កញ្ចប់សវនាការលើភាពមានសិទ្ធិទទួលសេវារបស់មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់