Txoj cai ntawm koj lis me nyuam thiab me nyuam me (hnub nyoog 0-3 xyoo) kom tau txais cov ntaub ntawv thiab kev pab nyob rau hauv koj haiv neeg hom lus los ntawm lub lub chaw pab ib cheeb tsam nyob rau hauv lub Early Start Program

Publications
#F100.09

Txoj cai ntawm koj lis me nyuam thiab me nyuam me (hnub nyoog 0-3 xyoo) kom tau txais cov ntaub ntawv thiab kev pab nyob rau hauv koj haiv neeg hom lus los ntawm lub lub chaw pab ib cheeb tsam nyob rau hauv lub Early Start Program

Pub no qhia koj yuav ua li cas thiaj tau txais cov ntawv ua haujlwm thiab cov kev pabcuam los ntawm lub chaw hauv cheeb tsam hauv koj hom lus. Nws qhia koj txog qhov no thaum koj tus menyuam hnub nyoog qis dua peb xyoos. Nws qhia koj tias yuav ua li cas yog tias koj tsis pom zoo nrog lub chaw txiav txim siab hauv cheeb tsam.

Daim ntawv no qhia koj txog koj cov cai yuav tau txais cov ntaub ntawv thiab cov kev pab cuam nyob rau hauv koj hom lus los ntawm lub chaw pab ib cheeb tsam nyob rau hauv lub Early Start Program rau cov me nyuam mos thiab cov me nyuam muaj nuh nyoog txog 3 xyoos uas cov yuav tau txais cov kev txim kho ntawm lawv txoj kev xiam oob khab los yog tsis muaj peev xwb. Rau cov lus qhia txog cov kev pab rau cov neeg muaj hnub nyoog 3 xyoo thiab cov laus dua, thov mus saib peb cov ntawv ceeb toom: "Koj Cov Cai kom tau txais cov ntaub ntawv thiab kev pab nyob rau hauv koj hom lus los ntawm lub lub chaw pa bib cheeb tsam rau tus muaj hnub nyoog  3 Xyoos thiab Laus dua" raws list us link nram qab no: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F10101.pdf. 

Raws li sawv daws paub zoo txoj cai ntawm California hu ua Senate Bill (SB) 555 (Correa) nws piav txog lub chaw pa bib cheeb tsam  lub luag hauj nyob rau hauv lub Early Start Program muab lus qhia thiab kev pab rau koj nyob rau hauv koj hom lus. Koj yuav nrhiav tau cov kev cai lij choj nyob ntawm no: http://www.leginfo.ca.gov/pub/13-14/bill/sen/sb_0551-0600/sb_555_bill_2…

Ib txhia neeg uas tau txais kev pab los ntawm lub chaw pab ib cheem tsam tsis txawj hais lus Askiv los yog hais lus As kiv tsi tau zoo los yog sis to taub lus As kiv. Nws kuj yuav tsi kom koj yuav tsum tau hais lus, nyeem ntawv, los yog sau ntawv us lus As kiv es koj thiaj li yuav tau cov kev pab uas koj los yog koj tus me nyuam / tus me nyuam xav tau los ntawm lub chaw pab ib cheeb tsam. Txoj kev cai no yuav pab xyuas kom meej tias cov tsis tau lus As kiv los puas leej tau txais kev pab thiab lawv tsev neeg muaj kev vaj huam sib luag ntawm tej ntaub ntawv hais txog lub chaw pab ib cheeb tsam cov kev pab thiab kev txhawb zog.

 1. Yuav ua li cas yog suav hais tias "haiv neeg hom lus"?

  Nyob rau hauv lub Early Start Program, "hom lus" yog hom lus ib txwm nquag hais los ntawm tus menyuam niam thiab txiv. 34 C.F.R. sec. 303.25 (a); Cal. Gov. Code sec. 95020 (g) (1). Piv txwv li, yog tias koj hais lus tsis tau lus As kiv thiab koj ho ib txwm hais lus Spanish, koj hom lus yog lus Spanish.
   
 2. Yuav ua li cas yog tias kuv lag ntseg los yog tsis hnov los yog lub rooj sib hais, cov dig muag los yog tsis pom kev zoo? Li cas hom lus li cas rau kuv nyob rau hauv thaum yuav pib?

  Yog hais tias koj lag ntseg los yog tsis hnov ​​lus zoo, dig muag, los yog qhov muag xiam tsis pom kev, "hom lus" txhais tau hais tias hom kev sib txuas lus koj nquag siv. Qhov no yuav muaj xws li, piv txwv li, kos npe rau cov lus, Braille, los sis qhov ncauj sib txuas lus. 34 C.F.R. sec. 303.25 (b); Cal. Gov. Code sec. 95020 (g) (1).
   
 3. Yog hais tias kuv tus me nyuam raug soj ntsuam thiab soj ntsuam rau Early Start los yog rau cov kev pab nyob rau hauv thaum ntxov , Kuv puas muaj ib txoj cai rau kev ntsuam xyuas thiab kev soj ntsuam nyob rau hauv kuv haiv neeg hom lus?

  Yog. Kev ntsuam xyuas thiab kev soj ntsuam yuav tsum siv koj hom lus, tshwj tsis yog tias lub chaw pab ib cheem nthuav meej meej tias ua li ntawd tsis tau. 34 C.F.R. sec. 303.321 (a) (5); Cal. Gov. Code sec. 95020 (g) (1). Yog hais tias koj hom lus yog Nyab Laj, lub chaw pab ib cheem tsam yuav tsum ua qhov kev luj xyuas thiab kev soj ntsuam nyob rau hauv yog lus Nyab Laj. Qhov kev ntsuam xyuas no, lub rooj sib tham txiav txim kev tsim nyog kom sawv daws muaj cai, thiab cov thawj zaug Individualized Family Service Plan (IFSP) lub rooj sib tham yuav tsum tau ua nyob rau hauv koj hom lus nyob rau hauv 45 hnub ntawm qhov kev xa mus rau lub chaw pab ib cheeb tsam. 34 C.F.R sec. 303,310; Cal. Gov. Code sec. 95020 (b).
   
 4. Yuav ua li cas hais txog tsev neeg kev soj ntsuam? Kev soj ntsuam tsev neeg yuav tsum tau ua lawv hom lus thaum lub sib hawm soj ntsuam lawv tsev neeg?

  Yog. Kev ntsuam xyuas li ib feem ntawm tsev neeg kev soj ntsuam yuav tsum tau ua lawv hom lus ntawm lawv tsev neeg, tshwj tsis yog tias lub chaw pab ib cheem tsam nthuav meej meej tias ua li ntawd tsis tau. 34 C.F.R. seem 303.321 (a) (6), 303,25; Cal. Gov. Code sec. 95020 (g) (1).
   
 5. Yuav ua li cas txog IFSP cov rooj sib tham? lawv puas yuav ua kuv haiv neeg hom lus?

  Yog. Koj muaj txoj cai kom muaj cov kev npaj rau lub IFSP thiab cov IFSP cov rooj sib tham nyob rau hauv koj tsev neeg hom lus, tshwj tsis yog tias lub chaw pab ib cheem tsam nthuav meej meej tias ua li ntawd tsis tau. 34 C.F.R. sec. 303,342; Cal. Gov. Code sec. 95020 (g) (1). Lub IFSP yuav tsum tau rov los xyuas dua txhua txhua rau lub hlis los yog ntau tshaj feem ntau thaum twg xav tau. 34 C.F.R. sec. 303.342 (b); 17 C.C.R. sec. 52102 (b).
   
 6. Kuv puas muaj cai luam tawm ib daim qauv ntawm cov IFSP nyob rau hauv kuv haiv neeg hom lus?

  Lub chaw pab ib cheeb tsam yuav luam ib daim rau koj, uas yog koj hom lus, yog dab tsi nyob rau hauv lub IFSP. 34 C.F.R. sec. 303.342 (e).

  Lub chaw pab ib cheem tsam kuj yuav tsum tau luam tawm ib daim qauv ntawm daim IFSP nyob rau hauv koj hom lus, tshwj tsis yog tias lub tuam txhab tsim kho kev pab cuam tias yog in qho kev nyuab uas yuav ua ntau li ntawd rau lub chaw pab ib cheeb tsam ntawd. Cal. Gov. Code sec. 95020 (g) (1); 22 C.C.R. seem 98210-98211.
   
 7. Ntev npaum lis cas kuv mam tau daim ntawv tuam tawm IFSP nyob rau hauv kuv haiv neeg hom lus?

  Raws lis lub sib hawm yuav siv, tshwj tsis yog tias lub tuam txhab tsim kho kev pab cuam tias yog in qho kev nyuab uas yuav ua ntau li ntawd rau lub chaw pab ib cheeb tsam ntawd. Cal. Govt. Code sec. 95020 (g) (1); 22 CCR seem 98210-98211. Tej zaum koj yuav tau txais cov txhais IFSP ntxov yog tias koj nco ntsoov ceeb toom lub chaw pab ib cheem tsam ua ntej koj yuav tau txhais IFSP, lub sib hawm sai ntawm koj yuav tau txais kev pab thiab koj tus me nyuam yuav tau txais cov kev pab cuam sai. Li ntawd, kom pab tau koj tus me nyuam tus mob, lub sij hawm muaj yog pab ib tug zoo tshwm sim.
   
 8. Lub chaw pab ib cheem tsam puas tau sau tias kuv hom lus yog hom lub dab tsi nyob rau hauv IFSP?

  Yog. Lub chaw pab ib cheem tsam yuav tsum teev cia hais tias koj hom lus yog ho lus dab tsi nyob rau hauv IFSP. Cal. Gov. Code sec. 95020 (g) (2). Yog hais tias koj feem ntau hais lus Korean, piv txwv li, ces koj IFSP yuav tsum teev qhia koj hom lus yog Korean.
   
 9. Yuav ua li cas yog hais tias lub chaw pab ib cheeb tsam tsis teev kuv hom lus los yog tsis ua kev ntsuam xyuas, kev ntsuam xyuas, los yog txoj kev npaj nyob rau hauv kuv haiv neeg hom lus?

  Yog hais tias koj lub chaw pab ib cheem tsam  tsis sau koj hom lus los yog tsis ua qhov kev soj ntsuam, kev ntsuam xyuas, los yog kev npaj nyob rau hauv koj hom lus, koj yuav tau ua ib daim ntawv tsis txaus siab. 17 C.C.R. sec. 52170. Yog yuav ua ntawv tsis txaus siab nyob rau hauv lub Early Start Program, xa ib nyuag tsab ntawv mus rau:

  California Department of Developmental Services (DDS)
  Office of Human Rights and Advocacy Services
  Attn: Early Start Complaint Unit
  1600 Ninth Street, Room 240, M.S.-215
  Sacramento, CA 95814

  Koj tsab ntawv yuav tsum muaj xws li koj lub npe, chaw nyob, xov tooj, thiab cov ntaub ntawv hais txog dab tsi tshwm sim, dab tsi koj tau sim ua kom daws tau nws, cov npe ntawm tej tus neeg muab kev koom tes, thiab yuav ua li cas kho dab tsi tshwm sim. Koj ua tau daim ntawv koj tsis txaus siab nyob rau hauv koj hom lus. Yog hais tias koj muaj teeb meem kev sau ntawv rau koj tsis txaus siab, koj tus me nyuam txoj kev pab saib xyuas yuav tsum pab koj. Koj kuj siv tau daim ntawv nyob rau hauv lub DDS website: http://www.dds.ca.gov/Forms/docs/DS1827.pdf. 

  Tsis pub dhau 60 hnub ntawm tau txais qhov kev tsis txaus siab, DDS yuav tsum soj ntsuam, muab koj ib lub sij hawm rau xa cov lus qhia ntxiv, saib cov ntaub ntawv, seb puas yog tej kev cai tau raug ua txhaum, thiab muab ib daim ntawv txiav txim siab. Daim ntawv txiav txim siab yuav muaj xws li kev tshawb pom, cov lus xaus, yog vim li cas, thiab tej yuav tsum tau kho, sij hawm rau kev txhim kho kom kev txiav txim thiab ib qho kev ntawm cov kev pab rau lub koom haum nyob rau hauv kev txhaum. 17 C.C.R. sec. 52171.

  Xav paub ntau ntxiv hais txog Cov swm txheej tsis muaj, mus saib tshooj 12, ncia lus nug 27 ntawm txoj cai tshwj xeeb ntawm kev kawm thiab phau ntawm saib xyuas hauj lwm raws sau peb Link nram qab no: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001Ch12.pdf

  Yog koj Yuav thov kev ncaj ncees ntawm lieu of teev ib daim ntawv tsis txaus siab. Ib qho ntxiv thiab yog koj xav thov kev ncaj ncees tsis muaj, koj siv Cov ntaub ntawv raws lis no: http://www.dds.ca.gov/Complaints/complt_esdueprocess.cfm,koj yuav tau txais ib tug lub rooj sib hais sai sai no. Koj yuav tsum tau npaj kom txhij ua ntej koj ua ntaub ntawv rau lub rooj sib hais. Lub rooj sib hais yog ua rau hauv Administrative Law Judge. Lub chaw pab ib cheem tsam yuav muab pov thawj thiab tim khawv thiab ces koj yuav tau ua ib yam lis. Daim ntawv lub rooj sib hais txiav txim yuav tsum tau ua kom tiav los ntawm tus Administrative Law Judge tsis pub dhau 30 hnub ntawm hnub koj ua ntawv thov rau lub rooj sib hais. Yog xav paub ntxiv nyob rau hauv cov rooj sib hais nyob rau hauv kev saib rau txhua tus saib http://www.dds.ca.gov/Complaints/complt_esdueprocess.cfm thiab http://www.disabilityrightsca.org/pubs/548401.pdf. 
 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 

 

Click links below for a downloadable version.