សិទ្ធិ របស់អ្នកជួល(ភតិកៈ) ដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ចំពោះសេវាកម្ម ឬ ការចិញ្ចឹមសត្វជំនួយទឹកចិត្ត