ការអនុគ្រោះសិទ្ធិសម្រាប់ជម្រើសសេវានៅតាមផ្ទះនិងសហគមន៍ (Home and Community Based Alternatives, HCBA) (ពីមុនត្រូវបានគេហៅថាការអនុគ្រោះសិទ្ធិសម្រាប់សេវានៅតាមវេជ្ជស្ថានថែទាំ/មន្ទីរពេទ្យសម្រាប់អ្នកជំងឺធ្ងន់)៖ ចំណុចមូលដ្ឋាន

Publications
#5591.06

ការអនុគ្រោះសិទ្ធិសម្រាប់ជម្រើសសេវានៅតាមផ្ទះនិងសហគមន៍ (Home and Community Based Alternatives, HCBA) (ពីមុនត្រូវបានគេហៅថាការអនុគ្រោះសិទ្ធិសម្រាប់សេវានៅតាមវេជ្ជស្ថានថែទាំ/មន្ទីរពេទ្យសម្រាប់អ្នកជំងឺធ្ងន់)៖ ចំណុចមូលដ្ឋាន

រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា​ មាន​កម្មវិធី​ថ្មី​មួយ​​ហៅ​ថា​ “​ការ​អនុគ្រោះ​​សិទ្ធិសម្រាប់​​សេវា​នៅ​តា​ម​​​ផ្ទះ និង​​សហគមន៍​​”​ ដែល​ជួយ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​​​អាច​​​ទទួល​សេវា​ Medi-Cal នៅ​តាម​ផ្ទះ​​បាន​។​  ឯកសារ​​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​នេះ​ ​​និយាយ​អំពី​កម្មវិធី​មួយ​​​ដែលមាន​ឈ្មោះ​​​ថា​ ​ការ​​អនុគ្រោះ​​សិទ្ធិ​សម្រាប់​​ជម្រើសសេវានៅ​តាម​ផ្ទះ​និង​សហគមន៍​​ (HCBA)។

 

 

Click links below for a downloadable version.