ប្រាក់ចំណាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ សម្រាប់ជួយចេញថ្លៃសហចំណាយលើការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ថ្លៃសហធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងថ្លៃចំណាយដែលអាចកាត់ទុក

Publications
#F102.06

ប្រាក់ចំណាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ សម្រាប់ជួយចេញថ្លៃសហចំណាយលើការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ថ្លៃសហធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងថ្លៃចំណាយដែលអាចកាត់ទុក

 

 

Click links below for a downloadable version.