កម្មវិធី Whole-Child Model នៃសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

Publications
#7132.06

កម្មវិធី Whole-Child Model នៃសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះពិភាក្សាអំពីកម្មវិធី Whole-Child Model។  សម្គាល់៖ ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះសម្រាប់កុមារដែលមានសិទ្ធិទទួល​បាន CCS និងកុមារដែលមាន Medi-Cal ពេញលេញ តាមរយៈកម្មវិធីថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង​របស់ Medi-Cal ណាមួយ និងខោនធីដែលកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុង Whole-Child Model។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

អង្គនីតិបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាព (DHCS) បង្កើតកម្មវិធី Whole-Child Model។  កម្មវិធីនេះនឹងរួមបញ្ចូលសេវានានាដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយកម្មវិធីសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CCS) ចូលទៅក្នុងផែនការថែទាំ​សុខភាពដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal។ វាមានន័យថា សេវា CCS និងសេវាដែលមិនមែនជា CCS ទាំងអស់នឹង​ទទួលបានការអនុញ្ញាត ឬត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយផែនការថែទាំដែលស្ថិត​ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal។  កម្មវិធី Whole-Child Model នឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុង 21 ខោនធី យ៉ាងឆាប់ត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018។1

ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះពិភាក្សាអំពីកម្មវិធី Whole-Child Model។  សម្គាល់៖ ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះសម្រាប់កុមារដែលមានសិទ្ធិទទួល​បាន CCS និងកុមារដែលមាន Medi-Cal ពេញលេញ2 តាមរយៈកម្មវិធីថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង​របស់ Medi-Cal ណាមួយ និងខោនធីដែលកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុង Whole-Child Model។

1.   តើ CCS គឺជាអ្វី?

CCS គឺជាកម្មវិធីមួយរបស់រដ្ឋសម្រាប់កុមារ និងយុវជនវ័យក្មេងដែលមាន​អាយុក្រោម 21 ឆ្នាំ ដែលមានស្ថានភាពសុខភាពមួយចំនួនដែលមានសិទ្ធិ​ទទួលបាន ដូចជាជំងឺឆ្លង ជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទ និងភ្នែក ជាដើម។  តាមរយៈកម្មវិធីនេះ ពួកគេទទួលបានការថែទាំសុខភាពដែលពួកគេត្រូវការ​សម្រាប់លក្ខខណ្ឌដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន CCS របស់ពួកគេ។3

មានភាគរយដ៏ធំមួយនៃចំនួនកុមារ និងយុវជនវ័យក្មេងដែលមាន Medi-Cal មាន​សិទ្ធិទទួលបាន CCS។4 ក្នុងចំណោមអ្នកដែលមាន Medi-Cal មានកុមារ និងយុវជនវ័យក្មេងជាច្រើន​នាក់បានចុះឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងផែនការថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង​របស់ Medi-Cal។  កុមារមួយចំនួនមានតែ CCS ប៉ុណ្ណោះ។

បច្ចុប្បន្ន កុមារដែលមាន CCS និងស្ថិតនៅក្នុងផែនការថែទាំដែលស្ថិតក្រោម​ការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal ទទួលបានការថែទាំផ្នែកឯកទេសសម្រាប់​ស្ថានភាព CCS របស់ពួកគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់កម្រៃដើម្បីទទួលបាន​សេវា (FFS)។5  ពួកគេទទួលបានការថែទាំសំខាន់ៗ និងការថែទាំផ្នែកឥរិយាបថមួយចំនួន​តាមរយៈផែនការថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal របស់​ពួកគេ។  នេះមានន័យថា កុមារទទួលបានការថែទាំតាមរយៈប្រព័ន្ធជាច្រើនដាច់ដោយ​ឡែកពីគ្នា។

គោលដៅចម្បងរបស់កម្មវិធី Whole-Child Model គឺដើម្បី “[ផ្តល់ជូន]នូវការ​ព្យាបាលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និង [ផ្តោត] លើកុមារទាំងមូល ដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់​តម្រូវការទាំងអស់របស់កុមារ ច្រើនជាងការផ្តោតលើតែ ស្ថានភាព​សុខភាព CCS។”6

2.   តើខោនធី និងផែនការថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal ណាខ្លះដែលកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Whole-Child Model?7

ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018 (ផែនការចំនួនបី និងខោនធីចំនួន​ប្រាំមួយ)៖

CenCal Health នៅក្នុងខោនធី San Luis Obispo និង Santa Barbara។

ផែនការសុខភាព San Mateo នៅក្នុងខោនធី San Mateo។

​សម្ព័ន្ធកាលីហ្វ័រញ៉ាកណ្តាលដើម្បីសុខភាព នៅក្នុងខោនធី Merced, Monterey និង Santa Cruz។

ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2019 (ផែនការចំនួនពីរ និងខោនធីចំនួនប្រាំ)៖

Partnership HealthPlan of California នៅក្នុងខោនធី Del Norte, Humboldt, Lake, Lassen, Marin, Mendocino, Modoc, Napa, Siskiyou, Shasta, Solano, Sonoma, Trinity និង Yolo។

CalOptima នៅក្នុងខោនធី Orange។

3.   តើខ្ញុំនឹងអាចដឹងបានដោយរបៀបណា ថាតើកូនរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ​ទៅកាន់កម្មវិធី Whole-Child Model?

កូនរបស់អ្នកនឹងទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងក្នុងរយៈពេល 90, 60 និង 30 ថ្ងៃ​មុនពេលផ្លាស់ប្តូរ។8  ផែនការថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal ក៏នឹងទាក់ទង​ទៅកាន់អ្នកផងដែរ។9

4.   ខ្ញុំរស់នៅក្នុងខោនធី Modoc។ កូនរបស់ខ្ញុំមាន CCS ប៉ុន្តែគ្មាន Medi-Cal ពេញលេញនោះទេ។ តើកូនរបស់ខ្ញុំ​នឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Whole-Child Model ដែរឬទេ?

ទេ។ ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Whole-Child Model កូនរបស់អ្នកត្រូវតែមាន Medi-Cal ពេញលេញ។10 កូនរបស់អ្នកនឹង​ទទួលបានសេវានានានៃ CCS បន្តទៀត ដូចអ្វីដែលនាង ឬគាត់ធ្លាប់ទទួល​បានកាលពីមុន។

5.   កូនរបស់ខ្ញុំមាន CCS ប៉ុន្តែមិនមែនជាការថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង​របស់ Medi-Cal នោះទេ។ តើ CCS របស់នាងនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដែរឬទេ?

ទេ។ កុមារដែលស្ថិតនៅតែក្នុងរដ្ឋដែលមាន CCS និងកុមារដែលមាន Medi-Cal និងធានារ៉ាប់រងសុខភាពផ្សេងទៀត នឹងទទួលសេវានានាបន្តទៀតតាមវិធី​ដែលពួកគេទទួលបាននាពេលបច្ចុប្បន្ន11  CCS ដែលផ្តល់សេវាសម្រាប់កុមារដែលគ្មាន Medi-Cal នឹងបន្តផ្អែកលើ​មូលដ្ឋាន FFS។12

6.   នៅពេលនៅលើកម្មវិធី Whole-Child Model តើអត្ថប្រយោជន៍ CCS របស់កូនអ្នកប្រែប្រួលដែរទេ?

ទេ។ កូនរបស់អ្នកនឹងបន្តមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នាដែលបានផ្តល់ដោយ​អ្នកផ្តល់សេវាដែលបានជ្រើសរើសដោយ CCS មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំឯកទេស មន្ទីរពេទ្យថែទាំស្រួចស្រាវខាងកុមារ ឱសថស្ថាន និងសេវាកម្មដទៃ ដរាបណាពួកវាមាន ភាពចាំបាច់​ខាងវេជ្ជសាស្រ្ត។13

7.   តើកូនរបស់ខ្ញុំអាចបន្តជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត និងអ្នកឯកទេសនៃ CCS របស់​គាត់​បានដែរឬទេ?

កូនរបស់អ្នកនៅតែអាចបន្តជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត និងអ្នកឯកទេសនៃ CCS បានដដែល ប្រសិនបើពួកគេស្ថិតនៅក្នុងបណ្តាញអ្នកផ្តល់សេវានៃការថែទាំ​ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal។  បើមិនដូច្នេះទេ កូនរបស់អ្នកអាចជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតទាំងនេះក្នុងរយៈពេល​រហូតដល់ 12 ខែបន្ទាប់ពីបន្ទាប់ពីបានផ្លាស់ចូលក្នុងកម្មវិធី Whole-Child Model។14 រយៈពេល 12 នេះអាចបន្តទៀតបានស្របតាម​កាលៈទេសៈមួយចំនួន។

តើនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះកម្មវិធី CCS នៅក្នុងខោនធីនានា និង​ផែនការថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal ដែលមិនបាន​ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Whole-Child Model ដែរឬទេ?

ទេ។

8.   ពាក់ព័ន្ធនឹងសេវា CCS របស់កូនរបស់ខ្ញុំ តើទំនួលខុសត្រូវនៃការថែទាំដែល​ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal នឹងមានអ្វីខ្លះ?

ផែនការថែទាំដែល​ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal របស់កូនរបស់អ្នក​នឹងផ្តល់ការឯកភាពចំពោះសេវានានា ផ្តល់ការគ្រប់គ្រងករណី និងធ្វើការ​សម្របសម្រួលើសេវានានានៃ CCS។15  មុខងារក្នុងការផ្តល់ជូននូវ CCS មួយចំនួន ដែលបច្ចុប្បន្នជាទំនួលខុសត្រូវ​របស់កម្មវិធី CCS នៃខោនធី នឹងផ្លាស់ទៅកាន់ផែនការថែទាំដែលស្ថិតក្រោម​ការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal។  មុខងារទាំងនេះរួមមានការគាំទ្រចំពោះការងាររបស់ស្មៀន និងការទាមទារ​នានា និងការបង្វិលប្រាក់សងអ្នកផ្តល់សេវាទាំងឡាយសម្រាប់សេវានានា​ដែលទាក់ទងនឹង CCS។16

កម្មវិធី CCS ប្រចាំខោនធីនឹងបន្តទទួលខុសត្រូវចំពោះសេវានានារបស់អង្គភាព​ព្យាបាលជំងឺ។17

9.   តើការិយាល័យ CCS ប្រចាំខោនធីនៅក្នុងមូលដ្ឋាននឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះ​អ្វីមួយដែលស្ថិតក្រោមកម្មវិធី Whole-Child Model ដែរឬទេ?

បាទ/ចាស ខោនធីនានានឹងបន្តធ្វើការកំណត់អំពីសិទ្ធិទទួលបាន និងធ្វើការតវ៉ា​ចំពោះសិទ្ធិទទួលបាន CCS18 ផ្តល់ជូននូវ​សេវានានានៃកម្មវិធីរបស់អង្គភាពព្យាបាលជំងឺ និងសេវានានានៃសន្និបាតអំពី​ការព្យាបាលជំងឺ។19

10.    តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើផែនការថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង​របស់ Medi-Cal បដិសេធមិនឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំទទួលបានសេវា CCS ណាមួយ​នោះ?

អ្នកអាចដាក់បណ្តឹងតវ៉ាបាន។  ដោយមិនប្រើប្រាស់ដំណើរការក្នុងការដាក់បណ្តឹងតវ៉ានៃ CCS នោះ អ្នកនឹង​អនុវត្តតាមដំណើរការក្នុងការដាក់បណ្តឹងតវ៉ា និងបណ្តឹងសារទុក្ខដែលត្រូវបាន​ដាក់ឲ្យអនុវត្ត ដែលរាល់ផែនការថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal ទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តតាម។  និយាយជាទូទៅ អ្នកអាចដាក់បណ្តឹងតវ៉ាក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃក្រោយ​កាលបរិច្ឆេទនៃសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការកំណត់អត្ថប្រយោជន៍ជាអវិជ្ជមាន។  ផែនការថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal មានរយៈពេល 5 ថ្ងៃប្រតិទិនបន្ទាប់ពីខ្លួនបានទទួលបណ្តឹងតវ៉ា ថាខ្លួនបានទទួលវា និងមាន​រយៈពេល 30 ក្រោយកាលបរិច្ឆេទដែលខ្លួនទទួលបានបណ្តឹងតវ៉ា ក្នុងការជូន​ដំណឹងដល់អ្នកអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួន។20  អ្នកមានរយៈពេល 120 ក្រោយកាលបរិច្ឆេទនៃសេចក្តីសម្រេចនោះ ក្នុងការ​ស្នើសុំបើកសាវនាការយុត្តិធម៌នៅក្នុងរដ្ឋ។21

11.    ចុះចំពោះលិខិតនានាដែលបានចុះលេខរួចរាល់របស់ CCS វិញ22 – តើលិខិតទាំងនោះនឹងនៅតែអាចប្រើប្រាស់បាន​ដែរឬទេ?

បាទ/ចាស នៅក្នុងកម្រិតដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំនានា។  សំណើសុំការអនុញ្ញាតលើសេវានានាដែលមានសង្គតិភាពជាមួយ​គោលការណ៍ណែនាំនៃលិខិតដែលបានចុះលេខរួចរាល់មួយ គួរតែទទួលបាន​ការឯកភាព។  ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ផែនការគ្រប់គ្រងដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង​ត្រូវបានតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមវិសាលភាពនៃអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានភាព​ទូលំទូលាយជាងនេះ និងនៅ​ពេលខ្លះវិសាលភាពនៃអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនោះ​ត្រូវបានពង្រីកបន្ថែម សម្រាប់កុមារ និងយុវជនដែលស្ថិតក្រោមច្បាប់របស់​សហព័ន្ធ។23

សម្រាប់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ 800-776-5746 ឬបំពេញទម្រង់ស្នើសុំជំនួយ។ សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗ ទៀត សូមទៅទូរស័ព្ទ ទៅលេខ 916-504-5800 (កាលីហ្វ័រញ៉ាខាងជើង); 213-213-8000 (កាលីហ្វ័រញ៉ាខាងត្បូង)។

សិទ្ធិរបស់ជនពិការនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានទទួលមូលនិធិពីប្រភពខុសៗគ្នា​ជាច្រើន សម្រាប់បញ្ជីអ្នកផ្តល់មូលនិធិពេញលេញ សូមចូលទៅកាន់ http://www.disabilityrightsca.org/ Documents/ListofGrantsAndContracts.html

 • 1. លិខិតពី Patricia McClelland ប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធថែទាំនៃក្រសួងថែទាំសុខភាព ទៅកាន់សេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CCS) ប្រចាំខោនធី (ខែមករា ឆ្នាំ 2017) អាចស្វែងរកបាននៅ សេចក្តីណែនាំរបស់ខោនធីសម្រាប់ការអនុវត្ត Whole-Child Model (WCM) នៃ CCS; http://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Documents/CountyInformationNotice.pdf សូមមើលផងដែរនូវក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាពនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា Whole-Child Model (WCM) នៃ សេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CCS), (បានចូលមើលលើកចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 29 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018) Whole-Child Model (WCM) នៃ សេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CCS)។: http://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Documents/CountyInformationNotice.pdf
 • 2. Medi-Cal ពេញលេញមានន័យថា អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានរាល់អត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ដែលអាចស្វែងរកបាននៅក្រោមកម្មវិធី Medi-Cal។ ដោយមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តនៅខែឧសភា ឆ្នាំ 2016 កុមារទាំងឡាយដែលមានអាយុក្រោម 19 ឆ្នាំដែលគ្មានស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍គួរជាទីពេញចិត្តទេនោះបានក្លាយជាមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal ពេញលេញ។
 • 3. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី CCS ចូរមើល សេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។: http://www.dhcs.ca.gov/Services/CCS/Pages/default.aspx
 • 4. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធី។: http://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Pages/ProgramOverview.aspx
 • 5. FFS មានន័យថា អ្នកអាចទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាណាម្នាក់ដែលទទួលយកធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាក់លាក់ណាមួយ ដូចជា CCS ឬ Medi-Cal។ អ្នកផ្តល់សេវាទាំងឡាយនឹងទទួលបានការបង្វិលប្រាក់សងវិញសម្រាប់ការពិគ្រោះជំងឺ ឬសេវានីមួយៗ។ ស្របតាមការថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង រដ្ឋចុះកិច្ចសន្យាជាមួយផែនការសុខភាពនានាដើម្បីផ្តល់សេវានានាទៅឲ្យអត្ថគាហកទាំងឡាយជាថ្នូរនឹងបុព្វលាភប្រចាំខែរបស់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួម។
 • 6. ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាពនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ក្រុមទីប្រឹក្សានៃកម្មវិធីសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CCS) (បានចូលមើលលើកចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 11 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2018) ក្រុមទីប្រឹក្សានៃកម្មវិធីសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CCS): http://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Pages/AdvisoryGroup.aspx
 • 7. ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាពនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ Whole-Child Model នៃសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា pp. 16-17 (ថ្ងៃទី 18 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018) ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ Whole-Child Model នៃសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា: http://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Documents/WCM-Overview-May2018.pdf
 • 8. Id. នៅ 27។
 • 9. ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាពនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សំណួរដែលត្រូវបានសាកសួរជាញឹកញាប់អំពី Whole-Child Model នៃកម្មវិធីសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CCS) p. 3 (បានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មលើកចុងក្រោយនៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ 2017) FAQs អំពី Whole-Child Model នៃកម្មវិធីសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CCS)។: https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Documents/Whole-Child-Model-FAQs.pdf
 • 10. Id. នៅ 2។ កុមារដែលមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល រួមមាន កុមារ និងយុវជនដែលគ្មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបាន Medi-Cal ទាល់តែសោះ ឬអ្នកដែលមានអាយុ 19 ឆ្នាំ ឬ 20 ឆ្នាំ និងលែងមានសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal ពេញលេញ ដែលស្ថិតនៅក្រោម Welf ទៀតហើយ។ & ស្ថាប័ន ក្រម § 14007.8 ផ្តល់ធានារ៉ាប់រងដល់កុមារ និងយុវជនរហូតដល់ពួកគេមានអាយុ 18 ឆ្នាំ ដែលគ្មានស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍គួរជាទីពេញចិត្ត។
 • 11. នៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខភាពដែលធ្វើប្រតិបត្តិការដោយខោនធី ដូចជា CalOptima របស់ខោនធី Orange, ការចុះឈ្មោះចូលរួមរបស់ខោនធីជាដៃគូ និងផែនការសុខភាពរបស់ San Mateo នៅក្នុងការថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal គឺចាំបាច់សម្រាប់អត្ថគាហកនៃ Medi-Cal គ្រប់រូបដែលមានធានារ៉ាប់រងលើការថែទាំសុខភាពផងដែរ ការចុះឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងការថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal គឺជាការចុះឈ្មោះដោយស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលមានធានារ៉ាប់រងលើការថែទាំសុខភាពផ្សេងទៀតនៅក្នុងខោនធីផ្សេងទៀតដែលកំពុងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Whole-Child ដូចដែលបានរាយនាម។
 • 12. Id. នៅ 4។
 • 13. អត្តសញ្ញាណ នៅ 3។
 • 14. អត្តសញ្ញាណ
 • 15. អត្តសញ្ញាណ នៅ 2-3។
 • 16. លិខិតពី Patricia McClelland ប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធថែទាំនៃក្រសួងថែទាំសុខភាព ទៅកាន់សេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CCS) ប្រចាំខោនធី (ខែមករា ឆ្នាំ 2017) អាចស្វែងរកបាននៅ សេចក្តីណែនាំរបស់ខោនធីសម្រាប់ការអនុវត្ត Whole-Child Model (WCM) នៃ CCS: http://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Documents/CountyInformationNotice.pdf
 • 17. ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាពនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សំណួរដែលត្រូវបានសាកសួរជាញឹកញាប់អំពី Whole-Child Model នៃកម្មវិធីសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CCS)p. 9 (បានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មលើកចុងក្រោយនៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ 2017) FAQs អំពី Whole-Child Model នៃកម្មវិធីសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CCS)។: https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Documents/Whole-Child-Model-FAQs.pdf
 • 18. លិខិតពី Patricia McClelland ប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធថែទាំនៃក្រសួងថែទាំសុខភាព ទៅកាន់សេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CCS) ប្រចាំខោនធី (ខែមករា ឆ្នាំ 2017) អាចស្វែងរកបាននៅ: http://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Documents/CountyInformationNotice.pdf សេចក្តីណែនាំរបស់ខោនធីសម្រាប់ការអនុវត្ត Whole-Child Model (WCM) នៃ CCS ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាពនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សំណួរដែលត្រូវបានសាកសួរជាញឹកញាប់អំពី Whole-Child Model នៃកម្មវិធីសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CCS) p. 3 (បានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មលើកចុងក្រោយនៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ 2017) FAQs អំពី Whole-Child Model នៃកម្មវិធីសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CCS)។- (ត្រលប់ទៅឯកសារមេ) អត្តសញ្ញាណ នៅ 5-6។: https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Documents/Whole-Child-Model-FAQs.pdf
 • 19. អត្តសញ្ញាណ នៅ 5-6។
 • 20. អ្នកស្នើសុំបណ្តឹងតវ៉ាជាបន្ទាន់មួយបាន ប្រសិនបើសុខភាពកូនរបស់អ្នកកំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់។ ផែនការថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal មានរយៈពេល 72 ម៉ោងក្រោយកាលបរិច្ឆេទដែលខ្លួនទទួលបានបណ្តឹងតវ៉ា ក្នុងការជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួន។
 • 21. ទីភ្នាក់ងារសេវាសុខភាព និងប្រជាជននៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាពនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដំណើរការក្នុងការដាក់បណ្តឹងសារទុក្ខ បណ្តឹងតវ៉ា និងសវនាការយុត្តិធម៌ចំពោះ Whole-Child Model នៃសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា p. 4-5 (ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016) ដំណើរការក្នុងការដាក់បណ្តឹងសារទុក្ខ បណ្តឹងតវ៉ា និងសវនាការយុត្តិធម៌ចំពោះ Whole-Child Model (WCM) នៃសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CCS); ចូរមើលផងដែរនូវឯកសារផ្សព្វផ្សាយអំពីបណ្តឹងតវ៉ា និងបណ្តឹងសារទុក្ខរបស់យើង ដែលអាចស្វែងរកបាននៅ ការថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal៖ បណ្តឹងតវ៉ា និងបណ្តឹងសារទុក្ខ។
 • 22. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល សេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា - លិខិតនានា។
 • 23. សេចក្តីពន្យល់អំពីកាតព្វកិច្ចនៃការថែទាំដែលស្ថិតក្រោមការថែទាំស្របតាម EPSDT – ការត្រួតពិនិត្យ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាលនៅដំណាក់កាលដំបូង និងយ៉ាងទៀងទាត់ សម្រាប់អត្ថគាហករបស់ Medi-Cal ដែលមានអាយុក្រោម 21 ឆ្នាំ។ លក្ខខណ្ឌតម្រូវនានាសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងលើសេវានានានៃការត្រួតពិនិត្យ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាលនៅដំណាក់កាលដំបូង និងយ៉ាងទៀងទាត់សម្រាប់អត្ថគាហករបស់ Medi-Cal ដែលមានអាយុក្រោមម្ភៃមួយឆ្នាំ។