ភាពជាអ្នកមើលការខុសត្រូវមនុស្សធំដែលមានដែនកំណត់ និងជម្រើសផ្សេងទៀត

Publications
#5578.06

ភាពជាអ្នកមើលការខុសត្រូវមនុស្សធំដែលមានដែនកំណត់ និងជម្រើសផ្សេងទៀត

ភាពជាអ្នកមើលថែមនុស្សធំគឺជាដំណើរការរបស់តុលាការដែលចៅក្រុមសម្រេចថាអ្នកមានលទ្ធភាពអាចមើលថែសុខភាព រៀបចំអាហារ សម្លៀកបំពាក់ ទីជម្រក ប្រាក់កាស ឬតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងបានដែរឬទេ ។ តុលាការអាចដកហូតសិទ្ធិសំខាន់ៗទាំងនេះពីអ្នក ។ អ្នកទទួលខុសត្រូវមើលថែអ្នក អាចត្រូវបានតែងតាំងដោយតុលាការ សម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តនានាសម្រាប់អ្នក ។ តុលាការហៅមនុស្សនេះថា “អ្នកមើលការខុសត្រូវមនុស្សធំ” (conservator) ។ តុលាការហៅអ្នកថាជា “អ្នកដែលត្រូវឲ្យគេមើលថែ“ (conservatee) ។ ភាពជាអ្នកមើលការខុសត្រូវមនុស្សធំ គឺមានសម្រាប់តែ មនុស្សដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង ។

 

 

Click links below for a downloadable version.