សេវាបន្ថែមសម្រាប់កុមារ និងយុវជនដែលស្ថិតនៅក្រោមកម្មវិធី Medi-Cal EPSDT

Publications
#5526.06

សេវាបន្ថែមសម្រាប់កុមារ និងយុវជនដែលស្ថិតនៅក្រោមកម្មវិធី Medi-Cal EPSDT

1. តើសេវាអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំអាចទទួលបានពី Medi-Cal ដែលស្ថិតនៅក្រោម EPSDT?

ពាក្យពេញរបស់ EPSDT គឺការត្រួតពិនិត្យ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាលនៅដំណាក់កាលដំបូង និងយ៉ាងទៀងទាត់។  EPSDT គឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយនៃ Medi-Cal។  ប្រសិនអ្នកមានអាយុក្រោម 21 និងមាន Medi-Cal ដ៏ពេញលេញ,​ អ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃ EPSDT។

 

 

Click links below for a downloadable version.