សេវាបន្ថែមសម្រាប់កុមារ និងយុវជនដែលស្ថិតនៅក្រោមកម្មវិធី Medi-Cal EPSDT

Publications
#5526.06

សេវាបន្ថែមសម្រាប់កុមារ និងយុវជនដែលស្ថិតនៅក្រោមកម្មវិធី Medi-Cal EPSDT

ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកអំពី EPSDT ។ EPSDT តំណាង​ឱ្យ​ការ​ពិនិត្យ​មុន និង​តាម​កាលកំណត់ ការ​ធ្វើ​រោគវិនិច្ឆ័យ និង​ការ​ព្យាបាល ។ វាជាអត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal ។ Medi-Cal ផ្តល់ការថែទាំសុខភាពដល់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប និងលទ្ធភាពមានកម្រិតក្នុងការចំណាយលើការថែទាំសុខភាព។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 21 ឆ្នាំ និងមាន Medi-Cal ពេញលេញ អ្នកទទួលបាន EPSDT។ វាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៃការថែទាំសុខភាព។ ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកអំពីអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនោះ។ វាប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកមិនសប្បាយចិត្តនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ Medi-Cal ។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

1.  តើសេវាអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំអាចទទួលបានពី Medi-Cal1 ដែលស្ថិតនៅក្រោម EPSDT?

ពាក្យពេញរបស់ EPSDT គឺការត្រួតពិនិត្យ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាលនៅដំណាក់កាលដំបូង និងយ៉ាងទៀងទាត់។  EPSDT គឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយនៃ Medi-Cal។  ប្រសិនអ្នកមានអាយុក្រោម 21 និងមាន Medi-Cal ដ៏ពេញលេញ,2 អ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃ EPSDT។3

EPSDT ផ្តល់ជូនអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍នៃការថែទាំសុខភាពមួយចំនួន។ 

ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងទៀងទាត់—ទីមួយ EPSDT និយាយថា Medi-Cal ត្រូវតែផ្តល់ជូនអ្នកនូវការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងទៀងទាត់ដើម្បី​កំណត់អំពីតម្រូវការក្នុងការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។  នេះរួមបញ្ចូលទាំងការត្រួតពិនិត្យអំពីតម្រូវការផ្នែកសោតវិញ្ញាណ ផ្នែកចក្ខុវិញ្ញាណ ផ្នែកទន្តសាស្រ្ត និងផ្នែកសុខភាពខួរក្បាលផងដែរ។  វាក៏រួមបញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យការបំពុលដោយសារថ្នាំលាបដែលមាន​សារធាតុសំណផងដែរ។

សេវាធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងសេវាព្យាបាល—ទីពីរ នៅពេលដែល​អ្នកមានតម្រូវការក្នុងការថែទាំសុខភាព EPSDT និយាយថា Medi-Cal ត្រូវតែផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងសេវាព្យាបាលដើម្បី “កែតម្រូវ ឬធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង” ចំពោះស្ថានភាពរបស់អ្នក។

សេវាថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តណាមួយដែលអាចត្រូវទូទាត់ប្រាក់ដើម្បី​ទទួលបានសេវានោះនៅក្នុងកម្មវិធី Medicaid—EPSDT ផ្តល់ជូននូវ​សេវាថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តខុសៗគ្នាជាច្រើន ដែលរួមបញ្ចូលទាំងសេវានានាដែល​មិនមាននៅក្នុងបញ្ជីសេវា Medi-Cal ធម្មតាដែលអាចស្វែងរកបានសម្រាប់​អ្នកដែលមានអាយុ 21 ឆ្នាំឡើងទៅផងដែរ។  នេះពីព្រោះតែរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអាចជ្រើសរើសដាក់កំហិតលើសេវានានាដែលខ្លួនស្នើផ្តល់ជូនមនុស្សពេញវ័យ ប៉ុន្តែស្នើផ្តល់សេវាទាំងនោះជូនកុមារដែល​មានអាយុ​ក្រោម 21 ឆ្នាំ រដ្ឋត្រូវតែស្នើផ្តល់នូវសេវាណាមួយដែលកម្មវិធី Medicaid អាចទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់សេវានោះ ទោះបីជារដ្ឋបានជ្រើសរើស​មិនផ្តល់សេវានោះជូនមនុស្សពេញវ័យក៏ដោយ។

ឧទាហរណ៍នានារួមមាន សេវាបន្ថែមផ្នែកទន្តសាស្រ្ត សេវាផ្នែកចក្ខុវិញ្ញាណ សេវាផ្នែកសោតវិញ្ញាណ, សេវាថែទាំដោយគិលានុប្បដ្ឋាក-យិកាឯកជន (ការថែទាំដោយប្តូរវេនគ្នា) ពីគិលានុប្បដ្ឋាក-យិកាមធ្យម (RN) ឬ​គិលានុប្បដ្ឋាក-យិកាដែលបានឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងមាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ (LVN), ការគ្រប់គ្រងករណី, ការថែទាំសុខភាពកុមារនៅពេលថ្ងៃ, ការវាយតម្លៃអំពីចំណីអាហារ និងសេវាចំណីអាហារ, និងការវាយតម្លៃអំពី​សុខភាពខួរក្បាល និងសេវាផ្នែកសុខភាពខួរក្បាល។  ការវាយតម្លៃអំពី​សុខភាពខួរក្បាល និងសេវាផ្នែកសុខភាពខួរក្បាល រួមបញ្ចូលទាំងសេវាផ្នែកឥរិយាបថនៃការព្យាបាល (TBS) និងសេវាផ្នែក​ឥរិយាបថនៅក្នុងផ្ទះ (IHBS) និងការសម្របសម្រួលការថែទាំសម្រាប់​អ្នកជំងឺ​កម្រិតធ្ងន់ (ICC) ផងដែរ។ 4

2.  តើ EPSDT ខុសគ្នាពី Medi-Cal យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

EPSDT មិនខុសគ្នាពី Medi-Cal នោះទេ - វាគឺជាផ្នែកមួយនៃ Medi-Cal។ វាគ្រាន់តែជាអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមមួយដែលអ្នកទទួលបានពីព្រោះអ្នកមាន​អាយុក្រោម 21 ឆ្នាំ។  EPSDT មានស្តង់ដារនៃភាពចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដែលសមហេតុផល និងមានការវិនិច្ឆ័យជាក់ស្តែងដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតសម្រាប់សេវា​នានា។  នេះមានន័យថាអ្នកអាចទទួលបានការធ្វើតេស្ត និងសេវាច្រើនជាង​ការធ្វើតេស្ត និងសេវាដែល​អ្នកនឹងអាចទទួលបានប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ 21 ឆ្នាំឡើងទៅ ប្រសិនបើវេជ្ជបណ្ឌិត ឬអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈផ្នែកព្យាបាល​របស់អ្នកបានណែនាំឲ្យមានការធ្វើតេស្ត ឬការប្រើប្រាស់សេវាងបែបនោះ។ រដ្ឋត្រូវតែយល់ព្រមថា សេវានានា “មានភាពចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត”។

3.  តើស្តង់ដារនៃភាពចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ EPSDT គឺជាអ្វី?

សេវានានាដែលស្ថិតនៅក្រោម EPSDT មានភាពចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ប្រសិនបើសេវាទាំងនោះត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹង “កែតម្រូវ ឬធ្វើឲ្យប្រសើរ​ឡើងចំពោះវិការៈ និងជំងឺ និងស្ថានភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តនានា។5

4.  តើខ្ញុំនឹងទទួលបាន EPSDT ដែរឬទេ ប្រសិនបើខ្ញុំមាន MAGI Medi-Cal?

បាទ/ចាស អ្នកនឹងទទួលបានប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 21 ឆ្នាំ។  ច្បាប់ស្តីពីការថែទាំដែលមានតម្លៃសមរម្យបានបង្កើនចំនួនប្រជាជនដែល​អាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបាន Medi-Cal។ ប្រាក់ចំណូលដុលដែលត្រូវបានកែប្រែ និងត្រូវបានកែសម្រួល (MAGI) គឺជា​វិធីសាស្រ្តក្នុងការកំណត់សិទ្ធិទទួលបានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមប្រជាជន​ដែលមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងនេះ ព្រមទាំងសម្រាប់ឥណទានពន្ធលើ​បុព្វលាភ និងការជួយចែករំលែកសោហ៊ុយ តាមរយៈ Covered California។6 ប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធី MAGI Medi-Cal ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍​ដូចគ្នានឹងអ្នកមាន Medi-Cal ធម្មតាដែរ។7

5.  ចុះប្រសិនបើខ្ញុំមានសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CCS) វិញនោះ?

CCS គឺជាកម្មវិធីមួយរបស់រដ្ឋសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុក្រោម 21 ឆ្នាំ ដែលមានពិការភាពមួយចំនួន។ 8 អ្នកអាចមានទាំង CCS និង Medi-Cal។ អ្នកនៅតែមានសិទ្ធិទទួលបាន EPSDT ដែលស្ថិតនៅក្រោម Medi-Cal ទោះបីជាអ្នកមាន CCS ក៏ដោយ។ 

6.  តើការថែទាំដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal មានអ្វីខ្លះ?

នៅពេលនេះ ជនពិការភាគច្រើនទទួលបាន Medi-Cal របស់ពួកគេតាមរយៈ​ផែនការថែទាំដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងមួយ។  ផែនការថែទាំដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal គឺជា​បណ្តាញអ្នកផ្តល់ការថែទាំសុខភាពមួយដែលរួមបញ្ចូលទាំងមន្ទីរពេទ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត គ្រូពេទ្យព្យាបាល។ល។ ដែលផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពនានាទៅ​ឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួន។   នៅក្នុងផែនការថែទាំដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal ជាទូទៅ អ្នកត្រូវបានដាក់កំហិតចំពោះអ្នកផ្តល់សេវានៅក្នុងផែនការនេះ។9  អ្នកជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យថែទាំចម្បង (PCP) ម្នាក់ ដែលនឹងសម្របសម្រួល​ការថែទាំរបស់អ្នក និងបញ្ជូនអ្នកទៅកាន់អ្នកឯកទេសណាម្នាក់ ប្រសិនបើ​ចាំបាច់។   នេះខុសពីសេវា Medi-Cal ដែលត្រូវទូទាត់ប្រាក់កម្រៃ (នៅពេលខ្លះ ត្រូវបាន​ហៅថា Medi-Cal “តាមបែបប្រពៃណី”, Medi-Cal “ដែលទៀងត្រង់” ឬ Medi-Cal ធម្មតា) ដែលអ្នកទៅកាន់អ្នកសេវាថែទាំណាម្នាក់ដែលទទួលយក Medi-Cal។ 

7.  តើខ្ញុំនៅតែទទួលបាន EPSDT ដែរឬទេ ប្រសិនបើខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងការថែទាំ​ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal?

បាទ/ចាស អ្នកនៅតែទទួលបាន។  ប្រសិនបើអ្នកទទួលបាន Medi-Cal តាមរយៈផែនការថែទាំដែលស្ថិតនៅ​ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal អ្នកនៅតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍​នានានៃ EPSDT។  អ្នកមានសិទ្ធិដូចគ្នានឹងសិទ្ធិដែលអ្នកមាននៅពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅក្នុង​សេវា Medi-Cal ដែលត្រូវទូទាត់ប្រាក់កម្រៃដែរ។

8.  តើ EPSDT ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ នៅពេលដែលខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងការ​ថែទាំដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal?

ផែនការថែទាំដែលស្ថិតនៅ​ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal ត្រូវតែផ្តល់​ជូនអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍នានានៃ EPSDT ស្របតាមច្បាប់រដ្ឋ និងច្បាប់​សហព័ន្ធ។  ពួកគេត្រូវតែប្រើប្រាស់ស្តង់ដារនៃភាពចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ EPSDT នៅពេលធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាតើត្រូវផ្តល់ការអនុញ្ញាតដល់សេវាណាមួយ​ដែរឬទេ។  ផែនការថែទាំដែលស្ថិតនៅ​ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal ត្រូវតែផ្តល់​ជូនអ្នកនូវការគ្រប់គ្រងករណីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ធ្វើការសម្របសម្រួល​ការថែទាំ និងទទួលខុសត្រូវជាចម្បងចំពោះការផ្តល់ជូននូវរាល់សេវាគ្រប់​ប្រភេទដែល​មានភាពចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ទោះបីជាកម្មវិធីផ្សេងទៀត ដូចជា សាលារៀន មជ្ឈមណ្ឌលនានានៅតាមតំបន់ ឬកម្មវិធីផ្សេងទៀត អាចផ្តល់ជូននូវសេវាទាំងនោះក៏ដោយ។  កុមារមិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់គ្រប់សេវាទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធី​ទាំងនេះ មុនពេលដែល ផែនការថែទាំដែលស្ថិតនៅ​ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសេវាទាំងនោះនោះទេ។ មានសេវានានាដែលត្រូវបាន “បង្កើតឡើង” ដោយការថែទាំដែលស្ថិតនៅ​ក្រោមការគ្រប់គ្រង និងមិនស្ថិតនៅក្រោមទំនួលខុសត្រូវរបស់​ផែនការថែទាំ​ដែលស្ថិតនៅ​ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal ក្នុងការផ្តល់ជូននូវសេវា​ទាំងនោះទេ។ សេវាទាំងនេះរួមមាន សេវាផ្នែកទន្តសាស្រ្តដែលត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយ​កម្មវិធី Denti-Cal និងសេវាសុខភាពខួរក្បាលឯកទេសនានា។ 10

9.  ខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចណាមួយនៃផែនការថែទាំ​ដែលស្ថិតនៅ​ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំ តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ?

ចូរអានមូលហេតុដែលសេវានោះត្រូវបានបដិសេធ ឬត្រូវបានកាត់បន្ថយ និង​ស្តង់ដារនៃភាពចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ដែលផែនការថែទាំ​ដែលស្ថិតនៅ​ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal របស់អ្នក កំពុងតែប្រើប្រាស់។  ប្រសិនបើផែនការថែទាំ​ដែលស្ថិតនៅ​ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal របស់អ្នក មិនបានលើកឡើងអំពី EPSDT នៅក្នុងមូលហេតុនៃការបដិសេធ​របស់ខ្លួនទេនោះ នៅពេលនោះផែនការនោះអាចកំពុងតែប្រើប្រាស់ស្តង់ដារ​នៃភាពចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដែលខុសឆ្គង។ ប្រសិនបើផែនការថែទាំ​ដែលស្ថិតនៅ​ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal របស់អ្នក និយាយថា “ទេ” ដោយសារតែសេវានោះមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់​ នោះទេ នោះវាប្រាប់អ្នកថា វាប្រហែលជាមិនបានពិចារណាអំពី​អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមនានាដែលអាចស្វែងរកបានតាមរយៈ EPSDT នោះទេ។ 

ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ផែនការថែទាំ​ដែលស្ថិតនៅ​ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal របស់អ្នកទេនោះ អ្នកអាច​ដាក់បណ្តឹងសារទុក្ខ និង/ឬបណ្តឹងតវ៉ាបាន។   ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017 មក វិធាននានាសម្រាប់​បណ្តឹងសារទុក្ខ និងបណ្តឹងតវ៉ាត្រូវបានកែប្រែ។ សម្រាប់ព័ត៌មាននានា ចូរមើល៖ លិខិតនៃផែនការទាំងអស់ 17-006 នៅ៖

http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2017/APL17-006.pdf។  អ្នកក៏អាចអានឯកសារផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងអំពីប្រធានបទនេះបានផងដែរ នៅ https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-appeals-and-grievances

សម្គាល់៖ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងសេវា Medi-Cal ដែលត្រូវទទួលប្រាក់​កម្រៃ អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំបើកសាវនាការដ៏សុក្រឹតមួយអំពី Medi-Cal បាន។11 យើងចង់ទទួលបានមតិយោបល់របស់អ្នក! សូមបំពេញ កម្រងសំណួរអង្កេត អំពីការផ្សព្វផ្សាយ របស់យើងខ្ញុំ ហើយប្រាប់យើងខ្ញុំ ពីយោបល់លោកអ្នកផង!  [ធ្វើការស្ទង់មតិ]

សម្រាប់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ សូមហៅទូរស័ព្ទ ទៅលេខ 800-776-5746 ឬ បំពេញ ទម្រង់បែបបទសំណើសុំជំនួយ។ សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗ ទៀត សូមទៅទូរស័ព្ទ ទៅលេខ 916-504-5800 (កាលីហ្វ័រញ៉ាខាងជើង); 213-213-8000 (កាលីហ្វ័រញ៉ាខាងត្បូង)។

សិទ្ធិរបស់ជនពិការនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានទទួលមូលនិធិពីប្រភព​ខុសៗគ្នាជាច្រើន សម្រាប់បញ្ជីអ្នកផ្តល់មូលនិធិពេញលេញ សូមចូល​ទៅកាន់ http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html​។

 • 1. Medicaid គឺត្រូវបានស្គាល់ជា Medi-Cal នៅកាលីហ្វ័រញ៉ា។ - (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
 • 2. Medi-Cal ទំហំពេញលេញ មានន័យថាសេវាកម្មទាំងអស់ដែលអាចរកបាននៅក្រោម Medi-Cal។ Medi-Cal ទំហំពេញលេញមិនរាប់បញ្ចូលតែសេវាទាំងនោះដែលមាន Medi-Cal. សង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ុណ្ណោះឡើយ – (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
 • 3. 22 CCR § 51340; http://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/EPSDT.aspx (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
 • 4. 42 USC §1396d(r); 22 CCR §§ 51340, 51340.1, 51184; http://www.dhcs.ca.gov/services/MH/Documents/PPQA%20Pages/Katie%20A/Medi-Cal_Manual_Third_Edition.pdf (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
 • 5. 42 USC § 1396d(r)(5); 22 CCR §§ 51340 និង 51340.1 (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
 • 6. សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលបានធានារ៉ាប់រង សូមមើល៖ https://www.coveredca.com/ https://www.affordablecarecalifornia.org (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
 • 7. មើល DRC ឯកសារបោះពុម្ព #555101 – “តើអ្វីទៅជា ការពង្រីកមនុស្សពេញវ័យ/MAGI Medi-Cal?” នៅ https://www.disabilityrightsca.org/publications/what-is-adult-expansion-magi-medi-cal (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
 • 8. មើល http://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Pages/default.aspx (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
 • 9. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការថែទាំដែលគ្រប់គ្រងដោយ Medi-Cal មើល DRC ឯកសារបោះពុម្ព # 549501, នៅ https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-health-plans-what-are-they-what-do-i-need-to-know-about-them និង # 554501។ មើលផងដែរ - ការថែទាំដែលគ្រប់គ្រងដោយ Medi-Cal៖ "ការបន្តនូវការថែទាំ" នៅ៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-continuity-of-care ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងផែនការសុខភាពដែលបានគ្រប់គ្រងរួចហើយ ហើយត្រូវការមើលអ្នកផ្តល់សេវានៅក្រៅបណ្តាញម្នាក់ សូមមើល DRC ឯកសារបោះពុម្ព #555901 នៅ https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-out-of-network-services (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ)
 • 10. មើលលិខិតនៃផែនការទាំងអស់ 14-017 ៖ តម្រូវការសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងនៃមុនពេល និងតាមពេលនីមួយ ៖ សេវាពិនិត្យ វិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលសម្រាប់អ្នកទទួលផល Medi-Cal ក្រោមម្ភៃមួយឆ្នាំនៅ៖ http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2014/APL14-017.pdf -(ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) ដើម្បីស្នើសុំសវនាការយុត្តិធម៌ Medi-Cal មួយ ពិនិត្យឡើងវិញសេចក្តីជូនដំណឹងនៃចំណាត់ការរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីរបៀបស្នើសុំសវនាការយុត្តិធម៌មួយ និងកាលបរិច្ឆេទកំណត់សម្រាប់ការស្នើសុំសវនាការយុត្តិធម៌មួយ និងការរង់ចាំជំនួយបង់ថ្លៃ។ ចូលទៅកាន់ផងដែរ៖ http://www.cdss.ca.gov/Hearing-Requests និង http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx (ត្រលប់ទៅឯកសារ)
 • 11. ដើម្បីស្នើសុំសវនាការយុត្តិធម៌ Medi-Cal ពិនិត្យសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នក សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីរបៀបស្នើសុំសវនាការដោយយុត្តិធម៌ និងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់សម្រាប់ការស្នើសុំសវនាការយុត្តិធម៌ និងការរង់ចាំជំនួយ។ សូមចូលទៅកាន់៖ http://www.cdss.ca.gov/Hearing-Requests និង http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx