ការ​សម្លុត និងការរុកគួនដោយសារ​ពិការភាព​ចំពោះសិស្សពិការ