សិទ្ធិទ្ទ្ួលបានសត្វនាំផ្លូវនិងសត្វគាំពារផ្លូវចិត្ត នៅក្នុងលាំនៅដ្ឋាននិងទ្ីសាធារណៈ FAQ (សាំណួរដែលសួរជាញឹក្ញាប់)

Publications
#7155.06

សិទ្ធិទ្ទ្ួលបានសត្វនាំផ្លូវនិងសត្វគាំពារផ្លូវចិត្ត នៅក្នុងលាំនៅដ្ឋាននិងទ្ីសាធារណៈ FAQ (សាំណួរដែលសួរជាញឹក្ញាប់)

ប្រសិនបរើអ្នកមានពិការភាព កំពុងជួរប្រទះនូវរញ្ហាគ្មានទីជប្រក និងមានសត្វនំផ្លូវ ច្បារ់អ្នុញ្ហាត្ឲ្យអ្នកយកវារកជារួយអ្នកបៅតារទីសាធារណៈ និងបៅកនុងលំបៅដ្ឋានររស់អ្នក រួរទំងបៅទីជប្រកសប្មារ់ជនគ្មានទីលំបៅផ្ងដែរ។

 

 

Click links below for a downloadable version.