កញ្ជប់សវនាការសេវាថែទាំបណ្តោះអាសន្នរបស់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់

Publications
#7136.06

កញ្ជប់សវនាការសេវាថែទាំបណ្តោះអាសន្នរបស់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់

ឯកសារ​ទាំងនេះ​ នឹង​ជួយ​អ្នក​ត្រៀម​ខ្លួន​សម្រាប់​​កញ្ជប់​សវនាការសេវាថែទាំ​បណ្តោះ​​អាសន្ន​របស់​​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​​របស់​អ្នក​។  ឯកសារ​ទាំង​អស់​នេះ គឺ​​បង្កើត​ឡើ​ង​​​​​សម្រា​ប់​អតិថិជន​របស់​មជ្ឈ​មណ្ឌ​ល​​ក្នុង​តំបន់​​ដែល​មាន​អាយុ​​ពី​ 3 ឆ្នាំ​ និង​ចាស់​ជាង​នេះ​។​ ឯកសារទាំង​​នេះ​ លើកឡើង​អំពី​បុគ្គល​​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​បដិសេ​ធ​ បញ្ចប់​ ឬ​កាត់​បន្ថយ​សេវា​ថែទាំ​បណ្តោះ​​អាសន្ន​របស់​ខ្លួន​ ឬ​បុគ្គល​​តំណាង​ឲ្យ​ខ្លួន​គាត់​ក្នុង​នាម​​ “​​អ្នក​”​។​​​​

 

 

Click links below for a downloadable version.