កម្មវិធី Medi-Cal ដើម្បីជួយអ្នកឲ្យអាចបន្តស្នាក់នៅ ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន ឬចាកចេញពីផ្ទះផ្តល់ការថែទាំព្យាបាល

Publications
#5392.06

កម្មវិធី Medi-Cal ដើម្បីជួយអ្នកឲ្យអាចបន្តស្នាក់នៅ ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន ឬចាកចេញពីផ្ទះផ្តល់ការថែទាំព្យាបាល

នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា មានកម្មវិធីមួយចំនួន ដែលអាចជួយពលរដ្ឋដែលមានពិការភាពជាប់ខ្លួន និង/ឬមនុស្សចាស់ ដែលទទួលបានជំនួយពីកម្មវិធី Medi-Cal អាចបន្តរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន ឬអាចជួយឲ្យពួកគេចេញពីមណ្ឌលថែទាំយូរអង្វែងដើម្បីត្រឡប់មកផ្ទះវិញ (មណ្ឌលទាំងនោះមានដូចជា មន្ទីរពេទ្យ ផ្ទះផ្តល់ការថែទាំព្យាបាល និងមណ្ឌលសុខាភិបាលផ្សេងទៀត) ។ ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយនេះ ផ្តល់ជូននូវរូបភាពរួមរបស់កម្មវិធីទាំងអស់នេះ តែបើអ្នកត្រូវការជំនួយ ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មទាំងអស់នេះ សូមទាក់ទងមកកាន់អង្គការ Disability Rights California តាមខ្សែទូរស័ព្ទហៅ មិនអស់ប្រាក់ គឺលេខ (800) 776-5746 ឬសម្រាប់អ្នកប្រើ TTY សូមហៅមកលេខ ៖  (800) 719-5798. (800) 719-5798 ។    អ្នកក៏អាចចូលទស្សនាវ៉ិបសៃត៍របស់យើងខ្ញុំ តាមអាសយដ្ឋាន www.disabilityrightsca.org.

 

 

Click links below for a downloadable version.