Yuav Ua Li Cas AIDS Medi-Cal Waiver Thiaj Tuaj Yeem Pab Koj Kom Tau Txais Yam Kev Kho Mob Uas Koj Xav Tau Ntawm Tsev

Publications
#5435.09

Yuav Ua Li Cas AIDS Medi-Cal Waiver Thiaj Tuaj Yeem Pab Koj Kom Tau Txais Yam Kev Kho Mob Uas Koj Xav Tau Ntawm Tsev

Daim ntawv tshaj tawm no qhia koj txog HIV/AIDS Medi-Cal Waiver Program. Qhov kev zov me nyuam muaj cov kev pabcuam kev tswj xyuas xwm txheej. Nws muaj kev saib xyuas ncaj qha rau cov neeg nyob nrog HIV/AIDS. Cov kev pabcuam no tsis yog nyob hauv tsev laus lossis tsev kho mob. Koj tuaj yeem siv nws los pab koj nyob hauv tsev. Koj tuaj yeem siv nws los pab koj mus tsev los ntawm qhov chaw. Daim ntawv tshaj tawm qhia rau koj tias leej twg tsim nyog. Nws qhia koj txog cov kev pabcuam koj tuaj yeem tau txais.

Qhov Kev Pab HIV/AIDS Medi-Cal Waiver yog dab tsi?

Qhov Kev Pab HIV/AIDS Medi-Cal Waiver (qhov “AIDS Waiver”) muab cov kev tswj hwm kev kho mob thiab cov kev pab cuam ncaj qha rau cov neeg uas muaj mob HIV/AIDS raws li qhov kev xaiv lub chaw kho mob lossis lub tsev pw kho mob. Koj tuaj yeem siv qhov kev pab no los pab koj kom nyob tau hauv tsev, lossis mus ntawm tsev rau tom tsev kho mob.

Leej twg yuav yog tus tsim nyog tau txais?

Cov neeg muaj cai tau txais yuav tsum:

 • Muaj cov ntawv sau kev kuaj xyuas kab mob HIV lossis daim ntawv foos AIDS ntawm nws thawj tus kws kho mob; thiab
 • Muaj qhov mob uas muaj cai tau txais qhov kev kho mob hauv tsev yam tsim nyog; thiab
 • Yog ib tus muaj cai tau txais Medi-Cal nyob rau hnub rau npe nkag thiab txhua lub hli tom qab; thiab
 • Tau txais kev lees paub tias haum raws li Theem Kev Kho Mob Hauv Tsev Kho Mob lossis siab dua thiab cov qhab nia 60 lossis tsawg dua uas siv cov qauv Ntsuas Kev Txawj Ntse thiab Rab Peev Xwm Kev Kawm

Hom kev pab twg uas muaj raws li qhov kev zam no?

 • Tus tuav tswj ntaub ntawv cov kws saib xyuas neeg mob thiab cov pab cuam tib neeg
 • Cov kev pab ntawm tes xws li npaj zaub mov noj thiab cov haujlwm niaj hnub ua hauv tsev, kev mus yuav khoom noj haus hauv khw, thiab lwm yam.
 • Kev mob siab rau saib xyuas
 • Kev yoog tus kheej lub cev hauv tsev xws li txav, tuav, mus rau ntawm qhov rooj, thiab lwm yam.
 • Cov cuab yeej kho mob tshwj xeeb thiab cov khoom siv kho mob
 • Cov kws paub saib xyuas neeg mob – RN/LVN
 • Kev Kho Kev Puas Siab Ntsws
 • Kev pab cuam nyiaj txiag rau cov menyuam yaus thiab cov menyuam mos coj los tu
 • Sab laj txog khoom noj haus
 • Kev caij tsheb mus los tsis yog kho mob xwm txheej kub ntxhov
 • Cov zaub mov xa tuaj hauv koj lub tsev

Cov ntaub ntawv ntxiv:

Cov kev pab AIDs Waiver tau muab yam tsis sau nqi rau cov neeg mob, tab sis cov neeg uas muaj Medi-Cal sib pab them cov nqi yuav tsum haum raws li qhov kev sib pab them nqi hauv txhua lub hli kom muaj cai tau txais kev pab. Muaj ib qho nyiaj $25,727 toj xyoo siv tau txij Lub Ib Hlis 1, 2017.

Cov neeg YUAV TSIS rau npe nkag ib txhij rau hauv lossis tua txais cov kev pab los ntawm ib qho kev pab txuas ntxiv no: Qhov kev pab Medi-Cal Hospice; Lub Xeev Qhov Kev Npaj cov kev pab tswj kev kho mob; Cov tau txais kev tswj kev kho mob rau cov kev pab ntxiv AIDS Waiver; lossis lwm Cov Kev Pab Medi-Cal Hauv Tsev thiab Hauv Zej Zog Raws Li Cov Kev Pab Zam.

Cov neeg YUAV raug rau npe ib txhij hauv Medicare Hospice.

AIDS Waiver cov chaw haujlwm tuaj yeem muab cov ntaub ntawv ntxiv ntsig txog qhov kev muaj cai thiab cov haujlwm muab kev pab, kev rau npe nkag, thiab cov kev pab ncaj qha rau qhov kev pab tuav tswj kev kho mob los ntawm cov kws saib xyuas neeg mob thiab cov ua haujlwm pab cuam tib neeg. Yog tias koj tsis rau npe rau AIDS Waiver, koj yuav muaj cai rau lwm cov kev pab nyob hauv tib lub chaw haujlwm lossis nws lub tuam tsev haujlwm. Txog cov npe chaw haujlwm ntawm lub nroog saib hauv qab no. Kom paub cov chaw pab ntau ntxiv saib hauv https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_care_mcwp.aspx.

Kom paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog tau txais AIDS Waiver Cov Kev Pab, koj tuaj yeem hu rau koj lub chaw haujlwm hauv nroog, muaj npe hauv qab no.   Yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog kev thov rau qhov Medi-Cal, koj tuaj yeem mus saib hauv http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/ApplyforMedi-Cal.aspx

COV CHAW MUAB KEV PAB AIDS WAIVER

California Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Zej Tsoom Kev Noj Qab Haus Huv
Lub Chaw Haujlwm Muab Kev Pab AIDS, HIV

Cov Nroog Muab Kev Pab Qhov Chaw Haujlwm Lub Npe Qhov Chaw Haujlwm Li Chaw Nyob Qhov Chaw Haujlwm Tus Xovtooj
Alameda AIDS Project of the East Bay 8400 Enterprise Way
Oakland, CA 94621
(510) 663-7979
Amador, Calaveras, Tuolumne Sierra HOPE 1168 Booster Way
Angels Camp, CA 95222
(209) 736-6792
Butte, Colusa, Glenn, Shasta, Sutter, Tehama, Trinity, Yuba Home and Health Care Management 1398 Ridgewood Drive
Chico, CA 95973
(530) 343-0727
Contra Costa Contra Costa County Health Services Department 597 Center Avenue
Martinez, CA 94553
(925) 313-6740
El Dorado, Nevada, Placer Sierra Foothills AIDS Foundation 12183 Locksley Lane
Auburn, CA 95602
(530) 889-2437
Lake, Mendocino, Sonoma Community Care Management Corporation 301 South State Street
Ukiah, CA 95481
(707) 468-9347
Los Angeles AIDS Healthcare Foundation 1001 North Martel Avenue
Los Angeles, CA 90046
(323) 436-5000
Los Angeles AIDS Project Los Angeles 611 South Kingsley Drive
Los Angeles, CA 90005
(213) 201-1600
Los Angeles AltaMed Health Services Corporation 5427 E. Whittier Boulevard
Los Angeles, CA 90022
(877) 462-2582
Los Angeles Minority AIDS Project 5149 West Jefferson Boulevard
Los Angeles, CA 90016
(323) 936-4949
Los Angeles St. Mary Medical Center 1045 Atlantic Avenue
Long Beach, CA 90813
(888) 509-2187
Los Angeles Tarzana Treatment Centers 7101 Baird Avenue
Reseda, CA 91335
(888) 777-8565
Orange AIDS Services Foundation 17982 Sky Park Circle
Irvine, CA 94621
(949) 809-5700
Riverside, San Bernardino Desert AIDS Project 1695 North Sunrise Way
Palm Springs, CA 92262
(760) 323-4197
Sacramento, Yolo Rx Staffing and Homecare, Inc. 4640 Marconi Avenue
Sacramento, CA 95821
(916) 485-8200
San Luis Obispo Access Support Network 130 Nipomo Street
San Luis Obispo, CA 93401
(805) 781-3660
San Francisco Westside Community Services 1153 Oak Street
San Francisco, CA 94117
(415) 431-9000
Santa Cruz Santa Cruz County Health Services Agency 1060 Emeline Avenue
Santa Cruz, CA 95060
(831) 454-4313
Stanislaus Stanislaus County Health Services Agency 830 Scenic Drive
Modesto, CA 95350
(209) 558-7000
Ventura Ventura County Public Health Department 3147 Loma Vista Road
Ventura, CA 93003
(805) 652-6267

 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.