លិខិតគំរូស្នើសុំព័ត៌មានជាភាសាដើមរបស់ខ្ញុំ

Publications
#5600.06

លិខិតគំរូស្នើសុំព័ត៌មានជាភាសាដើមរបស់ខ្ញុំ

ការបោះពុម្ពនេះគឺជាលិខិតគំរូ។ វាអាចជួយអ្នកសុំមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់សម្រាប់ការងារក្រដាស និងរៀបចំការប្រជុំជាភាសាកំណើតរបស់អ្នក។

 

 

Click links below for a downloadable version.

pdf