Ընտրության խորհրդատվության և դուրսգրման պլանավորման Ձեր իրավունքները ըստ MDS 3.0 ի Q բաժնի

Publications
#5497.10

Ընտրության խորհրդատվության և դուրսգրման պլանավորման Ձեր իրավունքները ըստ MDS 3.0 ի Q բաժնի

Medicare-ի կամ Medicaid-ի ֆինանսավորում ստացող բոլոր խնամքի կենտրոնները պետք է կատարեն խնամքի կենտրոնի բոլոր խնամառուների գնահատում Տվյալների նվազագույն հավաքածուի (անգլ. Minimum Data Set, MDS) կազմման համար:  MDS-ն օգտագործվում է խնամառուի ֆունկցիոնալ կարողությունների մասին տեղեկություններ ստանալու, առողջական խնդիրները բացահայտելու և անձի խնամքի պլանի մշակմանը, այդ թվում՝ դուրսգրման պլանավորմանն օժանդակելու նպատակով:

MDS-ի գնահատման պահանջները

Medicare-ի կամ Medicaid-ի ֆինանսավորում ստացող բոլոր խնամքի կենտրոնները պետք է կատարեն խնամքի կենտրոնի բոլոր խնամառուների գնահատում Տվյալների նվազագույն հավաքածուի (անգլ. Minimum Data Set, MDS) կազմման համար:  MDS-ն օգտագործվում է խնամառուի ֆունկցիոնալ կարողությունների մասին տեղեկություններ ստանալու, առողջական խնդիրները բացահայտելու և անձի խնամքի պլանի մշակմանը, այդ թվում՝ դուրսգրման պլանավորմանն օժանդակելու նպատակով:

Ամբողջական MDS գնահատումն իրականացվում է խնամքի կենտրոն ընդունվելուց հետո ամենաուշը 14 օրվա ընթացքում, երբ նկատվում է խնամառուի ֆիզիկական կամ հոգեկան առողջության փոփոխություն և տարեկան, իսկ եռամսյակային գնահատումն իրականացվում է ավելի կարճ տարբերակով: MDS-ի Q բաժինը պետք է կիրառվի յուրաքանչյուր համապարփակ գնահատաման ժամանակ: Խնամառուն կամ նրա ներկայացուցիչը (եթե խնամառուն ի վիճակի չէ պատասխանել) կարող է որոշել հրաժարվել եռամսյակային (ոչ համապարփակ) գնահատումների հարցերին պատասխանելուց: Սակայն խնամառուները կարող են փոխել իրենց միտքը և ցանկացած ժամանակ՝ անկախ MDS-ի գնահատման ժամանակացույցից, պահանջել տեղեկություններ համայնք վերադառնալու հնարավորության վերաբերյալ: 

Դուրսգրման պլանավորումը վերաբերում է MDS գնահատման գործընթացի Q բաժնին (մաս):  MDS-ի Q բաժնում պահանջվում է, որ խնամքի կենտրոնները խնամառուներին հարցնեն՝ արդյոք նրանց հետաքրքրում է համայնք տեղափոխվելը:  Եթե խնամառուն պատասխանում է «այո» (այսինքն, խնամառուն ցանկանում է ավելի շատ տեղեկություններ իմանալ համայնք տեղափոխվելու մասին), խնամքի կենտրոնը պարտավոր է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում խնամառուին ուղեգրել Տեղական կոնտակտային գործակալություն (անգլ. Local Contact Agency, LCA):

Եթե խնամառուն ցանկություն ունի վերադառնալու համայնք, MDS գնահատման արդյունքում ստացված պատասխանը պետք է նշվի խնամքի ծրագրում, և պետք է իրականացվի խնամքի պլանավորում համայնք տեղափոխվելու հնարավորությունները գնահատելու համար:  Դա սովորաբար ենթադրում է խնամքի կենտրոնի սոցիալական աշխատողի կամ դուրսգրման պլանավորման մասնագետի այց՝ ապագա դուրսգրման պլանավորումը և համայնքում ապրելու տարբերակները քննարկելու համար: MDS-ի Q բաժնի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունները տե՛ս այստեղ՝ https://downloads.cms.gov/files/mds-3.0-rai-manual-v1.17.1_october_2019.pdf:

Տեղական կոնտակտային գործակալություն (LCA)

LCA-ը ուղեգիրն ստանալուն պես պարտավոր է կապ հաստատել խնամքի կենտրոնի խնամառուի հետ, խոսել նրա հետ դուրսգրման պլանավորման և ծառայությունների մասին, որպեսզի անձը հնարավորություն ունենա ապրել համայնքում՝ ստանալով համապատասխան աջակցությունն ու ծառայությունները:  Խնամքի կենտրոնի շատ խնամառուներ, ստանալով աջակցությունը և ծառայությունները, գուցե ի վիճակի լինեն վերադառնալ համայնք:  LCA-ը և խնամքի կենտրոնը պարտավոր են միասին աշխատել՝ աջակցելու այն խնամառուների՝ համայնք տեղափոխմանը, որոնք ի վիճակի են տեղափոխվել:  Կարող եք կապվել ձեր վարչաշրջանի LCA-ին՝ այցելելով https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/Local-Agencies-for-MDS-3-0-Section-Q.aspx:

Ինչպես ստանամ իմ MDS-ի Q բաժնի գնահատման տեղեկությունները

Դուք կարող եք խոսել խնամքի կենտրոնի ձեզ կցված սոցիալական աշխատողի հետ, որպեսզի պարզեք, թե երբ է իրականացվելու MDS-ի Q բաժնով նախատեսվող ձեր հաջորդ գնահատումը և համոզվեք, որ խնամքի կենտրոնը MDS-ի Q բաժնով կատարված ձեր գնահատման փաստաթղթում գրանցել է ճիշտ տեղեկություններ համայնք տեղափոխվելու ձեր հետաքրքրության մասին:

Ինչ անել, եթե ձեզ հնարավորություն չեն տվել տեսնել MDS-ի Q բաժնի տեղեկությունները կամ դուրսգրման պլանավորումը

Եթե խնամքի կենտրոնը չի տրամադրում MDS-ի Q բաժնով իրականացված ձեր գնահատման տեղեկությունները, կարող եք կապվել մարդու իրավունքների ձեր տեղական պաշտպանի գրասենյակի հետ՝ զանգահարելով 1-800-231-4024: Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն աշխատում է շուրջօրյա՝ շաբաթվա բոլոր օրերին՝ ընդունելու հեռախոսազանգերը և ընթացք տալու խնամառուների բողոքներին: Ձեր տարածքում մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղական գրասենյակը կարող եք գտնել նաև՝ այցելելով https://www.aging.ca.gov/Find_Services_in_My_County/:

Լրացուցիչ կարող եք բողոք ներկայացնել նաև Կալիֆորնիայի Հանրային առողջապահության դեպարտամենտին (CDPH): Կալիֆորնիայի Հանրային առողջապահության դեպարտամենտը պատասխանատու է խնամքի կենտրոնների լիցենզավորման և վերահսկողության համար: CDPH-ին բողոք ներկայացնելու համար կարող եք կապվել Լիցենզավորման և հավաստագրման վարչության Ձեր տարածքի շրջանային գրասենյակի հետ: Հասցեների և կոնտակտային տվյալների համար անցեք հետևյալ հղումով՝ https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/DistrictOffices.aspx:

Կարող եք դիմել նաև Կալիֆորնիայի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությանը 1- 800-776-5746 հեռախոսահամարով:

MDS-ի Q բաժնի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ կարող եք գտնել հետևյալ հղումով՝ https://www.disabilityrightsca.org/publications/enhanced-discharge-planning-rights-for-nursing-facility-residents-under-mds-30-section.

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ: