Ntaub Ntawv: Kev Sib Cais Fab Vaj Tse Raws Kev Xiam Oob Qhab

Publications
#F108.09

Ntaub Ntawv: Kev Sib Cais Fab Vaj Tse Raws Kev Xiam Oob Qhab

Lus Coj Qhia

Tshooj ntaub ntawv no tham txog cov cai ntawm cov neeg xiam oob qhab kom txhob muaj kev sib cais fab vaj tse raws kev xiam oob qhab raws li txoj cai lijchoj ntawm tsoom fwv thiab hauv California.

Txwv tsis pub muaj kev sib cais fab vaj tse rau cov neeg xauj tsev thiab cov neeg tso npe thov uas muaj kev xiam oob qhab raws li txoj cai lijchoj ntawm tsoom fwv nyob rau hauv Tsab Cai Hais Txog Kev Txhim Kho Vaj Tse Ncaj Ncees (Fair Housing Amendments Act) (42 Txoj Cai hauv Teb Chaws Meskas [U.S.C., United States Code] Tshooj 3601-3631) thiab Tshooj 504 ntawm Tsab Cai Hais Txog Kev Kho Kom Rov Zoo Los (Rehabilitation Act) ntawm xyoo 1973 (hais txog tej vaj tse uas tau txais kev pab nyiaj peev los ntawm Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Vaj Tse thiab Kev Txhim Kho Nroog hauv Teb Chaws Meskas [U.S. Department of Housing and Urban Development] lossis lwm yam kev pab fab nyiaj txiag los ntawm tsoom fwv), thiab raws li txoj cai lijchoj hauv California nyob rau hauv Tsab Cai Hais Txog Kev Ua Haujlwm thiab Vaj Tse Ncaj Ncees (Fair Employment and Housing Act) (Txoj Cai ntawm Tsoom Fwv Tshooj [Government Code] 12955-12956.2) thiab Tsab Cai Hais Txog Neeg Xiam Oob Qhab (Disabled Persons Act) (Txoj Cai Pej Xeem Tshooj [Civil Code] 54.1 thiab 54.2).  Cov cai lijchoj no saib xyuas txog cov neeg muab vaj tse, xam muaj: cov tswv tsev, cov koom haum tswv tsev, cov neeg sawv cev muag vaj tse, cov neeg tso vaj tse rau neeg xauj thiab cov tswv thiab cov thawj tswj khoom teej tug ntawm vaj tse ncua ntev uas xam muaj cov vaj tse rau tsoom neeg thiab kev saib xyuas, vaj tse pab pawg, vaj tse nyob ywj pheej, tej chaw nyob rau cov neeg tsis muaj tsev nyob thiab, nyob rau qee zaum, yog cov chaw tu neeg laus lossis tsev laus...

 

 

Click links below for a downloadable version.