Txoj Cai Thov Ib Lub Rooj sib tham hauv Tsev

Publications
#5485.09

Txoj Cai Thov Ib Lub Rooj sib tham hauv Tsev

Yog tias koj thov kev ncaj ncees ntawm  Xeev California thiab koj tuaj yeem tuaj koom tsis tau lub rooj sib hais ntawm qhov chaw tso cai nyob hauv lub nroog vim koj tab tom kho mob, vim koj lub cev tsis zoo, kev txwv tsis pub caij tsheb los sis lwm yam, koj tuaj yeem thov lub rooj sib hais hauv tsev. MPP 22-045.11 "Yog tias tus neeg foob tsis tuaj yeem tuaj koom rooj sib hais ntawm qhov chaw sib hais vim muaj mob tsis zoo, lub rooj sib hais yuav tsum yog nyob hauv tus neeg foob lub tsev lossis lwm qhov chaw uas tau pom zoo los ntawm lub nroog thiab tus neeg foob.

 

 

Click links below for a downloadable version.