ការចំណាយតលើផលប ៉ះពាល់ នៃតេដ្ឋកិចច

Publications
#7161.06

ការចំណាយតលើផលប ៉ះពាល់ នៃតេដ្ឋកិចច

ការទូទាត់ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ច (EIP) គឺជាការទូទាត់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩។ ការទូទាត់គឺរហូតដល់ 1,200 ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់។

ព័ត៌ាៃេប្ាប់អ្ាក តំណាងអ្ាកទទួលប្បាក

ការិយាល័យប្តួត ពិៃិតយអ្ាកទទួលប្បាក់ ៃិងការផតល់ ជំៃួយេប្ាប់អ្ាកទទួលផល
កម្ាវ្ិ ី
Disability Rights California
California’s Protection and Advocacy System

ត ើការចំណាយតលើផលប ៉ះ ពាល់នៃតេដ្ឋកិចចគឺជាអ្វី?

ការចំណាយលលើផលប ៉ះពាល់នៃលេដ្ឋកិចច (Economic Impact Payment, EIP) គឺជាការ ចំណាយរបេ់រដ្ឋឋ ភិបាល លដ្ើម្បីជួយ ប្បជាជៃដដ្លទទួលរងផលប ៉ះពាល់លដ្ឋយ ជំងឺរាតតាត COVID-19។ ការចំណាយ េប្ាប់ម្ៃុេសាា ក់ៗ គឺាៃរហូតដ្ល់ $1,200។

អ្ាកទទួលផល អាចទទួលបាៃ EIP ល ៉ះបី ជាពួកលគាៃការងារ ឬគ្មា ៃការងារល្វើកដី។ ពួកលគម្ិៃចំបាច់ដ្ឋក់ឯកសារពៃធេប្ាប់ ឆ្ា ំ2018 ឬ2019 លដ្ើម្បីទទួលបាៃវាលទ។ អ្ាកទទួលផល អាចៃឹងប្តូវទទួលបាៃវា លដ្ឋយ៖

 • ប្កដ្ឋេដេក
 • ការដ្ឋក់ប្បាក់លដ្ឋយផ្ទា ល់លៅកាៃ់ គណៃី្នាគ្មររួម្ ឬបុគគល
 • ប័ណណចំណាយលលើផលប ៉ះពាល់នៃ លេដ្ឋកិចចដដ្លបាៃបង់ម្ុៃ
 • ការដ្ឋក់ប្បាក់លដ្ឋយផ្ទាល់លៅកាុងប័ណណ Direct Express (ផ្ទា ល់រហ័េ ៃ់ចិតត)

ត ើអ្នកណាអាច ចំណាយវាបាៃ?

 • ការចំណាយលលើផលប ៉ះពាល់នៃលេដ្ឋកិចច (EIP) គឺម្ិៃដម្ៃជាអ្តថប្បលយាជៃ៍នៃ រដ្ឋបាលរបបេៃដិេុខេងគម្លនា៉ះលទ។ តំណាងអ្ាកទទួលប្បាក់ ម្ិៃអាចប្គប់ប្គង ការចំណាយរបេ់អ្ាកទទួលផលលដ្ឋយ គ្មា ៃការអ្ៃុញ្ញា តពីអ្ាកទទួលផលលនា៉ះ លទ។
 • អ្ាកម្ិៃអាចលប្ជើេលរើេអ្វីដដ្ល EIP បាៃ ចំណាយលៅលលើ ឬប្បាប់អ្ាកទទួលផលពី រលបៀបនៃការចំណាយវាលនា៉ះលទ។ អ្ាកប្តូវ ដតប្បាប់ឲ្យអ្ាកទទួលផលបាៃដ្ឹងលៅ លពលដដ្ល EIP របេ់ពួកលគម្កដ្ល់។ ប្បេិៃលបើពួកលគេួររកវា អ្ាកប្តូវដតបង់ ប្បាក់ ំងអ្េ់លៅឲ្យពួកលគ។
 • ប្បេិៃលបើអ្ាកទទួលផលដេវងរកជំៃួយ កាុងការប្គប់ប្គងប្បាក់ អ្ាកអាចជួយពួកលគ កាុងការចំណាយ ឬប្គប់ប្គងវាបាៃ។ ការផដល់ជំៃួយលៃ៉ះ ម្ិៃដម្ៃជាដផាកម្ួយ នៃតួនាទីរបេ់អ្ាកកាុងនាម្ជាអ្ាកទទួល ប្បាក់របេ់ពួកលគលទ។

ត ើវាអាចប្ ូែបាៃ ចំណាយោ ងដ្ូចតមេច?

 • អ្ាកទទួលផល អាចចំណាយ EIP លៅលលើអ្វី ដដ្លពួកលគលប្ជើេលរើេ។
 • ពួកលគអាចលប្ជើេលរើេចំណាយវាលៅលលើការ ចំណាយេប្ាប់ការរេ់លៅ ប ុដៃដអ្ាកម្ិៃអាច បងខំពួកលគឲ្យលប្បើប្បាេ់វាលដ្ើម្បីចំណាយ េប្ាប់អ្វីម្ួយដដ្លជា្ម្ាតាប្តូវបាៃរា ប់រង លដ្ឋយអ្តថប្បលយាជៃ៍ SSA ឬ Medi-Cal របេ់ ពួកលគល ើយ។
 • អ្ាកទទួលផល អាចបដៃម្ថ វាលៅកាុងគលប្ាង PASS ឬ ABLEរបេ់គណៃីពួកលគផងដដ្រ!

របាយការណ៍ គណៃីរបេ់ ំណាងអ្នកទទួលប្បាក

EIP ម្ិៃប្តូវការបញ្ច ូលលៅកាុងរបាយការណ៍ គណៃីប្បចំឆ្ា ំេប្ាប់រយៈលពល 12 ដខដ្ំបូងលទ លប្ពា៉ះវាគឺជាឥណ ៃពៃធម្ិៃដម្ៃជាចំណូ លលទ។

ត ើវាអាចប ៉ះពាល់ដ្ល់ អ្ ែប្បតោជ្ៃ៍ន្ដ្រឬតទ?

EIP ម្ិៃប្តូវបាៃ៖

 • រាប់បញ្ច ូលជាចំណូល
 • បញ្ច ូលលៅកាុងេកម្ាភ្នពទទួលបាៃ អ្តថប្បលយាជៃ៍លប្ចើៃ ឬ
 • រាប់បញ្ច ូលលៅកាុង្ៃធាៃនៃ SSI ឬ Medi-Cal េប្ាប់រយៈលពល 12 ដខលប្កាយ លពលដដ្លអ្ាកទទួលផលទទួលបាៃវា។

មជ្ឈមណឌ លន្ែទ ំរយៈ តេលន្ែង

 • ម្ជឈម្ណឌ លដែ ំរយៈលពលដវង ម្ិៃអាច ឲ្យអ្ាកសាា ក់លៅចុ៉ះហតថលលខាលលើ EIP របេ់ពួកលគលទ។
 • EIP គឺជាឥណ ៃពៃធៃិងម្ិៃប្តូវបាៃរាប់ បញ្ច ូលជា្ៃធាៃលនា៉ះលទ។
 • ប្បេិៃលបើម្ជឈម្ណឌ លយកនែៃចំណាយ លនា៉ះអ្ាកសាា ក់លៅ អាចដ្ឋក់ពាកយបណដឹ ង លៅកាៃ់អ្គគលម្ធាវរីដ្ឋកាលីហ័រវញ គណៈកម្ាការពាណិ ជជកម្ាេហព័ៃធ ៃិងទីភ្នា ក់ងារផតល់អាជាា ប័ណណ។

ធៃធាៃបន្ៃែម

លេវាកម្ចា ំណូលខាងកាុង

 • លលខទូេពាបនាា ៃ់របេ់ EIP៖ 1-800-919-9835
 • https://www.irs.gov/ coronavirus/economicimpact-paymentinformation-center

រដ្ឋបាលរបបេៃដិេុខេងគម្ (SSA)

មាៃេំណួ របន្ៃែម? ទ ំ នាក ់ ទ ំ ៃងមកកាៃ ់ តយង ើ ខ ្ ញ ំ !

OPRABAinfo@disabilityrightsca.org
www.disabilityrightsca.org
(800) 776-5746

 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 

 

Click links below for a downloadable version.