Yuav Ua Li Cas AIDS Medi-Cal Waiver Thiaj Tuaj Yeem Pab Koj Kom Tau Txais Yam Kev Kho Mob Uas Koj Xav Tau Ntawm Tsev

Publications
#5435.09

Yuav Ua Li Cas AIDS Medi-Cal Waiver Thiaj Tuaj Yeem Pab Koj Kom Tau Txais Yam Kev Kho Mob Uas Koj Xav Tau Ntawm Tsev

Qhov Kev Pab HIV/AIDS Medi-Cal Waiver (qhov “AIDS Waiver”) muab cov kev tswj hwm kev kho mob thiab cov kev pab cuam ncaj qha rau cov neeg uas muaj mob HIV/AIDS raws li qhov kev xaiv lub chaw kho mob lossis lub tsev pw kho mob. Koj tuaj yeem siv qhov kev pab no los pab koj kom nyob tau hauv tsev, lossis mus ntawm tsev rau tom tsev kho mob.

 

 

Click links below for a downloadable version.