COVID-19 (կորոնավիրուս)՝ ինչպես ձեռք բերել դեղամիջոցները, եթե ստանում եք Medi-Cal

Publications
#F121.10

Այս նյութը նրանց համար է, ովքեր ընդագրկված են Medi-Cal ծրագրում և չգիտեն, թե ինչպես են ստանալու իրենց դեղամիջոցները:

 

Սեղմեք ներքեւում, ամբողջական բեռնվող տարբերակի համար