សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នកក្រោមភាពមានអ្នកមើលថែដែលតែងតាំងដោយតុលាការ (SB 589)

Publications
#5590.06

សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នកក្រោមភាពមានអ្នកមើលថែដែលតែងតាំងដោយតុលាការ (SB 589)

អ្នកដែលមានអ្នកអភិរក្សអាចបោះឆ្នោតបានលុះត្រាតែចៅក្រមនិយាយថាពួកគេមិនអាច។ ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកពីវិធីស្វែងយល់ថាតើចៅក្រមបានដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នកដែរឬទេ។ វាប្រាប់អ្នកពីរបៀបដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតត្រឡប់មកវិញ។ វាប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើចៅក្រមនឹងមិនផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតឱ្យអ្នកវិញ។

 

 

Click links below for a downloadable version.