របៀបគណនាតាមសមាមាត្រលើការគ្រប់គ្រងបង្ការ

Publications
#5612.06

ឯកសារនេះ​ពន្យល់ពីរបៀប​គណនា​តាមសមាមាត្រលើ​ការគ្រប់គ្រង​បង្ការ​ នៅពេល​អ្នកផ្តល់​សេ​​​វា​​គាំទ្រតាម​ផ្ទះ (IHSS) ផ្តល់នូវ​ការគ្រប់គ្រងបង្ការ​ដល់អ្នកជំងឺពីរនាក់​ ឬ​ច្រើននាក់​​​ដែល​រស់​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​តែមួយ​។​ ការគណនា​តាមសមាមាត្រលើ​ការគ្រប់គ្រង​បង្ការ​ គឺ​មាន​ភាពខុសគ្នា​ពី​​ការ​គណនាតាមសមាមាត្រ​សម្រាប់​សេវាកម្ម​ដូចជា​ការរៀបចំចំណីអាហារ ការសម្អាត​ចំណីអាហា​រ និ​ង​សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ ឬ​សេវាក្នុងផ្ទះ​ផ្សេង​ទៀត​។​​

 

សូមចុចខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានកំណែពេញលេញ។