Tsab ntawv piv txwv thov cov ntaub ntawv hauv Kuv Hom Lus

Publications
#5600.09

Tsab ntawv piv txwv thov cov ntaub ntawv hauv Kuv Hom Lus

Daim ntawv tshaj tawm no yog ib tsab ntawv. Nws tuaj yeem pab koj nug lub chaw haujlwm hauv cheeb tsam rau cov ntawv ua haujlwm hauv thiab tuav cov rooj sib tham ua koj hom lus.

 

 

Click links below for a downloadable version.

pdf