Yuav Ua Li Cas Qhov Yuav Los Ua Koj Tus Neeg Them Nyiaj Los Ntawm Koj Tus Keej – Daim Ntawv Qhia Qhov Tseeb

Publications
#F132.09

Yuav Ua Li Cas Qhov Yuav Los Ua Koj Tus Neeg Them Nyiaj Los Ntawm Koj Tus Keej – Daim Ntawv Qhia Qhov Tseeb

Muaj qee leej neeg tsis tuaj yeem tswj cov nyiaj lawv tau txais los ntawm Social Security Administration (SSA) vim muaj mob los sis muaj qhov kev tsis taus. Yog li ntawd, SSA xaiv ib tus neeg txheeb ze, tus phooj ywg, los sis lwm tus neeg los ua tus sawv cev txais nyiaj. Lawv kuj tseem muaj npe hu ua "neeg sawv cev them nyiaj." 

 

 

Click links below for a downloadable version.