ទំព័រព័ត៌មាន៖ តើ Medicaid/Medi-Cal ជាអ្វីទៅ ?

Publications
#F106.06

ទំព័រព័ត៌មាន៖ តើ Medicaid/Medi-Cal ជាអ្វីទៅ ?

កម្មវិធី Medicaid កម្រិតសហព័ន្ធ ផ្តល់ការថែទាំសុខភាព ដល់អ្នក ដែលមានចំណូលទាប, រួមទាំង ជនចាស់ជរា, ជនពិការ, និងកុមារ ។  Medicaid ទទួលបានមូលនិធិទ្រទ្រង់ តាមរយៈថវិកាបន្សំ ពីរដ្ឋ និងសហព័ន្ធ ។  រដ្ឋដំណើរការ កម្មវិធី Medicaid របស់ពួកគេផ្ទាល់ ហើយត្រូវគោរពតាម វិធានសហព័ន្ធ មួយចំនួន, ប៉ុន្តែ មានភាពបត់បែន ចំពោះសេវា ដែលពួកគេផ្តល់ឱ្យ ។

 

 

Click links below for a downloadable version.