Yuav Nrhiav Kev Saib Xyuas Kev Tiv Thaiv Tau Li Cas

Publications
#5612.09

Tsab ntawv no piav qhia txog yuav ua li cas nrhiav kev saib xyuas kev tiv thaiv thaum ib tus neeg zov me nyuam Hauv Tsev (IHSS) muab kev tiv thaiv rau ob leeg lossis ntau tus neeg tau txais nyob hauv tib lub tsev. Kev saib xyuas kev tiv thaiv yog txawv dua li lwm cov kev pab cuam rau lwm yam kev pab xws li kev npaj zaub mov noj, kev tu zaub mov noj kom huv, thiab lwm yam kev pab cuam lossis kev pab cuam hauv vaj hauv tsev.

 

Nyem Hauv qab rau ib daim ntawv uas muaj downloadable puv nkaus.