សេវាគាំទ្រនៅផ្ទះ៖ សកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការក្លែងបន្លំ

Publications
#F008.06

សេវាគាំទ្រនៅផ្ទះ៖ សកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការក្លែងបន្លំ

ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះពន្យល់អំពីសកម្មភាពនានាដែលបុគ្គលិកនៃសេវា​គាំទ្រនៅផ្ទះ (IHSS) របស់ខោនធីអាចអនុវត្តបាន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការ​ក្លែងបន្លំ និងធានាថា មានតែអ្នកទទួលបាន IHSS ដែលមានសិទ្ធិទទួល​បានតែប៉ុណ្ណោះ ដែលនឹងទទួលបានសេវានានា និងទទួលបានតែសេវា​ដែលពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបានតែប៉ុណ្ណោះ។

 

 

Click links below for a downloadable version.