អាសយដ្ឋានការិយាល័យ

រដ្ឋបាល

1831 K Street
Sacramento, CA 95811-4114
916-504-5800
Fax 916-504-5802

ការិយាល័យ​ Sacramento

1831 K Street
Sacramento, CA 95811-4114
916-504-5800
Fax 916-504-5801

ការិយាល័យ​តំបន់ឆ្នេរ (Bay Area Office)

1330 Broadway, Suite 500
Oakland, CA 94612
(510) 267-1200 
Fax (510) 267-1201

ការិយាល័យផ្កាយរណប​​ Fresno​

567 West Shaw, Suite C-3
Fresno, CA 93704
(559) 476-2000
Fax (559) 476-2001

ការិយាល័យរដ្ឋ​ Los Angeles

350 South Bixel Street, 
Suite 290 
Los Angeles CA 90017
(213)213-8000 
Fax (213) 213-8001

ការិយាល័យរដ្ឋ​ San Diego

1111 Sixth Ave., Suite 200
San Diego, CA 92101
(619) 239-7861
Fax (619) 239-7906

ការិយាល័យ Ontario

3602 Inland Empire Blvd Ste. C-110
Ontario, CA 91764
(213) 213-8000
Fax (213) 213-8001

នីតិកម្ម & ព័ត៌មានសាធារណៈ

1831 K Street
Sacramento, CA 95811
916-504-5800
Fax 916-504-5802

ស្វ័យតស៊ូមតិ​សម្រាប់​ដៃគូ​

1831 K Street
Sacramento, CA 95811-4114
916-504-5800
Fax 916-504-5806

ការិយាល័យ​តស៊ូមតិ​សិទ្ធិ​អតិថិជន​

1831 K Street
Sacramento, CA 95811-4114
(916) 504-5820
Fax (916) 504-5821

ការិយាល័យ​សិទ្ធិ​អ្នក​ជំងឺរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា​

1831 K Street
Sacramento, CA 95811-4114
916-504-5810
Fax 916-504-5811