ឯកសារការពិតអំពីជម្រើស និងដំណើរការប្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ក្រសួងស្តានីតិសម្បទារដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា

Publications
#5530.06

ឯកសារការពិតអំពីជម្រើស និងដំណើរការប្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ក្រសួងស្តានីតិសម្បទារដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា

1.  តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីទៀត បើខ្ញុំមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ របស់ខ្ញុំដែលមកពីនាយកដ្ឋានស្តានីតិសម្បទា (DOR, Department of Rehabilitation)?

ជំហាន​ដំបូង​របស់អ្នក គឺត្រូវ​ព្យាយាមដោះស្រាយ​បញ្ហាដែលកើតឡើងជាមួយ នឹងអ្នក​ប្រឹក្សា​យោបល់ DOR របស់អ្នក ។ បើ​អ្នក​មិន​អាច​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះ ជាមួយ​អ្នក​ផ្តល់​យោបល់របស់អ្នកបានទេ ត្រូវ​ស្នើសុំប្រជុំជាមួយនឹង​អ្នកគ្រប់​គ្រង​របស់អ្នក​ផ្តល់​ការ​ប្រឹក្សា​យោបល់ ។ អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកស្តានីតិសម្បទា (Rehabilitation Supervisor) អាច​ជួយអ្នក​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​បាន ។ បើអ្នក​មិន​ពេញចិត្ត​ចំពោះ​សកម្មភាព​របស់ DOR ទេ អ្នក​មានសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍ ។

 

 

Click links below for a downloadable version.