Yam Uas Tus Neeg Pab Txhawb Nqa Yuav Xav Paub Txog Kev Nthuav Txav FPL Medi-Cal Ntawm Cov Neeg Laus, Cov Neeg Dig Muag thiab Cov Neeg Muaj Qhov Tsis Taus Ntawm Lub Cev Tab Tom Pib Thaum Hnub Tim 1 Lub Kaum Ob Hlis, 2020

Publications
#7164.09

Yam Uas Tus Neeg Pab Txhawb Nqa Yuav Xav Paub Txog Kev Nthuav Txav FPL Medi-Cal Ntawm Cov Neeg Laus, Cov Neeg Dig Muag thiab Cov Neeg Muaj Qhov Tsis Taus Ntawm Lub Cev Tab Tom Pib Thaum Hnub Tim 1 Lub Kaum Ob Hlis, 2020

This resource was produced by the Western Center on Law & Poverty.

Cov ntawv tshaj tawm no qhia txog cov kev hloov pauv thiab hloov tshiab uas cov neeg txhawb nqa xav paub txog cov neeg laus, dig muag, thiab xiam oob qhab FPL Medi-Cal Exapansion pib lub Kaum Ob Hlis 2020.

 

 

Click links below for a downloadable version.