សេវាកម្ម​ឯកទេស​ផ្នែកសុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត (Specialty Mental Health Services) តាមរយៈ​ផែនការ​ធានារ៉ាប់​រងសុខភាពផ្លូវចិត្ត​ខោនធី (County Mental Health Plan)

Publications
#5084.06

សេវាកម្ម​ឯកទេស​ផ្នែកសុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត (Specialty Mental Health Services) តាមរយៈ​ផែនការ​ធានារ៉ាប់​រងសុខភាពផ្លូវចិត្ត​ខោនធី (County Mental Health Plan)

សេវាកម្ម​ឯកទេស​ផ្នែក​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត តាមរយៈ​ផែនការ​ធានារ៉ាប់​រងសុខភាពផ្លូវចិត្ត​ខោនធី (MHP, Mental Health Plan)

សេវាកម្មឯកទេស​​សុខភាព​ផ្លូវចិត្តខ្លះ មានផ្តល់​ជូន​តាមរយៈការ​ចេញថ្លៃតាមការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្មពីអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​របស់ Medi-Cal ឬពីផែនការ​ថែទាំ​សុខភាព Medi-Cal ដែល​មាន​ការ​រៀប​ចំទុក​ជាមុន ខណៈពេល​ដែល​សេវាកម្ម​ផ្សេងទៀត គឺមាន​ផ្តល់​ជូនតែតាមរយៈ​ផែនការ​ថែទាំ​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​របស់​ខោនធី ក្រោមការ​បោះបង់​សេវាកម្ម​ឯកទេស​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត ។ ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ ផ្តោត​លើ​សេវាកម្មឯកទេស​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត ដែលមាន​ផ្តល់​ជូន​តាមរយៈ​ផែនការ​ធានារ៉ាប់​រងសុខភាពផ្លូវចិត្ត​ខោនធី (MHPs) ។

 

 

Click links below for a downloadable version.