Medi-Cal-ի կառավարվող խնամք՝ «Խնամքի շարունակելիություն»

Publications
#5545.10

Medi-Cal-ի կառավարվող խնամք՝ «Խնամքի շարունակելիություն»

Եթե Դուք սովորական  Medi-Cal[1] ունեք, և այժմ Ձեզ ասվում է, որ Դուք պետք է անդամագրվեք  Medi-Cal կառավարվող խնամքի ծրագրում (MCP, Managed Care Plan),[2] Դուք կկարողանաք շարունակել այցելել Ձեր սովորական  Medi-Cal-ի առողջապահական խնամքի մատակարարին: Սա այն է, ինչ նշանակում է «խնամքի շարունակելիություն»:

 

 

Click links below for a downloadable version.