ការ​រើស​អើង​លើ​ពិការភាព​នៅ​តាម​សាលារដ្ឋ​និង​សាលា​ឯកជន​

Publications
#7146.06

ការ​រើស​អើង​លើ​ពិការភាព​នៅ​តាម​សាលារដ្ឋ​និង​សាលា​ឯកជន​

​សិស្សានុសិស្ស​ និង​អ្នក​ដាក់​ពាក្យសុំ​ចូល​រៀន​ដែល​មាន​ពិការភាព​ត្រូវ​បាន​ការ​ពារ​ប្រឆាំង​​នឹង​ការ​រើស​អើង​លើ​មូលដ្ឋាន​ពិការភាព ​និង​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សេវាជំនួយ​គាំ​ទ្រ​​ដែល​សម​ស្រប​ស្ថិត​ក្រោម​ច្បាប់​រដ្ឋ​និង​សហព័ន្ធ​។

 

 

Click links below for a downloadable version.