សេវាគាំទ្រនៅផ្ទះ៖ សកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការក្លែងបន្លំ

Publications
#F008.06

សេវាគាំទ្រនៅផ្ទះ៖ សកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការក្លែងបន្លំ

ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះពន្យល់អំពីសកម្មភាពនានាដែលបុគ្គលិកនៃសេវា​គាំទ្រនៅផ្ទះ (IHSS) របស់ខោនធីអាចអនុវត្តបាន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការ​ក្លែងបន្លំ និងធានាថា មានតែអ្នកទទួលបាន IHSS ដែលមានសិទ្ធិទទួល​បានតែប៉ុណ្ណោះ ដែលនឹងទទួលបានសេវានានា និងទទួលបានតែសេវា​ដែលពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបានតែប៉ុណ្ណោះ។

I.  សាវតា

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវថ្មីៗដែលមានបំណងទប់ស្កាត់ការ​ក្លែងបន្លំ និងធ្វើឲ្យសុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកទទួលសេវាមានភាព​ល្អប្រសើរជាងមុននោះ ក្រសួងសេវាសង្គមនៃ CA (CDSS) បានបង្កើត​ពិធីសារដូចគ្នាទូទាំងរដ្ឋសម្រាប់ការចុះត្រួតពិនិត្យតាមផ្ទះដោយគ្មានការ​ជូនដំណឹងជាមុន, ការផ្ញើសំបុត្រតាមការណែនាំទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវា IHSS, ការត្រួតពិនិត្យស្នាមម្រាមដៃ និងសាវតា និងការកែប្រែតារាង​ពេលវេលា។  (WIC ប្រការ 12305.7(e)(2), 12305.7(h), 12305.71(c)(3), 12305.71(c)(5), 12305.82)។  ខោនធីនីមួយៗបានបង្កើតគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ដែលលើកឡើងអំពីរបៀបដែលខោនធីទាំងនោះនឹងអនុវត្តពិធីសារដូចគ្នា​ទូទាំងរដ្ឋនេះ។

II.  តើការក្លែងបន្លំ IHSS គឺជាអ្វី?

ការក្លែងបន្លំ IHSS គឺការប៉ុនប៉ងដោយចេតនារបស់អ្នកផ្តល់សេវាមួយចំនួន ហើយនៅក្នុងករណីមួយចំនួន របស់អ្នកទទួលសេវា ដើម្បីទទួលបានការ​ទូទាត់ប្រាក់ ឬអត្ថប្រយោជន៍នានាដែលគ្មានការអនុញ្ញាត​ពីកម្មវិធីនេះ។  ការក្លែងបន្លំនេះអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងទម្រង់ជាច្រើន ប៉ុន្តែភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធ​នឹងអ្នកផ្តល់សេវាដែលចេញវិក្កយបត្រសម្រាប់សេវានានាដែលមិនត្រូវ​បានអនុវត្តដោយចេតនា ឬចេញវិក្កយបត្រសម្រាប់ការថែទាំអ្នកទទួល​សេវាជាច្រើនអ្នក​ច្រើនជាងចំនួនអ្នកទទួលសេវាដែលពួកគេបានផ្តល់​សេវាជូនយ៉ាងជាក់ស្តែងដោយចេតនា។

III.  ពិធីសារដើម្បីទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំ IHSS

a.  ការផ្ញើសំបុត្រតាមការណែនាំទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវា

សេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអាចត្រូវបានផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍​ទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាដែល៖ ទាមទារម៉ោងផ្តល់សេវាច្រើនពេកនៅក្នុង​រយៈពេលមួយខែ, ធ្វើការសម្រាប់អ្នកទទួលសេវាលើសពីម្នាក់, ដាក់ជូននូវ​តារាងពេលវេលានានាដែលគ្មានសង្គតិភាព, ស្នើសុំការផ្លាស់ប្តូរតារាង​ពេលវេលាសារជាថ្មីច្រើនដងពេក, ជាអ្នកទទួល IHSS ដោយខ្លួនឯង, ឬបានឲ្យអ្នកដទៃផ្ញើការទូទាត់ប្រាក់ IHSS របស់ពួកគេទៅកាន់​អាសយដ្ឋានណាមួយនៅខាងក្រៅរដ្ឋ។  សេចក្តីជូនដំណឹងនានាផ្តល់ជូននូវមូលហេតុដែលអ្នកផ្តល់សេវាកំពុង​ទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងនោះ (ពោលគឺ កង្វល់ណាមួយក្នុងចំណោម​កង្វល់នានាអំពីសុចរិតភាពនៃកម្មវិធីខាងលើ), ជូនដំណឹងដល់អ្នកផ្តល់​សេវាអំពីវិធាន និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ IHSS ដែលសមស្រប, និងបង្ហាញ​អំពីលទ្ធផលនៃការមិនអនុវត្តតាមវិធាន និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវ​ទាំងនោះ។  (WIC ប្រការ 12305.71)

b.  ការចុះត្រួតពិនិត្យតាមផ្ទះដោយគ្មានការ​ជូនដំណឹងជាមុន (UHVs)

UHV គឺជាការចុះត្រួតពិនិត្យដែលមិនបានព្រាងទុកមួយដែលត្រូវបាន​ធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិក IHSS របស់ខោនធីដែលបានឆ្លងកាត់ការបណ្តុះ​បណ្តាល នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកទទួល IHSS មួយចំនួនដែលមានហានិភ័យ​ខ្ពស់។  កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលានៃការចុះត្រួតពិនិត្យនឹងមិនត្រូវបាន​ជូនដំណឹងជាមុនទៅកាន់អ្នកទទួល ឬអ្នកផ្តល់សេវានោះទេ។  នៅពេលចុះត្រួតពិនិត្យ បុគ្គលិករបស់ខោនធីនឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីអ្នក​ទទួលសេវា និងគុណភាពនៃសេវានានា ផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីសុខមាលភាពរបស់​អ្នកទទួលសេវា និងធ្វើការពិភាក្សាត្រួសៗអំពីកង្វល់ណាមួយជាមួយអ្នក​ទទួលសេវា។  ប្រសិនបើអ្នកទទួលសេវាមិនអាច មិនទំនេរ ឬពុំមានបំណងចូលរួម​នៅក្នុង UHV ណាមួយទេនោះ ខោនធីត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើសកម្មភាពនៅពេល​ក្រោយទៀត ដោយមានបំណងចុះត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាងតិចពីរលើកទៀត ការហៅទូរស័ព្ទយ៉ាងតិចពីរលើកទៀត និងការផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់​ក្នុងរយៈពេល 45-60 បន្ទាប់ទៀត។  (WIC ប្រការ 12305.71(c)(3))។

c.  ការសម្របសម្រួលការស៊ើបរក និងការទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំនៅទូទាំងរដ្ឋ​ដែលមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន

CDSS, ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាព (DHCS), ក្រសួងយុត្តិធម៌ (DOJ), ក្រសួងសុខមាលភាពរបស់ខោនធី, ការិយាល័យមេធាវីស្រុកនៃខោនធី និងទីភ្នាក់ងារណាមួយដែលអាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី IHSS និង/ឬការស៊ើបរក និងការទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំ នឹងធ្វើការងារជាមួយគ្នា​លើឯកសារយោងអំពីការក្លែងបន្លំ និងការស៊ើបអង្កេតនានា។  ប្រសិនបើហេតុការណ៍នៃការក្លែងបន្លំដែលត្រូវបានសង្ស័យណាមួយ​ត្រូវបានសម្គាល់ឃើញនោះ បុគ្គលិកប្រចាំខោនធីត្រូវតែដាក់ជូននូវទម្រង់​ពាក្យបណ្តឹងអំពីការក្លែងបន្លំដែលត្រូវបានសង្ស័យ (SOC 2248) ទៅកាន់​បុគ្គលិកដែលត្រូវបានចាត់តាំងដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យពាក្យបណ្តឹង​ឡើងវិញ និងកំណត់ថាតើវាបានក្លាយជាឯកសារយោងអំពី​ការក្លែងបន្លំមួយ​ដែរឬទេ។  ឯកសារយោងអំពីការក្លែងបន្លំនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់​ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការក្លែងបន្លំ។  (WIC ប្រការ 12305.82)

d.  ការត្រួតពិនិត្យស្នាមម្រាមដៃ និងសាវតាបទឧក្រិដ្ឋសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា

អ្នកផ្តល់សេវាគ្រប់រូបត្រូវបានតម្រូវឲ្យផ្តិតស្នាមម្រាមដៃ និងឆ្លងកាត់​ដំណើរការនៃការត្រួតពិនិត្យសាវតាបទឧក្រិដ្ឋមួយ។ 

e.  កិច្ចព្រមព្រៀងចុះឈ្មោះចូលរួមរបស់អ្នកផ្តល់សេវា IHSS

អ្នកផ្តល់សេវាទាំងឡាយត្រូវបានតម្រូវឲ្យដាក់ជូននូវកិច្ចព្រមព្រៀងចុះឈ្មោះចូលរួមរបស់អ្នកផ្តល់សេវា (SOC 846) មួយច្បាប់ ដែលទទួលស្គាល់​ថាពួកគេត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃការធ្វើការក្លែងបន្លំ IHSS រួចរាល់ហើយ។  កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បញ្ជាក់អះអាងផងដែរថា អ្នកផ្តល់សេវាណាម្នាក់ដែល​បានជាប់ទោសពីបទរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីតារាងពេលវេលារបស់ពួកគេដោយមានការក្លែងបន្លំនោះ នឹងត្រូវទូទាត់មកវិញនូវទឹកប្រាក់ទូទាត់លើស​​ណាមួយដែលពួកគេបានទទួល រួមជាមួយការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកស៊ីវិល​ជាទឹកប្រាក់ពី $500 ទៅ $1000 សម្រាប់ទង្វើនៃការក្លែងបន្លំនីមួយៗ។

IV.  តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចខ្លះ?

ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថា ការកែប្រែនៅក្នុងច្បាប់ទាំងនេះត្រូវបានយកទៅ​អនុវត្តមិនបាន​ត្រឹមត្រូវ ឬត្រូវបានយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងឥរិយាបថដែលមាន​ការរើសអើងនោះ អ្នកស្នើសុំបើកសាវនាការដ៏សុក្រឹត្យមួយដោយបំពេញ​សេចក្តីណែនាំនានាដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងខ្នងនៃសេចក្តីជូនដំណឹងអំពី​ចំណាត់ការរបស់អ្នក។  អ្នកក៏អាចដាក់ជូននូវទម្រង់ពាក្យបណ្តឹងអំពីការរើសអើងណាមួយទៅកាន់ CDSS តាមរយៈអ៊ីមែល ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទ​ទៅកាន់៖

California Department of Social Services - Civil Rights
744 P Street, M.S. 8-16-70
Sacramento, CA 95814
ទូរស័ព្ទ ៖ (916) 654-2107
អ៊ីមែល crb@dss.ca.gov
ទូរសារ ៖ (916) 653-9332

ទម្រង់ពាក្យបណ្តឹងអំពីការរើសអើងអាចស្វែងរកបាននៅតាមប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត នៅ http://www.cdss.ca.gov/Reporting/File-a-Complaint/Discrimination-Complaints។  ទម្រង់នេះមិនអាចដាក់ជូនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាននោះទេ។  សូមព្រីនទម្រង់នេះ បំពេញវា និងដាក់ជូន CDSS តាមរយៈអ៊ីមែល ការផ្ញើ​សំបុត្រតាមប្រៃសណីយ៍ ឬទូរសារ។

V.  តើសិទ្ធិរបស់ជនពិការនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាផ្ទុយគ្នាពីការកែប្រែទាំងនេះដែរឬទេ?

បាទ/ចាសសិទ្ធិរបស់ជនពិការនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាផ្ទុយគ្នាពីការកែប្រែទាំងនេះ។  សិទ្ធិទាំងនេះត្រូវបានមើលរំលងនៅក្នុងការប្រឆាំងរបស់យើង និងការប្រឆាំងរបស់អ្នក​តស៊ូមតិជាច្រើននាក់ផ្សេងទៀត។  យើងបានប្រឆាំងនឹងការកែប្រែទាំងនេះដោយសារតែមូលហេតុនានាដូច​ខាងក្រោម៖

  • ការកែប្រែទាំងនេះមិនយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកទទួល និងអ្នកផ្តល់សេវានោះទេ។  ការកែប្រែទាំងនេះបន្ថែមបន្ទុកដល់អ្នកទទួល និងអ្នកផ្តល់សេវាទាំងឡាយ​ដោយមិនបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ណាមួយដល់រដ្ឋនោះទេ។  នីតិវិធីថ្មីៗមានតម្លៃថ្លៃ និងត្រូវចំណាយពេលច្រើន ដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យមាន​ភាព​លំបាកខ្លាំងជាងមុនចំពោះអ្នកទទួលសេវា IHSS នៅក្នុងស្វែងរក​អ្នកផ្តល់សេវា​ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។
  • ការរាយការណ៍អំពីការក្លែងបន្លំ IHSS ត្រូវបានគេនិយាយពន្លើសយ៉ាងខ្លាំង ដូច្នេះការកែប្រែដែលនឹងត្រូវអនុវត្តនោះ បន្ថែមពីការក្លាយជាបន្ទុកផ្នែក​រដ្ឋបាលសម្រាប់ខោនធីនានាហើយនោះ វាមិនបានផ្អែកលើមូលហេតុ​ដែលត្រឹមត្រូវនោះទេ។
  • ការកែប្រែទាំងនេះនឹងមានតម្លៃថ្លៃ និងមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្តនៅ​ពេលដែលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកំពុងតែកាត់ផ្តាច់កម្មវិធីសំណាញ់សុវត្ថិភាព​នានាដែលចាំបាច់។
  • ការកែប្រែទាំងនេះនឹងមិនបណ្តាលឲ្យមានការកាត់បន្ថយចំណាយណាមួយ​នោះទេ លើកលែងតែការបង្កើនបន្ទុកផ្នែកការិយាធិបតេយ្យ ដែលបង្ខំឲ្យ​ប្រជាជនដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបាន IHSS ឈប់ទទួល​យកសេវានានាដែលពួកគេត្រូវការ។
 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។