ទំនាក់ទំនង

DRC គឺ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ការងារ​និង​តស៊ូមតិ​សម្រាប់​រដ្ឋ​កាលីហ្វញ៉ា។ យើង​អាច​ផ្តល់​ជូន​នូវ​សម្ភារៈមួយ​ចំនួន​ដើម្បី​ជួយ​ដោះ​ស្រាយ​​បញ្ហា​ផ្លូវ​ច្បាប់​ពាក់​ព័ន្ធនឹង​​ពិការភាព​។

សម្រាប់​សម្ភារៈ​ជំនួយ​ សូម​ត្រួត​ពិនិត្យ​ ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ ​របស់យើង។