កម្មវិធី Medi-Cal ដើម្បីជួយអ្នកឲ្យអាចបន្តស្នាក់នៅ ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន ឬចាកចេញពីផ្ទះផ្តល់ការថែទាំព្យាបាល

Publications
#5392.06

កម្មវិធី Medi-Cal ដើម្បីជួយអ្នកឲ្យអាចបន្តស្នាក់នៅ ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន ឬចាកចេញពីផ្ទះផ្តល់ការថែទាំព្យាបាល

មានកម្មវិធី Medi-Cal ផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីជួយជនពិការ និងមនុស្សចាស់ស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ។ កម្មវិធីទាំងនេះអាចជួយពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពីកន្លែងនានាដូចជាមន្ទីរពេទ្យ និងមណ្ឌលថែទាំជាដើម។ ហាងស្រានេះផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីទាំងនេះ។ វាប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការទទួលបានកម្មវិធីណាមួយ។

នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា មានកម្មវិធីមួយចំនួន ដែលអាចជួយពលរដ្ឋដែលមានពិការភាពជាប់ខ្លួន និង/ឬមនុស្សចាស់ ដែលទទួលបានជំនួយពីកម្មវិធី Medi-Cal អាចបន្តរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន ឬអាចជួយឲ្យពួកគេចេញពីមណ្ឌលថែទាំយូរអង្វែងដើម្បីត្រឡប់មកផ្ទះវិញ (មណ្ឌលទាំងនោះមានដូចជា មន្ទីរពេទ្យ ផ្ទះផ្តល់ការថែទាំព្យាបាល និងមណ្ឌលសុខាភិបាលផ្សេងទៀត) ។ ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយនេះ ផ្តល់ជូននូវរូបភាពរួមរបស់កម្មវិធីទាំងអស់នេះ តែបើអ្នកត្រូវការជំនួយ ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មទាំងអស់នេះ សូមទាក់ទងមកកាន់អង្គការ Disability Rights California តាមខ្សែទូរស័ព្ទហៅ មិនអស់ប្រាក់ គឺលេខ (800) 776-5746 ឬសម្រាប់អ្នកប្រើ TTY សូមហៅមកលេខ ៖  (800) 719-5798. (800) 719-5798 ។    អ្នកក៏អាចចូលទស្សនាវ៉ិបសៃត៍របស់យើងខ្ញុំ តាមអាសយដ្ឋាន www.disabilityrightsca.org. 

តើខ្ញុំអាចទទួលបានជំនួយផ្នែកការថែទាំប្រចាំថ្ងៃនៅផ្ទះបានដោយរបៀបណា?

កម្មវិធីចម្បងរបស់ Medi-Cal ដែលផ្តល់ជូនអ្នក   ផ្តល់ការថែទាំ ដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលមានពិការភាពជាប់ខ្លួន ចំពោះការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន ការសំអាតផ្ទះ ការជួយការងារក្រៅផ្ទះ និងការរៀបចំអាហារ គឺកម្មវិធី សេវាកម្មជ្រោមជ្រែងតាមផ្ទះ (IHSS, InHome Supportive Services) ។   សេវាកម្ម IHSS ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលមានពិការភាពជាប់ខ្លួន មិនថាចាស់ ឬក្មេងឡើយ ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរស់នៅក្នុង​ផ្ទះរបស់ខ្លួនប្រកបដោយសុវត្ថិភាព បើនេះជាអ្វីដែលពួកគេចង់បាន ជាជាងរស់នៅក្នុងផ្ទះផ្តល់ការថែទាំព្យាបាល ឬការរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំជាមួយអ្នកដទៃ ។  សេវាកម្ម IHSS ជួយចេញថ្លៃសេវាកម្មមួយចំនួន ដែលផ្តល់ជូននៅតាមផ្ទះ ដែលបុគ្គលិកផ្នែកថែទាំជាអ្នកផ្តល់ជូន ដែលសេវាកម្មទាំងនោះ មានរួមបញ្ចូលកិច្ចការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន ដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវេជ្ជសាស្រ្ត ដូចជាការងូតទឹក ការសំអាតរាងកាយ ការបញ្ចុកអាហារ ការស្លៀកពាក់ ឬជួយនាំចូល និងចេញពីបង្គន់ ។ កម្មវិធីនេះ ក៏ជួយចេញថ្លៃសេវាកម្មផ្សេងទៀត ផងដែរ ដូចជា ការជូតសំអាត បោកគក់ ទិញឥវ៉ាន់ ចំអិនអាហារ និងលាងចានឆ្នាំង ។ កម្មវិធី IHSS អាចផ្តល់ថវិកាដល់ “សេវាកម្មជំនួយការគ្រូពេទ្យ” ដែលមានការអនុញ្ញាតពីគ្រូពេទ្យ ហើយក៏អាចជួយចេញថ្លៃមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅជួបពេទ្យ និងត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ព្រមទាំងការធ្វើដំណើរទៅតាមការណាត់សំខាន់ៗមួចំនួន  ទៀត ។ ពលរដ្ឋភាគច្រើន ស្វែងរកនិងជួលអ្នកជួយកិច្ចការប្រភេទនេះដោយខ្លួនឯង (ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការជូលសមាជិកគ្រូសារ ក្នុងស្ថានភាពខ្លះ) តែនៅក្នុងខោនធីមួយចំនួន ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋ អាចជួយរកអ្នកជួយសម្រាប់កម្មវិធី IHSS ឲ្យអ្នក    បាន ។   សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី IHSS សូមអានឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ DRC ស្តីអំពីសេវាកម្មជ្រោមជ្រែងតាមផ្ទះ (In-Home Supportive Services) ៖ ក្បួនខ្នាតមួលដ្ឋាន តាមអាសយ  ដ្ឋាន ៖ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsIHSSNutsandBolts.htm ឬចូលមើលក្នុងវ៉ិបសៃត៍របស់នាយកដ្ឋានកាលីហ្វ័រនីញ៉ាផ្នែកសេវាកម្មសង្គមកិច្ច (Department of Social Services) តាមអាសយដ្ឋាន http://www.cdss.ca.gov/In-Home-Supportive-Services .

 ជម្រើសមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋមានអាយុលើសពី 55 ឆ្នាំ ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយពី Medi-Cal និង Medicare ហើយអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលបានការថែទាំពីមណ្ឌលថែទាំព្យាបាល គឺកម្មវិធីការថែទាំរួមគ្នាទាំងអស់សម្រាប់មនុស្សចាស់ (PACE, Program of All Inclusive care for the Elderly) ។  កម្មវិធី PACE មានផ្តល់ជូនការធានារ៉ាប់រងចំពោះសេវាកម្មទាំងអស់ដែលត្រូវការដើម្បីបង្ការ ការថែទាំបឋម សេវាកម្មថែទាំធ្ងន់ធ្ងរ និងការថែទាំយូរអង្វែង បូករួមទាំងថ្លៃថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជា ការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តរបស់គ្រូពេទ្យ ថ្លៃមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ ការថែទាំតាមផ្ទះ ការពិនិត្យសុខភាព ការមកមន្ទីរពេទ្យ រួមទាំងការថែទាំព្យាបាលនៅមណ្ឌលថែទាំព្យាបាលតាមភាពចាំបាច់ ។   នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះចូលក្នុងកម្មវិធី PACE គឺអ្នកត្រូវធ្វើការជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម PACE ហើយអ្នកមិនអាចទទួលបានសេវាកម្មពីកម្មវិធី IHSS ឡើយ (បើទោះបីជាកម្មវិធី PACEមានផ្តល់ជូនសេវាកម្មថែទាំមួយចំនួននៅតាមផ្ទះក៏ដោយ) ។    កម្មវិធី PACE មិនបានផ្តល់សេវាកម្មជូននៅទូទាំងរដ្ឋកាលីហ្វ័នីញ៉ាឡើយ ។   សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអានអត្ថបទក្នុងវ៉ិបសៃត៍របស់នាយកដ្ឋានសេវាកម្មថែទាំសុខភាពរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (California Department of Health Care Services) តាមអាសយដ្ឋាន ៖  http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/ProgramofAllInclusiveCarefort….

 ចុះបើខ្ញុំត្រូវការសេវាកម្មលើសពីការថែទាំពីអ្នកជំនួយ (ដូចជាការថែទាំព្យាបាល ឬការថែទាំបែបមណ្ឌលផ្តល់ការថែទាំ) តើខ្ញុំ ត្រូវធ្វើដូចម្តេច? 

 រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ក៏ប្រតិបត្តិការកម្មវិធីមួយចំនួនស្តីពីសិទ្ធិទទួលការថែទាំតាមផ្ទះ និងសហគមន៍ (HCBS, Home and Community-Based) ដែលជាកម្មវិធីពិសេសរបស់ Medi-Cal ដែលបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌជាក់លាក់មួយចំនួនរបស់ Medi-Cal ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នកទទួលផលអាចបន្តរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន ជាជាងរស់នៅទទួលការព្យាបាលពីមណ្ឌលផ្តល់ការថែទាំ ។   

 នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាយើង មានកម្មវិធី HCBS មួយចំនួនដែលបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌ មានដូចជា ៖  ការបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌចំពោះអ្នកកើតអេដស៍  ការបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌចំពោះឧបករណ៍ជំនួយការរស់នៅ (ALW, Assisted Living Waiver)  ការបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌលើសេវាកម្មនៅតាមផ្ទះ និងសហគមន៍ សម្រាប់ជនមានពិការភាពខួរក្បាលជាប់ខ្លួន (HCBS-DD, Home and Community-Based Services Waiver for the Developmentally Disabled) ការបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌលើជម្រើសសេវាកម្មនៅតាមផ្ទះ និងសហគមន៍ (HCB, Home and Community-Based) (ពីមុនគេហៅថាការបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌការថែទាំនៅតាមមណ្ឌល/ការថែទាំកម្រិតធ្ងន់នៅមន្ទីរពេទ្យ (NF/AH, Nursing Facility/Acute Hospital) Waiver) និងការបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌលើសេវាកម្មពហុបំណងសម្រាប់មនុស្សចាស់ (MSSP, Multi-Purpose Senior Services Waiver) ។ កម្មវិធីបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌទាំងអស់នេះ មានរៀបរាប់ជូនខាងក្រោម ៖ 

ការបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌចំពោះឧបករណ៍ជំនួយការរស់នៅ (ALW, Assisted Living Waiver) ៖    ការបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌចំពោះឧបករណ៍ជំនួយការរស់នៅ គឺជាកម្មវិធីរបស់ Medi-Cal សម្រាប់ជួយចេញថ្លៃឧបករណ៍សម្រាប់រស់នៅ ការសម្របសម្រួលការថែទាំ ព្រមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត ដែលផ្តល់ជូនដល់មនុស្សចាស់ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយបែបនេះ ព្រមទាំងជនដែលមានពិការភាពជាប់ខ្លួន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចទទួលបានការថែទាំពីមណ្ឌលថែទាំព្យាបាល ។   សេវាកម្ម ALW មានផ្តល់ជូននៅខោនធី Alameda, Contra Costa, Fresno, Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara និងខោនធី Sonoma ។ បុគ្គលម្នាក់ៗទទួលបានសេវាកម្មពីមណ្ឌលស្នាក់នៅថែទាំ (RCFs, Residential Care Facilities) មណ្ឌលស្នាក់នៅថែទាំសម្រាប់មនុស្សចាស់ (RCFEs, Residential Care Facilities for the Elderly) ឬផ្ទះសាធារណៈផ្តល់ការថែទាំដែលទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋ ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ ។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធីបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌនេះ សូមចូលមកកាន់អាសយដ្ឋាន ៖http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/AssistedLivingWaiver.aspx.&nb…;

ការបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌកម្មវិធីជម្រើសការថែទាំតាមផ្ទះ និងសហគមន៍ (HCBA, Home and Community Based Alternatives) (ពីមុនគេហៅថាការបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌការថែទាំនៅតាមមណ្ឌល/ការថែទាំកម្រិតធ្ងន់នៅមន្ទីរពេទ្យ (NF/AH, Nursing Facility/Acute Hospital) Waiver) ៖  កម្មវិធីការបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌ HCBA មានផ្តល់ជូនការប្តូរមកទទួលការថែទាំព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ ការថែទាំពីអ្នកជួយ ការស្តារនីតិសម្បទា ការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿង និងផ្តល់ជូនសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត ដល់ពលរដ្ឋដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលបានសេវាកម្មពីមណ្ឌលថែទាំរបស់ Medi-Cal ដូចជាមណ្ឌលថែទាំព្យាបាល មណ្ឌលថែទាំកម្រិតមធ្យម មណ្ឌលថែទាំបន្ទាន់ សម្រាប់ពលរដ្ឋមានពិការភាពខួរក្បាល/ការបន្តថែទាំព្យាបាល (ICF/DD-CN, Intermediate Care Facilities for Individuals with Intellectual Disabilities/Continuous Nursing) ឬមន្ទីរពេទ្យផ្តល់ការថែទាំកម្រិតធ្ងន់ ។ កម្មវិធីនេះ មានផ្តល់ជូនទូទាំងរដ្ឋ ហើយត្រូវបានមើលការខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ពីនាយកដ្ឋានសេវាកម្មថែទាំសុខភាព (Department of Health Care Services) – ផ្នែកប្រតិបត្តិការថែទាំតាមផ្ទះ ។    ចាប់ពីខែសីហា ឆ្នាំ 2018 កម្មវិធី DHCS បានចាប់ផ្តើមធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយទីភ្នាក់ងារផ្តល់សេវាកម្មលើកលែងលក្ខ័ណ្ឌនៅតាមសហគមន៍ ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃ និងការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿង ។   សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌ HCBA សូមអានអត្ថបទក្នុងទំព័រវ៉ិបរបស់ DHCS តាមអាសយដ្ឋាន ៖

http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Home-និង-Community-Based-(HCB….  ក្នុងនេះផងដែរ DRC ក៏មានឯកសារសន្លឹកការពិតស្តីអំពីការបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌ HCBA ដែលមាននៅឯ ៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-home-and-community-…;

កម្មវិធីសេវាកម្មពហុបំណងសម្រាប់មនុស្សចាស់ (MSSP, Multipurpose Senior Services Program) ៖ កម្មវិធីការបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌ MSSP មានផ្តល់ជូនសេវាកម្មនៅតាមផ្ទះ និងសហគមន៍ (HCBS, Home and Community-Based Services) ដល់ពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិទទួលជំនួយ Medi-Cal ដែលមានអាយុ 65 ឆ្នាំឡើងលើ និងជាជនមានពិការភាពជាប់ខ្លួន ជំនួសឲ្យការស្នាក់នៅមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មថែទាំព្យាបាល ។ កម្មវិធី MSSP មានផ្តល់ជូនការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងនៅសហគមន៍ ផ្តល់ការតភ្ជាប់ទៅកាន់សេវាកម្មផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវការ ហើយអាចគាំទ្រថវិកា ឬចៀវសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលត្រូវការ ដើម្បីជួយក្រុមគោលដៅឲ្យអាចបន្តស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនបាន ។  កម្មវិធី MSSP គឺមានផ្តល់សេវាកម្មស្ទើរទូទាំងរដ្ឋតែម្តង ។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម រួមទាំងព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់កម្មវិធី MSSP នៅតាមខោនធី សូមចូលទស្សនាវ៉ិបសៃត៍របស់នាយកដ្ឋានមនុស្សចាស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (California Department of Aging) តាមអាសយដ្ឋាន ៖ http://www.aging.ca.gov/programsproviders/mssp/ ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ DRC អំពីកម្មវិធី MSSP តាមអាសយដ្ឋាន ៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-multipurpose-senior….

ការបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌកម្មវិធីសេវាកម្មតាមផ្ទះ និងសហគមន៍ សម្រាប់ជនមានពិការភាពខួរក្បាល (HCB-DD Waiver, Home and Community-Based Services Waiver for the Developmentally Disabled)៖   កម្មវិធីបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌ DD (DD Waiver) ផ្តល់ថវិកាដល់សេវាកម្មតាមផ្ទះ និងសហគមន៍ មួយចំនួន ដែលមានផ្តល់ជូនដល់អ្នកមានពិការភាពខួរក្បា តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (California’s regional centers) ។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវាកម្មទូទៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ សូមចូលក្នុងវ៉ិបសៃត៍របស់នាយកដ្ឋានសេវាកម្មពិការភាពខួរក្បាលកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (California Department of Developmental Services) តាមអាសយដ្ឋាន ៖  http://www.dds.ca.gov/RC/index.cfm  ឬអានឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ DRC ស្តីអំពីសិទ្ធិក្រោមច្បាប់ Lanterman (Rights Under the Lanterman Act) នៅឯ ៖  http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsRULAEnglish.htm.

ការបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌចំពោះអ្នកជំងឺអេដស៍ (AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome)៖ ការបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌចំពោះអ្នកជំងឺអេដស៍ (AIDS Waiver) ជួយចំពោះកុមារមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ Medi-Cal និងមនុស្សធំឆ្លងមេរោគអេដស៍ និងកើតជំងឺអេដស៍ ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចស្នាក់នៅទទួលការថែទាំពីមណ្ឌលថែទាំព្យាបាល ។   សេវាកម្មដែលមានផ្តល់ជូនមានជាអាទិ៍ ៖   ការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿង ការថែទាំព្យាបាលឯកទេស ការថែទាំពីអ្នកជួយមើលថែ ការព្យាបាលចិត្តសាស្រ្ត ការបញ្ជូនអាហារដល់ផ្ទះ ការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ ការផ្តល់អាហារបំប៉នបន្ថែម  បរិក្ខារពេទ្យ និងការផ្គត់ផ្គង់ ការសម្របខ្លួនតិចតួចចំពោះស្ថានភាពផ្ទះ មធ្យោបាយធ្វើដំណើរមិនស្ថិតក្នុងលក្ខណៈអាសន្ន និងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមសម្រាប់ការចិញ្ចឹមថែទាំ ។  នៅក្នុងរដ្ឋនេះ មានអ្នកផ្តល់សេវាកម្មបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌចំពោះអ្នកកើតជំងឺអេដស៍ ចំនួន 20 ។   នេះជាបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មទាំងអស់ ៖ https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/CDPH%20Document%20Library/MCWP…. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់វ៉ិបសៃត៍របស់សេវាកម្មថែទាំសុខភាពកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (California Department of Health Care Services) តាមអាសយដ្ឋាន ៖ http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/AIDS.aspx.  ក្នុងនេះផងដែរ DRC ក៏មានសន្លឹកការពិតអំពីកម្មវិធីបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌសម្រាប់អ្នកកើតជំងឺអេដស៍ នៅឯ ៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-the-aids-medi-cal-w… .    

 តើអ្នកណាអាចជួយឲ្យខ្ញុំចេញពីមណ្ឌលថែទាំព្យាបាលមកកាន់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំវិញបាន? 

 បើអ្នកត្រូវការជំនួយ ដើម្បីចាកចេញពីមណ្ឌលសុខាភិបាល អ្នករៀបចំផែនការឲ្យអ្នកជំងឺចាកចេញពីមណ្ឌលអាច ជួយអ្នកបាន ។    សូមកត់ចំណាំថា កម្មវិធីបោះបង់លក្ខ័ណ្ឌជាជម្រើសចំពោះ HCB ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ក៏អាចផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងអន្តរកាល និងសេវាកម្មសហគមន៍អន្តរកាល ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការរកផ្ទះស្នាក់នៅ និងជួយចេញថ្លៃចំណាយនានា ដូចជាការកក់ប្រាក់ជួល និងការរៀបចំយូធីលិធី ។   

ថវិកាគាំទ្ររបស់សហព័ន្ធ សម្រាប់ កម្មវិធីអន្តរកាលសហគមន៍កាលីហ្វ័រនីញ៉ា (CCT, California Community Transitions) បានបញ្ចប់ហើយ ។  ថវិកាគាំទ្រនេះអាចមានផ្តល់ជូនសារជាថ្មី គឺអាស្រ័យលើអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់សហព័ន្ធ ហើយថាតើអាជ្ញាធររដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា អាចបន្តកម្មវិធីនេះបានទៀតដែរឬទេ ។  សូមចូលមើលក្នុងវ៉ិបសៃត៍របស់ DRC សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម នៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ ។  កម្មវិធី CCT ធ្លាប់មានផ្តល់សេវាកម្មជូនអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលជំនួយពី Medi-Cal ដែលបានសម្រាកពេទ្យ ឬមណ្ឌលថែទាំព្យាបាល យ៉ាងហោចណាស់ 90 ថ្ងៃ ។  កម្មវិធី CCT បានជួយអ្នកជំងឺរកកន្លែងស្នាក់នៅ ហើយធានាឲ្យបានថា ការថែទាំផ្ទះ គ្រឿងសង្ហារិម និងយូធីលិធី មិនមានបញ្ហា ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចចូលទៅរស់នៅបាន ។   The CCT was not available in all counties. ក្នុងពេលនោះកម្មវិធី CCT មិនមានផ្តល់សេវាកម្មជូននៅគ្រប់ខោនធីឡើយ ។    សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអានអត្ថបទក្នុងវ៉ិបសៃត៍របស់នាយកដ្ឋានសេវាកម្មថែទាំសុខភាពរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (California Department of Health Care Services) តាមអាសយដ្ឋាន ៖  http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx, ឬឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ DRC នៅឯ ៖ 

 https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-california-communit…  

តើខ្ញុំអាចទទួលបានជំនួយពេលនៅក្រៅផ្ទះ នៅពេលថ្ងៃ យ៉ាងដូចម្តេច?

សេវាកម្មតាមសហគមន៍សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ (CBAS, Community Based Adult Services) ជាកម្មវិធីដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ ដែលផ្តល់ជូនសេវាកម្មថែទាំសុខភាព និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតនៅពេលថ្ងៃ នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ ទូទាំងរដ្ឋ ។   ដោយគេហៅផងដែរថា សេវាកម្មថែទាំសុខភាពមនុស្សពេញវ័យនាពេលថ្ងៃ (Adult Day Health Care) កម្មវិធី CBAS គឺមានផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលមានពិការភាពជាប់ខ្លួន ដែលជាអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចទទួលបានការថែទាំពីមណ្ឌលថែទាំព្យាបាល ឬជាបុគ្គលដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ ដែលស្ថិតក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឲ្យចូលព្យាបាលនៅក្នុងមណ្ឌល (ដូចជា ភាពវិកលចរិក រោគវិនិច្ឆ័យលើសុខភាពចិត្ត) ។   Services provided at CBAS programs include: សេវាកម្មដែលមានផ្តល់ជូនដោយកម្មវិធី CBAS មានជាអាទិ៍ ៖   professional nursing services; physical, occupational and speech therapies; mental health services; therapeutic activities; social services; personal care; hot meals and nutritional counseling; and transportation to and from the participant's residence. សេវាកម្មថែទាំព្យាបាលជាលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈ ការព្យាបាលដោយចលនាចំពោះជំងឺលើរាងកាយ ព្យាបាលចលនាសាច់ដុំ និងសរសៃ និងពិការភាពការនិយាយ សេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្ត ការព្យាបាលរោគដោយប្រើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ សេវាកម្មសង្គម ការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន ការប្រឹក្សាយោបល់ចំពោះអាហារក្តៅ និងអាហារបំប៉ន និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះ និងត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ។   សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី CBAS រួមទាំងរបៀបស្វែងរកសេវាកម្មដែលមានផ្តល់ជូននៅជិតអ្នក សូមអានវ៉ិបសៃត៍របស់នាយកដ្ឋានមនុស្សចាស់កាលីហ្វ័រនីញ៉ា តាមអាសយដ្ឋាន ៖ http://www.aging.ca.gov/ProgramsProviders/ADHC-CBAS/ និង http://www.aging.ca.gov/ProgramsProviders/ADHCCBAS/Program_Overview.asp…; លើសពីនេះ កម្មវិធី PACE  (ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ) មានផ្តល់ជូនសេវាកម្មថែទាំសុខភាពមនុស្សពេញវ័យនៅពេលថ្ងៃ សម្រាប់ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីរបស់ខ្លួន ។  http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/ProgramofAllInclusiveCarefort…;

តើខ្ញុំអាចទទួលបានសេវាកម្មថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមសហគមន៍ ដោយរបៀបណា?

គ្រូពេទ្យបឋម ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មថែទាំសុខភាពកាយផ្សេងទៀត របស់អ្នក អាចផ្តល់សេវាកម្មថែទាំសុខភាពចិត្តដល់អ្នក បើអ្នកទាំងពីរយល់ព្រម ។ សេវាកម្មឯកទេសសុខភាពផ្លូវចិត្ត ត្រូវផ្តល់ជូនដោយពេទ្យឯកទេសសុខភាពផ្លូវចិត្ត ដូចជា ពេទ្យវិកលចរិក ចិត្តបណ្ឌិត បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចផ្នែកព្យាបាលជម្ងឺផ្លូវចិត្តដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ (LCSWs, Licensed Clinical Social Workers) អ្នកព្យាបាលជម្ងឺផ្លូវចិត្តចំពោះអ្នករៀបការ និងគ្រួសារ ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ (MFTs, Marriage and Family Therapists) អ្នកបច្ចេកទេសជម្ងឺវិកលចរិក ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មមិត្តជ្រោមជ្រែងមិត្ត ។ សេវាកម្មឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត ត្រូវផ្តល់ជូនដល់អ្នកទទួលផលរបស់កម្មវិធី Medi-Cal តាមរយៈផែនការថែទាំសុខភាពចិត្ត Medi-Cal (MHPs, Medi-Cal Mental Health Plans) ។ MHPs ទាំងអស់គឺជាផ្នែកនៃនាយកដ្ឋានសុខភាពចិត្ត ឬនាយកដ្ឋានសុខភាពស្មារតីរបស់ខោនធី ។ MHP អាចផ្តល់សេវាកម្មតាមរយៈនិយោជិករបស់ខ្លួន ឬតាមរយៈអ្នកផ្តល់សេវាកម្មជាប់កិច្ចសន្យា ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវាកម្មឯកទេសថែទាំសុខភាពចិត្ត សូមអានឯការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ DRC តាមអាសយដ្ឋាន ៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-mental-health-…

 ចុះបើខ្ញុំមានថ្លៃចំណាយចូលរួមលើថ្លៃថែទាំសុខភាពជាមួយ Medi-Cal ដែលធ្វើឲ្យសេវាកម្មថែទាំនៅតាមផ្ទះកាន់តែមានតម្លៃខ្ពស់ តើត្រូវធ្វើបែបណា? 

 បើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលជំនួយ Medi-Cal តែអ្នកត្រូវចេញការចំណាយរួម (SOC, Share of Cost) គឺអ្នកអាចយកថ្លៃចំណាយរួមនេះ សម្រាប់ចេញថ្លៃសេវាកម្មនៅតាមផ្ទះ និងសហគមន៍ ដែលរួមទាំងថ្លៃសេវាកម្មថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអ្នកត្រូវរើចេញពីផ្ទះ ឬបន្តរស់នៅក្នុងផ្ទះ ។   នាយកដ្ឋានថែទាំសុខភាពកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (DHCS, California Department of Health Care Services) បានចេញគោលការណ៍ណែនាំអំពីបញ្ហានេះ ក្នុងនាមជាលិខិតរបស់នាយកសុខុមាលភាពខោនធីទាំងអស់ លេខ 15-02 (All County Welfare Director’s Letter 15-02) ដែលមាននៅឯ ៖ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL/20…

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអានអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ DRC អំពីប្រធានបទនេះ នៅឯអាសយដ្ឋាន ៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-can-i-use-my-share-….   

ចុះបើខ្ញុំជាមនុស្សរៀបការ ហើយមានពិការភាពជាប់ខ្លួន តើខ្ញុំអាចទទួលបានសេវាកម្ម Medi-Cal នៅផ្ទះ គឺមិនមែនតែសេវាកម្មនៅឯមណ្ឌលថែទាំព្យាបាល បានដោយរបៀបណា?

រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះ ច្បាប់របស់ Medicaid បានប្រើលក្ខ័ណ្ឌធូរស្រាលចំពោះកំហិតប្រាក់ចំណូល ចំពោះពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ Medicaid ដែលមានប្តី/ប្រពន្ធ ដែលប្តី ឬប្រពន្ធរបស់គាត់ក្លាយជាមនុស្សមានពិការភាពជាប់ខ្លួន ហើយទៅទទួលសេវាកម្មពីមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំព្យាបាល ។   ចំណុចនេះ គឺធ្វើឡើងដើម្បីការពារគ្រួសារប្តី/ប្រពន្ធក្នុងសហគមន៍ កុំឲ្យអស់ប្រាក់ (ធ្លាក់ខ្លួនក្រ) ដោយសារការបង់ថ្លៃសេវាកម្មថែទាំប្តី/ប្រពន្ធពិការរបស់ខ្លួន ។  លក្ខ័ណ្ឌទាំងអស់នេះ ក៏អាចយកមកប្រើបានដែរ នៅពេលដែលប្តី/ប្រពន្ធ ដែលមានពិការភាពជាប់ខ្លួន ជាអ្នកស្ថិតក្នុងការលើកលែងលក្ខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី HCBS ។  ច្បាប់ថែទាំសុខភាពមានតម្លៃថោក (Affordable Care Act) បានពង្រីកវិសាលភាពលក្ខ័ណ្ឌនៃ “ការជួយមិនឲ្យប្តី/ប្រពន្ធក្រ” ទៅកាន់គ្រួសារប្តី/ប្រពន្ធ ដែលប្តី/ប្រពន្ធរបស់ខ្លួន ស្ថិតក្នុងកម្រិតទទួលបានការថែទាំព្យាបាលពីមណ្ឌលថែទាំព្យាបាល តែកំពុង (ហើយចង់) បន្តរស់នៅក្នុងសហគមន៍ ។  ការអនុវត្តលក្ខ័ណ្ឌទាំងអស់នេះ អាចជួយឲ្យអ្នកមានប្តី/ប្រពន្ធ អាចទទួលបានសេវាកម្ម Medi-Cal នៅតាមសហគមន៍ ដូចទៅនឹងសេវាកម្មរបស់ IHSS, CBAS ។ល។ ដែរ ។ លិខិតនោះ មាននៅទីនេះ ៖ https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL/2…;

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការពង្រីកវិសាលភាពនៃលក្ខ័ណ្ឌបង្ការមិនឲ្យប្តី/ប្រពន្ធ ធ្លាក់ខ្លួនក្រ ដូចជាកម្មវិធី CCT បានបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 ។  ក្នុងចំណុចនេះ គឺមានស្ថានភាពមួយដែលអាចទៅរួចដែលថា អង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់សហព័ន្ធ ឬចំណាត់ការរបស់រដ្ឋ អាចបន្តកម្មវិធី CCT ទៅមុខទៀត ហើយធ្វើការពង្រីកវិសាលភាពនេះ ដើម្បីបង្ការប្តី/ប្រពន្ធមិនឲ្យធ្លាក់ខ្លួនក្រ ។  ការការពារប្តី/ប្រពន្ធមិនឲ្យធ្លាក់ខ្លួនក្រ គឺនៅតែអាចអនុវត្តបានចំពោះបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំព្យាបាល និងស្ថិតក្នុងការលើកលែងលក្ខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី HCBS ។  បើអ្នកមិនប្រាកដថា កិច្ចការពារនេះ អាចអនុវត្តបានចំពោះអ្នកដែរឬទេ សូមទាក់ទងជាមួយនឹង DRC ។

 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 

 

Click links below for a downloadable version.