Ի՞նչ է Ընդլայնում տարեցների համար / MAGI Medi-Cal ծրագիրը

Publications
#5551.10

Ի՞նչ է Ընդլայնում տարեցների համար / MAGI Medi-Cal ծրագիրը

Մատչելի բժշկական ծառայությունների մասին օրենքը (Affordable Care Act - ACA) (հայտնի է նաև որպես Օբամայի բժշկական խնամք) մեծացրել է այն մարդկանց քանակը, ովքեր կարող են ստանալ Medicaid (Medi-Cal Կալիֆորնիայում):  “Medi-Cal-ի ընդլայնումը տարեցների համար” կամ Medi-Cal-ը "երեխա չունեցող տարեցների" համար համարվում է այն ծրագրի մասը, որն այժմ կոչվում է “MAGI” Medi-Cal ըստ ACA օրենքի:  “MAGI” Medi-Cal նշանակում է ցանկացած Medi-Cal ծրագիր, որն օգտագործում է MAGI (փոփոխված և ճշգրտված համախառն եկամուտ) տվյալը՝ Medi-Cal ծրագրի ֆինանսական պահանջներին համապատասխանությունը որոշելու համար:

Մատչելի բժշկական ծառայությունների մասին օրենքը (Affordable Care Act - ACA) (հայտնի է նաև որպես Օբամայի բժշկական խնամք) մեծացրել է այն մարդկանց քանակը, ովքեր կարող են ստանալ Medicaid (Medi-Cal Կալիֆորնիայում):  “Medi-Cal-ի ընդլայնումը տարեցների համար” կամ Medi-Cal-ը "երեխա չունեցող տարեցների" համար համարվում է այն ծրագրի մասը, որն այժմ կոչվում է “MAGI” Medi-Cal ըստ ACA օրենքի:  “MAGI” Medi-Cal նշանակում է ցանկացած Medi-Cal ծրագիր, որն օգտագործում է MAGI (փոփոխված և ճշգրտված համախառն եկամուտ) տվյալը՝ Medi-Cal ծրագրի ֆինանսական պահանջներին համապատասխանությունը որոշելու համար:

Ո՞վ է համապատասխանում տարեցների համար ընդլայնված Medi-Cal ծրագրին:

Դուք կարող եք օգտվել Medi-Cal ծրագրից տարեցների համար ընդլայնված նոր Medi-Cal ծրագրի շրջանակում, եթե.

 • Դուք 19-ից 64 տարեկան եք,
 • Ձեր MAGI եկամուտը ցածր է աղքատության դաշնային սահմանաչափի  (FPL)1 138%-ից,
 • Դուք հղի չեք,
 • Դուք չեք ստանում Medicare,
 • Դուք արդեն չունեք ծախսերը չկիսող Medi-Cal:

Ի՞նչպես եմ ճշտում, արդյոք իմ MAGI եկամուտը ցածր է 138%-ից:2

Դուք պարտավոր չեք այդ տվյալն ինքնուրույն ստանալ:  Դուք կարող եք Medi-Cal-ի շրջանային գրասենյակում կամ մի շարք այլ վայրերում ներկայացնել “անհատական պարզեցված հայտ” MAGI Medi-Cal-ի համար Covered California-ի միջոցով:  Անհատական պարզեցված հայտը կարող եք ներկայացնել առցանց՝ Covered California-ի կայքէջում:   Եթե նպաստների համար հայտը ներկայացնեք շրջանային Medi-Cal-ի կայքէջում, այն Ձեզ կտեղափոխի Covered California-ի կայքէջ, որտեղ կկարողանաք դիմել MAGI Medi-Cal-ի համար: 

Կա՞ն կանոններ այն մասին, թե ես որքան գումար կամ գույք կարող եմ ունենալ և ստանալ տարեցների համար ընդլայնված Medi-Cal:

Այո, սակայն սրանք տարբերվում են pre-ACA Medi-Cal-ից: Pre-ACA Medi-Cal-ն ունի շատ խիստ սահմանափակումներ Ձեր ունեցած եկամտի և գույքի վերաբերյալ:  MAGI Medi-Cal-ն օգտագործում է եկամուտը հաշվարկելու այլ եղանակ և անհատին թույլ է տալիս ունենալ տարեկան մինչև 16,242 ԱՄՆ դոլարի MAGI եկամուտ:  Դա կազմում է դաշնային աղքատության սահմանաչափի 138%-ը:  Սակայն MAGI Medi-Cal-ի դեպքում չկան չհարկվող եկամուտներ կամ եկամտի նվազեցումներ բացի մի քանի նվազեցումներից, որոնք օգտագործվում են՝ որոշելու Ձեր MAGI-ի գումարը:  Եվ ի տարբերություն pre-ACA Medi-Cal-ի՝ MAGI Medi-Cal-ի3 համար գույքի որևէ ստուգում չի անցկացվում: Դա նշանակում է, որ Դուք կարող եք ունենալ pre-ACA Medi-Cal-ի4 մեկ անձի համար 2,000 ԱՄՆ դոլարից/մեկ զույգի համար 3,000 ԱՄՆ դոլարից ավել միջոցների սահմանափակումներ:

Ի՞նչ է պատահում, եթե ես այժմ կիսում եմ Medi-Cal-ի ծախսերը:  Կարո՞ղ եմ փոխել ծրագիրս և անցնել տարեցների համար ընդլայնված Medi-Cal-ի:

Այո:  Դուք կարող եք կապվել Ձեր Medi-Cal-ի տեղական շրջանային գրասենյակի հետ և խնդրել նրանց ստուգել՝ արդյո՞ք Դուք այժմ համապատասխանում եք MAGI Medi-Cal-ի պահանջներին առանց ծախսերը կիսելու:  Շրջանային վարչությունը կստուգի նաև, արդյո՞ք Դուք Ձեր տվյալների տարեկան վերանայման ժամանակ համապատասխանում եք MAGI Medi-Cal-ին:  Շրջանային վարչությունը Ձեզ կհատկացնի MAGI Medi-Cal, եթե Դուք համապատասխանեք ծրագրին:

Ի՞նչ ծառայություններ կարող եմ ստանալ տարեցների համար ընդլայնված Medi-Cal-ով:

Դուք կարող եք ստանալ սովորական Medi-Cal ծրագրով առաջարկվող բոլոր ծառայությունները՝ ներառյալ բուժքույրական խնամք, ներտնային օժանդակման ծառայություններ (In Home Supportive Services - IHSS) և այլ երկարաժամկետ խնամքի ծառայություններ առանց գույքի ստուգման:5 Բացի այդ, Medi-Cal-ի կառավարվող խնամքի ծրագրերով և մտավոր առողջության/հոգեկանառողջության6 շրջանային ծրագրերով Դուք կարող եք ստանալ թմրանյութերի օգտագործման դեմ և մտավոր առողջության պահպանման ծառայություններ: Եթե Դուք ցանկանում եք տնային և համայնքային հրաժարականի ծառայություններ (HCBS), կարող եք դիմել pre-ACA Medi-Cal ծրագրի համար Medi-Cal -ի շրջանային գրասենյակի միջոցով:  Դա կարող եք անել՝ լրացնելով SAWS 2 Plus ձևաթուղթը:7

Ի՞նչ ռեսուրսներ կան, եթե ես ունենամ ավելի շատ հարցեր:

Այս փաստաթղթի վերջում մենք նշել ենք ինտերնետային ռեսուրսների ցանկը, որոնք կարող են օգտակար լինել հետագա ուսումնասիրությունների համար:  Բացի այդ, Medi-Cal-ի Ձեր շրջանային գործակալությունը, http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx, և Covered California-ն, www.coveredca.com, 1-800-300-1506, կարող են պատասխանել հարցերին:

Հետևյալ կազմակերպությունները կարող են օգնել պաշտպանության հարցում.

 • Disability Rights California, www.disabilityrightsca.org, 1-800-776-5746, կամ
 • իրավաբանական ծառայություններ մատուցող Ձեր տարածքային կազմակերպությունը: Health Consumer Alliance-ը նշում է այդ կազմակերպությունների ցանկը հետևյալ կայքէջում. http://healthconsumer.org/index.php?id=partners.

 

 

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

 • 1. Թոշակառու քաղաքացիների ազգային օրենքի կենտրոնը գրել է օգտակար նյութ Կալիֆորնիայում Medicaid ծրագրի ընդլայնման մասին, որը լուծում է եկամտային համապատասխանության խնդիրը:  Տե՛ս http://nsclcarchives.org/wp-content/uploads/2013/11/1CA-Eligibility-Brief-4.pdf. “MAGI բանաձևը հաշվի չի առնում եկամտի որոշ տեսակներ, որոնք են օրինակ վետերանների նպաստները, երեխայի համար ստացած նպաստը և կրթական նպատակներով օգտագործվող կրթաթոշակները, դրամաշնորհները և պարգևավճարները: Ընդլայնված Medi-Cal-ը թույլ կտա կատարել նաև եկամտի այլ նվազեցումներ, որոնք սովորական Medi-Cal ծրագրի եկամտային հաշվարկներով չեն թույլատրվում, դրանք են օրինակ վճարված ալիմենտները և առանց հարկերի նվազեցման այնպիսի ծախսերի վճարված գումարները, որոնք են երեխայի խնամքի կամ պաշտոնաթողության վճարները (չնայած հակառակ դեպքում այն չի թույլատրի սովորական A&D FPL նվազեցումները բժշկական ապահովագրության ծախսերի համար":   Բերկլիի Կալիֆորնիական համալսարանի լաբորատոր կենտրոնն ունի մեկ էջանոց տեղեկատու թերթիկ, որում պարզ բացատրված է, թե ինչպես հաշվել MAGI-ն:  Այն կարելի է գտնել այստեղ.  http://laborcenter.berkeley.edu/healthcare/MAGI_summary13.pdf. “Return to Main Document”
 • 2. MAGI-ի մասին մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս Բժշկական ծառայությունների մասին ազգային օրենքի ծրագրի “Իրավապաշտպանի ուղեցույցը MAGI-ի վերաբերյալ” այստեղ. http://www.healthlaw.org/publications/agmagi “Return to Main Document”
 • 3. Pre-ACA Medi-Cal-ը ճշտում է տեղեկություններ Ձեր գույքի վերաբերյալ, և եթե Դուք ունեք չափից շատ գույք, Դուք չեք համապատասխանի Medi-Cal ծրագրի պահանջներին: MAGI Medi-Cal-ով Ձեր գույքը ստուգման ենթակա չէ: “Return to Main Document”
 • 4. http://nsclcarchives.org/wp-content/uploads/2013/11/1CA-Eligibility-Brief-4.pdf “Return to Main Document”   
 • 5. Կալիֆորնիա նահանգը շրջաններին տեղեկացրել է, որ ընդլայնված MAGI ծրագրում ընդգրկված տարեցները, ովքեր ունեն բուժքույրական ծառայությունների կարիք, կարող են ստանալ այդ ծառայությունները MAGI-ի համապատասխանությամբ, առանց գույքի ստուգման. http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/MEDIL2014/MEDILI14-06.pdf: Կալիֆորնիա նահանգը շրջաններին տեղեկացրել է նաև, որ ընդլայնված MAGI ծրագրում ընդգրկված տարեցները համապատասխանում են նաև համայնքային LTSS ծրագրին.  http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/MEDIL2014/MEDILI14-11.pdf:  Չնայած MAGI Medi-Cal-ի համար չի պահանջվում հաշմանդամության սահմանում, սակայն LTSS ծառայությունների համար Դուք պետք է բավարարեք բժշկական անհրաժեշտության չափանիշները: “Return to Main Document”
 • 6. Տե՛ս http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/Documents/Pending%20SPA%2013-038%20not%20ADA.pdf, http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2013/APL13-021.pdf: “Return to Main Document”
 • 7. http://nsclcarchives.org/wp-content/uploads/2013/11/1CA-Eligibility-Brief-4.pdf “Return to Main Document”