ទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាស្ថាប័នតំណាងអ្នកទទួលប្រាក់សម្រាប់អ្នកទទួលផលនៃប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម៖ សៀវភៅណែនាំអំពីឧត្តមានុវត្តន៍

Publications
#5562.06

ទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាស្ថាប័នតំណាងអ្នកទទួលប្រាក់សម្រាប់អ្នកទទួលផលនៃប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម៖ សៀវភៅណែនាំអំពីឧត្តមានុវត្តន៍

ក្នុង​នាម​ជា​តំណាងអ្នកទទួលប្រាក់​​ អ្នកមាន​ភារកិច្ច​ក្នុង​​ការ​បំពេញ​កិច្ច​ការ​ដើម្បី​ជា​ឧត្តម​​ប្រយោជន៍​នៃ​អ្នក​ទទួល​ផល​ដែល​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​ជូន​។​[1] ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​សំខាន់​ៗ​ចំនួន​បី​​របស់​តំណាង​អ្នក​ទទួល​ប្រាក់​រួមមាន៖ ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រាក់​កាស​ គណនេយ្យ​ និង​​របាយការណ៍​ និង​ការ​គាំ​ពារ​។​

 

 

Click links below for a downloadable version.