Ծառ այ ո ղակ ան կ ամ հ ո ւ զակ ան աջ ակ ց ո ւ թյ ան կ ե նդանի նե ր ո ւ նե նալ ո ւ ` մտավո ր հ աշ մանդամո ւ թյ ամբ տնվո ր նե ր ի ի ր ավո ւ նք նե ր ը