ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតកំពូលទាំងពីររបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

Publications
#5560.06

ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតកំពូលទាំងពីររបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

ប្រព័ន្ធ​បោះ​ឆ្នោត​ “ជ្រើសរើសបេក្ខជន​កំពូលពីររូប​” ឬ “​ការបោះឆ្នោត​បឋមបើកចំហ​​”​ បាន​ចាប់​ដំណើរ​ការ​នៅ​ក្នុង​ខែមិថុនា​​​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​។​ វា​គឺ​ជា​លទ្ធផល​នៃ​សំណើច្បាប់​ 14– ច្បាប់​ស្តី​​​ពី​​ការបោះឆ្នោត​បឋម​ជ្រើស​រើស​បក្ខេជនពីរូប​របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (California Two Primary​’s Act)  – ដែល​ជា​វិធានការ​អនុម័ត​ដោយ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​ក្នុង​ឆ្នាំ​2010។​

 

 

Click links below for a downloadable version.