Txoj Cai Thov Ib Lub Rooj sib tham hauv Tsev

Publications
#5485.09

Txoj Cai Thov Ib Lub Rooj sib tham hauv Tsev

Yog tias koj thov kom IHSS lub rooj sib hais ncaj ncees, lub pub no qhia koj yuav ua li cas thov kom lub rooj sib hais hauv koj lub tsev. Koj tuaj yeem thov qhov no thaum koj tsis tuaj yeem tuaj koom lub rooj sib hais vim kev noj qab haus huv tsis zoo.

Yog tias koj thov kev ncaj ncees ntawm  Xeev California thiab koj tuaj yeem tuaj koom tsis tau lub rooj sib hais ntawm qhov chaw tso cai nyob hauv lub nroog vim koj tab tom kho mob, vim koj lub cev tsis zoo, kev txwv tsis pub caij tsheb los sis lwm yam, koj tuaj yeem thov lub rooj sib hais hauv tsev. MPP 22-045.11 "Yog tias tus neeg foob tsis tuaj yeem tuaj koom rooj sib hais ntawm qhov chaw sib hais vim muaj mob tsis zoo, lub rooj sib hais yuav tsum yog nyob hauv tus neeg foob lub tsev lossis lwm qhov chaw uas tau pom zoo los ntawm lub nroog thiab tus neeg foob.

Yuav Thov Ib Lub Rooj sib tham mloog Ob Tog lus hauv tsev  muaj li no:

 • Thaum twg koj tau txais tsab ntawv ceeb toom ua koj tsis pom zoo, koj tuaj yeem rov hais dua thiab thov kom tau ib qho kev ncaj ncees  ntawm tsoom fwv nom tswv hauv xeev. Koj tuaj yeem ua koj daim ntawv thov rau lub rooj sib hais tom tsev thaum koj thov kom muaj lub rooj sib hais ncaj ncees hauv xeev. Piav qhia tias vim li cas koj xav tau lub rooj sib hais hauv lub tsev thiab cov ntaub ntawv pov thawj uas piav qhia koj xav tau kev sib tham hauv lub tsev. Yog tias koj tsis xa daim ntawv pov thawj, lub xeev xav kom koj tshawb koj qhov koj tuaj yeem tuaj koom tsis tau lub rooj sib hais ntawm qhov chaw sib hais.
 • Yog koj tsis thov lub rooj sib hais tom tsev thaum koj thov koj lub rooj sib hais ncaj ncees, koj hu tau rau tsoom fwv nom tswv hauv California thiab pab ua hauj lwm saib xyuas covmlus nruab nug tau ntawm (800) 952-5253 los thov kev sib hais hauv tsev. Yog tias Tsoomfwv Cov Lus Teb hais tias tsis muaj los sis lawv tsis teb, koj tuaj yeem hu xovtooj mus rau qhov chaw khiav dej num hauv zos thiab thov nrog tus kws txiavtxim saib xyuas lub rooj sib hais rau hauv cheeb tsam koj lub cheebtsam txog koj qhov kev thov rau rooj sib hais hauv tsev:

  Chaw Ua Hauj lwm hauv thaj tsam lub Chaw Nyob Qaum Teb (Northern Valley Office: NVO)
  Karlen Harmison, Tus Txiav Txim Plaub
  744 P Street, MS 19-44, Sacramento, CA 95814-5512
  Xov tooj: (916) 651-0927
  Tus xov tooj hu dawb: (866) 538-2431
  FAX: (916) 651-2737

  Lub Tsev Haujlwm hauv thaj tsam (Los Angeles  Office: LARO)
  Dora Luna, Tus Txiav Txim Plaub
  744 P Street, MS 28-01, Sacramento, CA 95814-5512
  Xovtooj: (213) 833-2200
  Tus xov tooj hu dawb: (866) 708-0792
  FAX: (213) 833-2230

  Lub Tsev Haujlwm hauv thaj tsam (San Diego Regional Office :SDRO)
  Anthony Gurrola, Tus Txiav Txim Plaub
  744 P Street, MS 28-03, Sacramento, CA 95814-5512
  Xovtooj: (760) 510-4999
  Tus xov tooj hu dawb: (866) 388-4427
  FAX: (760) 510-4998

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.