COVID-19 (կորոնավիրուս)՝ ինչպես ձեռք բերել դեղամիջոցները, եթե ստանում եք Medi-Cal

Publications
#F121.10

COVID-19 (կորոնավիրուս)՝ ինչպես ձեռք բերել դեղամիջոցները, եթե ստանում եք Medi-Cal

Այս նյութը նրանց համար է, ովքեր ընդագրկված են Medi-Cal ծրագրում և չգիտեն, թե ինչպես են ստանալու իրենց դեղամիջոցները:

 

 

Click links below for a downloadable version.