ការចំណាយតលើផលប ៉ះពាល់ នៃតេដ្ឋកិចច

Publications
#7161.06

ការចំណាយតលើផលប ៉ះពាល់ នៃតេដ្ឋកិចច

ព័ត៌ាៃេប្ាប់អ្ាក តំណាងអ្ាកទទួលប្បាក់ 

ការិយាល័យប្តួត ពិៃិតយអ្ាកទទួលប្បាក់ ៃិងការផតល់ជំៃួយេប្ាប់អ្ាកទទួលផល 

 

 

Click links below for a downloadable version.