បណ្ណព័ត៌មានស្តីពីការរើសអើងលើពិការភាព៖ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងអង្គភាពសាធារណៈផ្សេងៗ

Publications
#F112.06

ច្បាប់​សហព័ន្ធ​និង​រដ្ឋ​ស្តី​ពី​ការ​រើស​អើង​​លើ​​​ពិ​ការ​ភាព

ផ្នែក II (Title II) នៃច្បាប់​ស្តី​ពី​ពល​រដ្ឋ​អា​មេរិកាំង​មាន​ពិ​ការ​ភាព​ ហាម​ឃាត់​ការ​រើស​អើង​ដែល​ផ្អែក​ទៅ​លើ​ពិ​ការ​ភាព​ដោយ​អង្គ​ភាព​រដ្ឋា​ភិ​បាល​មូល​ដ្ឋាន​និង​រដ្ឋ (អង្គ​ភាព​សាធារណៈ)។ ផ្នែក​ 504 នៃច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ស្តារ​នីតិ​សម្បទា ផ្តល់​ការ​ការ​ពារ​ដូច​គ្នា​​មិន​ឲ្យ​មាន​ការរើស​អើង​ដែល​ប្រ​ព្រឹត្តិ​ឡើង​ដោយ​អង្គ​ភាពទាំង​ឡាយ​​ដែល​ទទួល​មូល​និ​ធិ​សហព័ន្ធ​។

 

សូមចុចខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានកំណែពេញលេញ។