ការវាយតម្លៃអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាន និងការធ្វើផែនការនៅសាលារៀន៖ តារាងព័ត៌មាន

Publications
#CM60.06

ច្បាប់រដ្ឋ និងសហព័ន្ធ បានដាក់ចេញនូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការ​ផ្តល់​ជូន​សេវាកម្ម និងការវាយ​តម្លៃ​​អាកប្បកិរិយា។   តារាងព័ត៌មាននេះ ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវព័ត៌មានមូលដ្ឋានមួយចំនួន​ទាក់ទងនឹង​ច្បាប់​​​​​ទាំងនេះ និងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិ​របស់​កូនអ្នកក្នុងការ​ទទួលបាន​ការវាយ​តម្លៃ​អាកប្បកិរិយា​ជាវិជ្ជមាន អន្តរាគមន៍ និងសេវានានា។  តារាងព័ត៌មាននេះ

Click links below to view full publication.