ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗដែលមានចំពោះ​ Medi-Cal នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 សម្រាប់អ្នកដែលមាន​វ័យ 65ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ និង​អ្នក​ដែល​មាន​ពិការ ភាព​ជាច្រើននាក់​

Publications
#7165.06

ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗដែលមានចំពោះ​ Medi-Cal នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 សម្រាប់អ្នកដែលមាន​វ័យ 65ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ និង​អ្នក​ដែល​មាន​ពិការ ភាព​ជាច្រើននាក់​

ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 តទៅ Medi-Cal មាន​ដែន​កំណត់កម្រិត​ប្រាក់ចំណូល​ខ្ពស់​ជាង​មុន​សម្រាប់អ្នក​ដែល​ស្ថិតក្នុង​កម្មវិធី Medi-Cal “សម្រាប់​មនុស្ស​វ័យចំណាស់​និង​អ្នក​ដែ​ល​​​មាន​​ពិការភាព​” ។ នេះមានន័យថាអ្នកអាចទទួល ឬ រក្សាទុក​ Medi-Cal ​ឥត​គិតថ្លៃ នៅ​ពេ​ល​អ្ន​ករកប្រាក់បានកាន់តែច្រើន។ នេះជាដែនកំណត់ប្រាក់​ចំណូល​ចាស់​និង​ថ្មី៖

 

 

Click links below for a downloadable version.