ផែនការថែទាំសុខភាពប្រចាំខោនធី (MHP) បណ្តឹងសារទុក្ខ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ និងសវនាការយុត្តិធម៌

Publications
#7134.06

ផែនការថែទាំសុខភាពប្រចាំខោនធី (MHP) បណ្តឹងសារទុក្ខ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ និងសវនាការយុត្តិធម៌

ខោនធីនីមួយៗ មានផែនការថែទាំ​សុខភាពផ្លូវចិត្ត​ប្រចាំខោនធី (MHP, County Mental Health Plan) ។ MHPs អាចជាអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្មឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយខ្លួនឯង ឬក៏រៀបចំ និងចេញថ្លៃសេវាកម្ម​ឯកទេសថែទាំ​សុខភាពផ្លូវ​ចិត្ត តាមរយៈ​អ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្មផ្សេង ។