ប្រាក់ចំណាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ សម្រាប់ជួយចេញថ្លៃសហចំណាយលើការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ថ្លៃសហធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងថ្លៃចំណាយដែលអាចកាត់ទុក

Publications
#F102.06

ប្រាក់ចំណាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ សម្រាប់ជួយចេញថ្លៃសហចំណាយលើការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ថ្លៃសហធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងថ្លៃចំណាយដែលអាចកាត់ទុក

ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកពីពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់អាចបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងបាន។ វាប្រាប់អ្នកពីប្រភេទនៃការទូទាត់ដែលវាអាចបង់បាន។ វាប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់នឹងមិនធ្វើការទូទាត់។

នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំជនពិការសតិបញ្ញា (DDS, The Department of Developmental Services) តាមរយៈ ច្បាប់ថវិការដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (TBL, Budget Trailer Bill) បានប្តូរច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកាសហចំណាយ ថវិកាសហធានារ៉ាប់​រង និងថ្លៃចំណាយដែលអាចកាត់ទុកបាន ដោយមជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ។ ការផ្លាស់ប្តូរនានា អំពីច្បាប់នេះ មានរៀបរាប់​ខាងក្រោម ។

តើ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​ អាច​ជួយចេញ​ការ​ចំណាយ​ចំពោះ​ថ្លៃ​សហចំណាយ​ ថ្លៃសហធានារ៉ាប់​រង​សុខភាព និង/ឬ​ថ្លៃកាត់ទុក​របស់ខ្ញុំ ដែល​ស្ថិតក្រោមច្បាប់លែនថឺម៉ាន់ (Lanterman Act) ដែរឬទ?

គឺត្រូវតែរាយការណ៍ ។  សម្រាប់អនីតិជន  មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ អាចជួយចេញ​ថ្លៃ​សហចំណាយ​ការ​ធានារ៉ាប់​រង ថ្លៃសហធានារ៉ាប់​រង ឬថ្លៃកាត់ទុកបាន ប្រសិនបើ​សេវាកម្ម​នោះត្រូវ​បានដាក់​បញ្ចូលក្នុង​ផែនការ​កម្មវិធី​តម្រូវ​តាមលក្ខណៈ​​របស់​កុមារ ឬដាក់នៅក្នុងផែនការ​សេវាកម្ម​របស់​គ្រួសារ​នីមួយៗ ហើយ​សេវាកម្ម​នោះ គឺត្រូវការ​ដើម្បី​ធានាថា​ កូនរបស់អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម1 ។ ហើយ​ក្មេង​នោះត្រូវស្ថិតនៅក្នុង​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យអនីតិជនដូច​ខាងក្រោម ៖

 1. កុមារនោះ​ត្រូវបានការ​ធានារ៉ាប់​រងដោយ​ផែនការ​សេវាកម្ម​ថែទាំ​សុខភាព ឬពី​ប័ណ្ណសន្យា​ធានារ៉ាប់​រងសុខភាព ក្រោម​ការធានារ៉ាប់​រង​សុខភាព​របស់​ឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាល/អ្នក​មើលថែទាំ​របស់ខ្លួន ។
 2. ប្រាក់​ចំណូល​ដុល​សរុប​ប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រួសារ មានចំនួនស្មើនឹង ឬក្រោមកម្រិត 400 ភាគរយ នៃកម្រិត​ភាពក្រីក្រ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ ។
 3. មិនមាន​ភាគីទីបីណា​ជាអ្នក​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ថ្លៃការ​ចំណាយ​សេវាកម្ម​នេះ ។

សម្រាប់​អតិថិជនជាមនុស្សពេញវ័យ មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ អាច​ជួយចេញ​ថ្លៃ​សហចំណាយពីការ​ធានារ៉ាប់​រង​សុខភាព ថ្លៃសហធានារ៉ាប់​រង​សុខភាព និង/ឬថ្លៃចំណាយ​ដែល​កាត់ទុកបាន ប្រសិនបើសេវាកម្ម​នោះត្រូវ​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង​ផែនការ​កម្មវិធី​តម្រូវ​តាម​លក្ខណៈបុគ្គល (IPP, Individual Program Plan) ហើយត្រូវ​ធានាថា​ក្មេងនោះបានទទួលសេវាកម្មទៅតាមផែនការ ។ ហើយក៏ត្រូវស្ថិតក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងក្រោមផងដែរ ៖

 1. អតិថិជន​មាន​ប្រាក់​ចំណូល​ដុល​សរុប​ប្រចាំឆ្នាំស្មើនឹង 400 ភាគរយ នៃកម្រិត​ភាពក្រីក្រ​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​សហព័ន្ធ ។
 2. មិនមាន​ភាគីទីបីណា​ជាអ្នក​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ថ្លៃការ​ចំណាយ​សេវាកម្ម2

ចុះបើ​គ្រួសារ​ខ្ញុំ មាន​ប្រាក់​ចំណូល​ច្រើនជាង 400 ភាគរយ នៃកម្រិត​ភាពក្រីក្ររបស់​សហព័ន្ធ តើ​ខ្ញុំ​នៅអាច​ទទួល​បាន​ជំនួយ​ដែរឬទេ?

សម្រាប់គ្រួសារ​នានា ដែល​មាន​ប្រាក់​ចំណូល​ប្រចាំឆ្នាំលើកម្រិត 400 ភាគរយ​នៃ​កម្រិត​ភាពក្រីក្រ​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​សហព័ន្ធ មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​ប្រហែល​ជាអាច​ជួយ​ចេញ​ថ្លៃ​សហចំណាយ​ ថ្លៃសហធានរ៉ាប់​រងរបស់អ្នកបាន ប្រសិនបើ​ស្ថានភាពនេះ គឺត្រូវការ​ដើម្បី​រក្សា​ឲ្យ​កុមារ​អាច​បន្តរស់នៅក្នុងផ្ទះ ហើយវា​មានភាពត្រឹមត្រូវ​ទៅតាម​ចំណុច​មួយ ឬច្រើនដូច​ខាងក្រោម ៖

 1. ហេតុការណ៍មិនធម្មតាបានកើតឡើង ដែល​មានផលប៉ះពាល់ដល់​លទ្ធភាព​របស់ឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាល/អ្នកថែទាំ ចំពោះការ​ចេញថ្លៃ​សហចំណាយ ឬថ្លៃសហធានារ៉ាប់​រង​សុខភាព ឬដើម្បី​ផ្តល់ការថែទាំ និងការ​គ្រប់គ្រង​ដែល​ជាតម្រូវការ​របស់កុមារនោះ ។
 2. ការ​បាត់​បង់​ដែលបណ្តាលពីគ្រោះមហន្តរាយ (ហេតុការណ៍ដូចជា​គ្រោះធម្មជាតិ ឬគ្រោះថ្នាក់នានា) ដែលមាន​ការ​ប៉ះពាល់​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន​​ចំពោះ​សមត្ថភាព​របស់​ឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាល/អ្នក​មើលថែទាំ ឬប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពអតិថិជន​ជាមនុស្សធំ ក្នុង​ការ​ចេញថ្លៃសហចំណាយ ឬថ្លៃសហធានារ៉ាប់​រង​សុខភាព ។
 3. ថ្លៃថែទាំសុខភាព​សំខាន់ៗ​ដែល​មិនអាច​ទទួល​សំណងលើ​កា​រចំណាយដែល​ពាក់ព័ន្ធនឹង​កុមារនេះ ឬកុមារ​ដទៃដែល​ជាអតិថិ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់3

តើ​មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់​អាច​ដឹង​បាន​ដោយ​របៀបណា​អំពី​ប្រាក់​ចំណូល​ដុល​សរុប​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់ខ្ញុំ?

អ្នកត្រូវ​ផ្តល់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់នូវសំណៅថតចម្លងនៃប័ណ្ណរបាយការណ៍អ្នករកប្រាក់ចំណូល W-2 (W-2 Wage Earner Statement) ប័ណ្ណបើកប្រាក់ខែ ប័ណ្ណបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលជូនរដ្ឋ ឬភស្តុតាងផ្សេងៗទៀតនៃ ប្រាក់​ចំណូល4  ។ អ្នកត្រូវ​ជូនដំណឹងដល់​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ នៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរចំពោះប្រាក់ចំណូល​របស់អ្នក ដែលអាច​ប៉ះពាល់ចំពោះភាពមានសិទ្ធិ​ទទួល​ជំនួយ5 ។

តើអ្វីជាកម្រិតភាពក្រីក្ររបស់​រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធក្នុង​ឆ្នាំ 2014?

មនុស្ស
ក្នុងគ្រួសារ

រដ្ឋក្បែរខាងចំនួន 48   និងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន

400% នៃកម្រិតភាពក្រីក្
1 $11,670 $46,680
2 15,730 62,920
3 19,790 79,160
4 23,850 95,400
5 27,910 111,640
6 31,970 127,880
7 36,030 144,120
8 40,090 160,360
ចំពោះមនុស្សបន្ថែមម្នាក់ៗទៀត
បូកបន្ថែម
4,060  

តើខ្ញុំអាច​រកមើល​តួលេខកម្រិត​ភាពក្រីក្ររបស់​រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធចំពោះ​ឆ្នាំផ្សេងៗទៀត​នាពេលអនាគតបានដោយរបៀបណា?

លោកអ្នក​អាច​ចូល​បើកមើល​វ៉ិបសៃត៍ ដើម្បី​រកមើលព័ត៌មាន​អំពី​កម្រិត​ភាពក្រីក្រ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ​ ៖ http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm ។ 400% នៃកម្រិត​ភាពក្រីក្ររបស់​រដ្ឋា​ភិបាល​សហព័ន្ធ គុណនឹង 4 ។

តើ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​ អាច​ជួយចេញ​ថ្លៃចំណាយដែល​អាច​កាត់ទុក​របស់ខ្ញុំបានឬទេ ក្រោមច្បាប់លែនថឺម៉ាន់?

គឺពិតជាបាន គិតចាប់ពីថ្ងៃទី20 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2014 ច្បាប់​នេះបានផ្លាស់ប្តូរ ដោយអនុញ្ញាតឲ្យ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​អាច​ចេញការចំណាយ​ចំពោះ​ថ្លៃដែលអាចកាត់​ទុកបាន ដូចអ្វី​ដែល​បានបង្ហាញជូនពីខាងលើ6 ស្រាប់ ។

ដំណឹងលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ដែលមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់នឹងប្រគល់ឲ្យអ្នក

បើអ្នក​ស្នើសុំសេវាកម្ម ឬការគាំទ្រ ដូចជាសុំប្រាក់ជំនួយលើការបង់ថ្លៃសហចំណាយ មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ មានពេលចំនួន 15 ថ្ងៃដើម្បី​ធ្វើសេចក្តីសម្រេច ថាតើខ្លួននឹងអនុញ្ញាតផ្តល់សេវាកម្ម ឬការជ្រោមជ្រែង7  នោះទៅតាមការ​ស្នើសុំដែរឬទេ ។ បន្ទាប់មក មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់មានពេលចំនួន 5 ថ្ងៃ ដើម្បីផ្ញើឲ្យ​អ្នក​នូវសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីចំណាត់ការសកម្មភាព បើគេបដិសេធពាក្យស្នើសុំ​8  របស់អ្នក ។ បើអ្នក និងមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់មានគំនិតផ្ទុយគ្នា ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរលើសេវាកម្មបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ត្រូវផ្តល់ដំណឹងឲ្យ​អ្នកចំនួន 30 ថ្ងៃមុនការផ្លាស់ប្តូរចាប់ផ្តើម9 ។ ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងត្រូវប្រាប់អ្នកអំពី ៖

 • សកម្មភាពដែលមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់នឹងចាត់ការ
 • ព័ត៌មាន​ពិត​ជាមូលដ្ឋាន​ស្តីអំពី​មូលហេតុ​ដែល​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​ធ្វើ​សេចក្តី​សម្រេច​នេះឡើង
 • មូលហេតុ​ចំពោះ​ចំណាត់​ការ​សកម្មភាព
 • កាលបរិច្ឆេទ​ចូល​ជាធរមាន​ចំពោះ​ចំណាត់ការសកម្មភាពនេះ និង
 • ច្បាប់​ បទបញ្ញត្តិ ឬគោលនយោបាយ​ជាក់លាក់ដែលគាំទ្រ​សកម្មភាព10 នេះ ។

ការដាក់ពាក្យសុំសវនាការ

បើអ្នកកំពុងតែទទួលបានសេវាកម្ម ហើយអ្នកមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ ហើយចង់បន្តទទួលបានសេវាកម្មចាស់ អ្នកត្រូវស្នើសុំឲ្យមានសវនាការ​យុត្តិធម៌ក្នុងរវាង 10 ថ្ងៃ គិតពីពេលដែលអ្នក​ទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹង11  ។ បើមិនដូច្នោះទេ សំណើសុំសវនាការ ត្រូវតែធ្វើឡើងក្នុងរវាង 30 ថ្ងៃ12 ។  

សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការ​សវនាការ

អ្នកមានសិទ្ធិដើម្បី ៖

 • បើកមើលកំណត់ត្រាព័ត៌មានអំពីរូបអ្នក​របស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់
 • បង្ហាញ និងផ្តល់ភស្តុតាងដោយផ្ទាល់មាត់ ឬដោយការសរសេរ ។
 • ឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នក មិត្តភ័ក្តិ អ្នកព្យាបាល ឬគ្រូពេទ្យធ្វើជាតំណាងរូបអ្នក និងឡើងនិយាយជំនួសអ្នក ។
 • សុំឲ្យមានវត្តមានរបស់មេធាវី ឬស្មាក្តី ។
 • មានអ្នកបកប្រែចាំជួយ បើភាសាកំណើតរបស់អ្នកមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេសទេនោះ ។

ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សវនាការ​របស់អ្នក

 • ប្រមូលព័ត៌មានដែលបង្ហាញថា អ្នកត្រូវការ​សេវាកម្ម ដែលមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ចង់ប្តូរចេញ ។ ត្រូវធានាថាព័ត៌មានដែលអ្នកយកមកប្រើ វាមានភាពត្រឹមត្រូវ ហើយពន្យល់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការ​ឲ្យបានលំអិត ។  ហើយ​សូមកុំភ្លេច រកមនុស្សដែលចង់មកចូលរួមសវនាការបស់អ្នក ហើយឲ្យពួកគេប្រាប់អង្គចៅក្រមពីមូលហេតុដែលអ្នក​ត្រូវកា​រសេវាកម្មនេះ ។ ត្រូវប្រាកដក្នុងចិត្តថា មនុស្សទាំងអស់ដែលទៅចូលរួមសវនាការជាមួយអ្នក ដឹងច្បាស់អំពីតម្រូវការរបស់អ្នក ។
 • នៅក្នុងកន្លែងបើកសវនាការ អ្នកអាចប្រកែកតតាំងថា អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាននូវអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីបំពេញបាននូវគោលបំណង IPP ឬ IFSP និងទិសដៅរបស់ខ្លួន ឬត្រូវពន្យល់ពីមូលហេតុដែលថាអ្នកជាមនុស្សស្ថិតក្នុងករណីលើកលែង ឬស្ថិតក្នុង​ករណីលើកលែងរបស់ច្បាប់ ។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗបន្ថែម ស្តីអំពី​របៀប​ប្តឹងឧទ្ធរណ៍​ចំពោះ​សេចក្តី​សម្រេចរបស់មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ សូមអាន​ឯកសារ​ការពិត​របស់យើងខ្ញុំស្តីអំពី កញ្ចប់ព័ត៌មានសវនាការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ (Regional Center Hearing Packet) ​នៅឯ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F548401.pdf

 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 • 1. ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថាន (Welfare and Institutions Code) វគ្គទី វគ្គទី§ 4659.1(c) “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
 • 2. ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថាន (Welfare and Institutions Code) វគ្គទី 4659.1(c) “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
 • 3. ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថាន (Welfare and Institutions Code) វគ្គទី វគ្គទី 4659.1(c) “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
 • 4. ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថាន (Welfare and Institutions Code) វគ្គទី វគ្គទី§ 4659.1(c) “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
 • 5. ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថាន (Welfare and Institutions Code) វគ្គទី វគ្គទី§ 4659.1(c) “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
 • 6. ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថាន (Welfare and Institutions Code) វគ្គទី វគ្គទី§ 4659.1(c) “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
 • 7. ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថាន (Welfare and Institutions Code) វគ្គទី 4646(f) “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
 • 8. ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថាន (Welfare and Institutions Code) វគ្គទី 4710(b) “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
 • 9. ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថាន (Welfare and Institutions Code) វគ្គទី 4710 “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
 • 10. ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថាន (Welfare and Institutions Code) វគ្គទី 4701 ។  ព័ត៌មាន​ដែល​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​ផ្តល់​ឲ្យអ្នក ត្រូវ​តែសរសេរ​ជាភាសាដែល​អ្នក​អាច​យល់​បាន ។ “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
 • 11. ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថាន (Welfare and Institutions Code) វគ្គទី 4715 ។ “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
 • 12. ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថាន (Welfare and Institutions Code) វគ្គទី 4710.5 (a) “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”

 

 

Click links below for a downloadable version.