ការថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែលមានការរៀបចំទុកជាមុន ៖ “ការបន្តទទួលបានការថែទាំសុខភាពពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មចាស់”

Publications
#5545.06

ការថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែលមានការរៀបចំទុកជាមុន ៖ “ការបន្តទទួលបានការថែទាំសុខភាពពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មចាស់”

បើអ្នក​មាន​ការ​ធានារ៉ាប់​រងសុខ​ភាពប្រចាំរបស់ Medi-Cal[1] ហើយ​ឥឡូវ គេប្រាប់​អ្នកថា អ្នក​ត្រូវតែ​​ចុះឈ្មោះ​ចូលក្នុង​ផែនការ​ធានារ៉ាប់​រងសុខភាព Medi-Cal ដែល​មាន​ការរៀប​ចំទុក​ជាមុន (MCP) ក៏ដោយ[2] ក៏អ្នក​នៅតែ​អាច​បន្ត​ជួបអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្មថែទាំសុខភាព Medi-Cal ប្រចាំ​របស់​អ្នក​បានដដែល ។

 

 

Click links below for a downloadable version.