ការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើក និង សិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal

កំណត់សម្គាល់ ៖ ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះមានតែព័ត៌មានទូទៅប៉ុណ្ណោះ។ ស្ថានភាពរបស់មនុស្សម្នាក់គឺខុសៗគ្នា។ ចូរប្រាកដថាបានពិភាក្សាជាមួយមេធាវី ឬអ្នកតស៊ូមតិណាម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងអំពីបញ្ហាទាំងនេះដើម្បីទទួលបានដំបូន្មានចំពោះស្ថានភាពជាក់លាក់របស់អ្នក។
Publications
#5613.06

ការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើក និង សិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal

ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះរៀបរាប់អំពីរបៀបដែលការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើកនឹងមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធី Medi-Cal មួយចំនួនសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ និងជនពិការ។    វាពន្យល់ថាតើមានអ្វីខ្លះនឹងកើតឡើងចំពោះ Medi-Cal របស់អ្នក នៅពេលដែលអ្នកទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់តែម្តង ឬការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើក និងនៅពេលខ្លះ និងថាតើការទូទាត់ប្រាក់តែមួយលើកដែលមិនបានចំណាយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាធនធាននៅក្នុងបន្ទាប់ទៀតដែរឬទេ។