សិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍តំហែទាំសុខភាពសម្រាប់ជនពិការដោយស្ថិតក្រោមច្បាប់ ADA និងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ ឬជនស៊ីវិលផ្សេងៗទៀត

Publications
#5531.06

កូនសៀវភៅ​ផ្សព្វផ្សាយ​នេះ​ផ្ដោត​លើ​បញ្ហា​សិទ្ធិ​ជនពិការ​នៅពេល​កំពុង​ប្រើប្រាស់​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​តំហែទាំ​សុខភាព។  ​សិទ្ធិ​ទទួល​ ឬ​ចូល​ប្រើប្រាស់​​នោះ​មាន​ជាអាទិ៍: មន្ទីរព្យាបាល, សេវាកម្ម, និង​ព័ត៌មាន​ដែល​ផ្ដល់​ឲ្យ​ដោយ​ការិយាល័យ​គ្រូពេទ្យ (វេជ្ជបណ្ឌិត), គ្រូពេទ្យ និង​គម្រោង​ធានារ៉ាប់រង​ផ្នែកពេទ្យ​ផ្សេងៗ​ទៀត។  មានការផ្ដល់ឲ្យ​នូវ​អត្ថប្រយោជន៍​ជាច្រើន​ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​ជាច្រើន​ពី​សំណាក់​អង្គភាព​រដ្ឋ​ដែល​មាន​ដូចជា ខោនធី, អង្គការគ្រប់គ្រង​តំហែទាំសុខភាព​ដែល​ជា​បណ្ដាញ​គ្រូពេទ្យ​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​តំហែទាំសុខភាព​ដែល​ស្ថិតក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់​សាជីវកម្ម/​ក្រុមហ៊ុន ឬ​ទីភ្នាក់ងារ​មេ​មួយ។  នៅពេល​កំពុង​មាន​ការផ្ដល់​អត្ថប្រយោជន៍ ឬ​សេវាកម្ម Medi-Cal អង្គការគ្រប់គ្រង​តំហែទាំសុខភាព​នឹង​អនុវត្ត​ការងារនោះ​ក្រោម​កិច្ចសន្យា​មួយ​ជាមួយនឹង​រដ្ឋ និង/ឬ​រដ្ឋាភិបាល​ខោនធី។   មានបម្រាម​ចំពោះ​គ្រូពេទ្យ​តំហែទាំ​សុខភាព​ទាំងអស់​មិនឲ្យ​ធ្វើការរើសអើង​ប្រឆាំង​នឹង​ជនពិការ​ដែល​ពួកគេ​ត្រូវតែ​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​តាម​វិធី​ជាច្រើន។ 

 

សូមចុចខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានកំណែពេញលេញ។