កម្មវិធី Whole-Child Model នៃសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

Publications
#7132.06

កម្មវិធី Whole-Child Model នៃសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

អង្គនីតិបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាព (DHCS) បង្កើតកម្មវិធី Whole-Child Model។  កម្មវិធីនេះនឹងរួមបញ្ចូលសេវានានាដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយកម្មវិធីសេវារបស់កុមារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CCS) ចូលទៅក្នុងផែនការថែទាំ​សុខភាពដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal។ វាមានន័យថា សេវា CCS និងសេវាដែលមិនមែនជា CCS ទាំងអស់នឹង​ទទួលបានការអនុញ្ញាត ឬត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយផែនការថែទាំដែលស្ថិត​ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Cal។  កម្មវិធី Whole-Child Model នឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុង 21 ខោនធី យ៉ាងឆាប់ត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018។

 

 

Click links below for a downloadable version.