ភាពជាអ្នកមើលការខុសត្រូវមនុស្សធំដែលមានដែនកំណត់ និងជម្រើសផ្សេងទៀត

Publications
#5578.06

ភាព​ជាអ្នក​មើល​ថែមនុស្ស​ធំ​គឺជា​ដំណើរ​ការ​របស់​តុលាការ​ដែល​ចៅក្រុម​សម្រេច​ថា​អ្នក​មាន​លទ្ធភាព​អាច​មើល​ថែ​សុខភាព​ រៀបចំអាហារ សម្លៀកបំពាក់ ទីជម្រក ប្រាក់កាស ឬតម្រូវការ​ផ្ទាល់ខ្លួនដោយ​ខ្លួន​ឯង​បាន​ដែរ​ឬទេ ។​  តុលាការ​អាច​ដក​ហូត​សិទ្ធិ​សំខាន់ៗទាំង​នេះពីអ្នក ។ អ្នក​ទទួល​ខុសត្រូវ​មើលថែអ្នក អាចត្រូវ​បានតែងតាំង​ដោយ​តុលាការ សម្រាប់​ធ្វើ​ការសម្រេច​ចិត្ត​នានា​សម្រាប់អ្នក ។ តុលាការ​ហៅមនុស្សនេះថា “អ្នក​មើល​ការខុសត្រូវ​មនុស្សធំ” (conservator)​ ។  តុលាការ​ហៅអ្នក​ថាជា​ “អ្នក​ដែល​ត្រូវ​ឲ្យគេ​មើលថែ“  (conservatee) ។  ភាព​ជាអ្នក​មើលការខុសត្រូវមនុស្ស​ធំ គឺមាន​សម្រាប់តែ មនុស្ស​ដែល​មាន​អាយុ​ 18 ឆ្នាំឡើង ។

 

សូមចុចខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានកំណែពេញលេញ។