សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នកក្រោមភាពមានអ្នកមើលថែដែលតែងតាំងដោយតុលាការ (SB 589)