ការដាក់ញត្តិចំពោះដីការបង្គាប់នៃអង្គច្បាប់របស់តុលាការរដ្ឋ – ការផ្តន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋ និងមន្ទីរឃុំឃាំង

Publications
#5605.06

ការ​ដាក់ញត្តិចំពោះដីការ​បង្គាប់នៃអង្គច្បាប់របស់តុលាការ​រដ្ឋ (Writ of Habeas Corpus) គឺជាវិធីដែលលឿន និងងាយស្រួល ដើម្បីឲ្យចៅក្រមសម្រេច​ចំពោះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ នឹងសិទ្ធិ​របស់​អ្នកនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់រដ្ឋ (លក្ខ័ណ្ឌនៃការ​ឃុំឃាំង) ឬភាពស្របច្បាប់នៃការ​ឃុំខ្លួន​អ្នក ។  បែបបទ និងការ​ណែនាំគឺសម្រាប់ការ​ដាក់ញត្តិចំពោះដីការ​បង្គាប់នៃអង្គច្បាប់របស់​តុលាការ​​ទៅ​កាន់​តុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ។

 

សូមចុចខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានកំណែពេញលេញ។