គំរូលិខិតស្នើសុំទីកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតកូវីដ19

Publications
#7160.06

គំរូលិខិតស្នើសុំទីកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតកូវីដ19

ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីប្រជាជនអាមេរិកដែលមានពិការភាព អ្នកមានសិទ្ធិ​ទទួលបានទីកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យនៅកន្លែងធ្វើការ។ ប្រការនេះ រួមមានទាំងទីកន្លែងស្នាក់នៅដែលអ្នកត្រូវការ ក្នុងអំឡុងពេល​នៃការផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតកូវីដ​19 ដើម្បីជួយអ្នកឲ្យនៅតែមានសុខភាពល្អ និងអាចបន្តបំពេញការងារបាន​។  គំរូលិខិតនេះ អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីស្នើសុំនិយោជករបស់អ្នក ឬកន្លែងធ្វើការនៅពេលអនាគតរបស់អ្នក នូវទីកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យដែលអ្នក​ត្រូវការ នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារ ឬ​សម្រាប់ការងាររបស់អ្នក​។

 

 

Click links below for a downloadable version.