Ntaub Ntawv: Kev Sib Cais Fab Vaj Tse Raws Kev Xiam Oob Qhab

Publications
#F108.09

Ntaub Ntawv: Kev Sib Cais Fab Vaj Tse Raws Kev Xiam Oob Qhab

Tshooj ntaub ntawv no tham txog cov cai ntawm cov neeg xiam oob qhab kom txhob muaj kev sib cais fab vaj tse raws kev xiam oob qhab raws li txoj cai lijchoj ntawm tsoom fwv thiab hauv California.

Lus Coj Qhia

Tshooj ntaub ntawv no tham txog cov cai ntawm cov neeg xiam oob qhab kom txhob muaj kev sib cais fab vaj tse raws kev xiam oob qhab raws li txoj cai lijchoj ntawm tsoom fwv thiab hauv California.

Txwv tsis pub muaj kev sib cais fab vaj tse rau cov neeg xauj tsev thiab cov neeg tso npe thov uas muaj kev xiam oob qhab raws li txoj cai lijchoj ntawm tsoom fwv nyob rau hauv Tsab Cai Hais Txog Kev Txhim Kho Vaj Tse Ncaj Ncees (Fair Housing Amendments Act) (42 Txoj Cai hauv Teb Chaws Meskas [U.S.C., United States Code] Tshooj 3601-3631) thiab Tshooj 504 ntawm Tsab Cai Hais Txog Kev Kho Kom Rov Zoo Los (Rehabilitation Act) ntawm xyoo 1973 (hais txog tej vaj tse uas tau txais kev pab nyiaj peev los ntawm Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Vaj Tse thiab Kev Txhim Kho Nroog hauv Teb Chaws Meskas [U.S. Department of Housing and Urban Development] lossis lwm yam kev pab fab nyiaj txiag los ntawm tsoom fwv), thiab raws li txoj cai lijchoj hauv California nyob rau hauv Tsab Cai Hais Txog Kev Ua Haujlwm thiab Vaj Tse Ncaj Ncees (Fair Employment and Housing Act) (Txoj Cai ntawm Tsoom Fwv Tshooj [Government Code] 12955-12956.2) thiab Tsab Cai Hais Txog Neeg Xiam Oob Qhab (Disabled Persons Act) (Txoj Cai Pej Xeem Tshooj [Civil Code] 54.1 thiab 54.2).  Cov cai lijchoj no saib xyuas txog cov neeg muab vaj tse, xam muaj: cov tswv tsev, cov koom haum tswv tsev, cov neeg sawv cev muag vaj tse, cov neeg tso vaj tse rau neeg xauj thiab cov tswv thiab cov thawj tswj khoom teej tug ntawm vaj tse ncua ntev uas xam muaj cov vaj tse rau tsoom neeg thiab kev saib xyuas, vaj tse pab pawg, vaj tse nyob ywj pheej, tej chaw nyob rau cov neeg tsis muaj tsev nyob thiab, nyob rau qee zaum, yog cov chaw tu neeg laus lossis tsev laus.

Kev sib cais fab vaj tse tuaj yeem muaj ntau ntau hom. Tej no xam muaj kev kho mob tsis muaj vaj huam sib luag, laj kab thaiv kev nkag, kev tsim txom siab ntsws, kev ua pauj, tej lus hais sib cais, thiab kev tsis muab cov kev pab ua kom yooj yim uas muaj laj thawj thiab tej kev hloov kho. Cov kev pab ua kom yooj yim yog cov kev tshwj nyob rau cov kev cai lossis cov cai tswj, thiab cov kev hloov kho yog cov kev hloov rau tej tuam tsev, tej chaw nyob ua pawg lossis tej tiaj nyom. Cov kev pab ua kom yooj yim thiab cov kev hloov kho yog yam muaj laj thawj yog hais tias tej tseem ceeb los mus muab kev muaj vaj huam sib luag rau qee leej los mus siv thiab lom zem nrog tej vaj tse, tsis txhob hloov kho qhov xeeb txawm ntawm tej vaj tse lossis lwm yam kev pab cuam uas tau muab, thiab tsis txhob quab yuam ib qhov kev meem txom dhau cai rau tus muab vaj tse.

Cov kev tshaj tawm nram qab no muaj cov xov xwm txhij rxhua hais txog kev sib cais fab vaj tse raws kev xiam oob qhab, thiab yuav thov kev pab ua kom yooj yim uas muaj laj thawj thiab tej kev hloov kho tau li cas tam li yog ib tug neeg xauj tsev lossis neeg tso npe thov vaj tse:

Kev Tsis Txaus Siab thiab Kev Sib Foob

Yog hais tias tus tswv tsev, koom haum tsev xauj ntau yim neeg lossis lwm cov neeg muab vaj tse tsis lees muab kev pab ua kom yooj yim lossis kev hloov kho lossis ntxub cais ib tug neeg xiam oob qhab twg, koj tuaj yeem xa ntawv foob lossis foob kev tsis txaus siab fab kev tswj tuav dej num. 

Koj tuaj yeem xa ntawv foob rau Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm thiab Vaj Tse Ncaj Ncees (DFEH, Department of Fair Employment and Housing) hauv California tsis dhau ib xyoos suav txij hnub uas muaj kev sib cais. Xov xwm hais txog kev yuav xa ntawv foob kev tsis txaus siab li cas rau DFEH tuaj yeem nrhiav tau nyob rau ntawm https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/, lossis hu xov tooj rau (800) 884-1684 (hnov suab) lossis (800) 700-2320 (tsis hnov suab [TTY, Teletype]).  Koj tuaj yeem thov rov hais dua txog kev txiav txim ntawm DFEH mus rau tus Thawj Tswj ntawm DFEH tsis dhau 10 hnub tom qab uas txiav txim tas. Mus saib 2 C.F.R. Tshooj 10065.

Koj tuaj yeem xa ntawv foob kev tsis txaus siab fab kev tswj tuav dej num mus rau Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Txhim Kho Vaj Tse thiab Nroog (HUD, Department of Housing and Urban Development) hauv Teb Chaws Meskas raws li Tsab Cai Kev Hloov Vaj Tse Ncaj Ncees tsis dhau ib xyoos tom qab uas muaj qhov kev sib cais. Xov xwm hais txog kev yuav xa ntawv foob rau HUD tau li cas tuaj yeem nrhiav tau nyob rau ntawm 1-800-669-9777 lossis:

https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/topics/housing_discrimination.

Cov kev ua txhaum rau cov kev cai lijchoj no kuj tseem tuaj yeem muab siv tau rau tej kev sib foob ntawm koom haum ntiag tug thiab. Thov paub txog hais tias cov kev cai lijchoj hais txog cov tswj ciam tuav nruj lub sij hawm ntawm kev xa ntawv foob thiab koj tuaj yeem poob cai tau yog hais tias koj tsis nqis tes ua nyob rau hauv lub sij hawm uas muab rau koj. Cov tswj ciam sij hawm tag no tuaj yeem luv txog ob lub xyoos suav txij hnub uas muaj kev sib cais tshwm sim.  Yog hais tias koj tseem xav ua qhov kev sib foob mus ntxiv ces koj yuav tsum sab laj nrog ib tug kws lijchoj kom sai npaum li sai tau.

Yog hais tias koj yuav hais txog tej yam uas muaj kev puas tsuaj fab nyiaj txiag qis dua $10,000, koj tuaj yeem xa ntawv foob teeb meem kev sib cais rau hauv Tsev Tu Plaub Hais Cai Me (Small Claims Court).  Cov cai lijchoj txog ntawm cov tswj ciam uas sib tham saum toj no yuav siv tau. Koj yuav tsis tuaj yeem siv tau ib tug kws lijchoj yog hais tias koj mus rau lub tsev tu plaub hais cai me. Xav tau xov xwm ntau ntxiv, mus saib Disability Rights California, Lus Coj Qhia rau Tsev Tu Plaub Hais Cai Me: Yuav Foob Li Cas yog hais tias ib Qhov Chaw Lag Luam twg lossis Tus Tswv Tsev Muaj Kev Ntxub Cais Koj Vim Koj Qhov Kev Xiam Oob Qhab, ntawm: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/f520601.pdf.

Tsab Ntawv Piv Txwv rau Tus Muab Vaj Tse uas Thov Txog Kev Pab Ua Kom Yooj Yim Uas Muaj Laj Thawj lossis Kev Hloov Kho

[Hnub Tim]

Hawm txog [Tswv Tsev, Koom Haum Vaj Tse, Koom Haum Tswv Tsev]

Nov yog kuv sau ntawv tuaj thov tej kev pab ua kom yooj yim uas muaj laj thawj/tej kev hloov kho rau kuv qhov kev xiam oob qhab/tej kev xiam oob qhab.

Kuv nyob ntawm/tab tom tso npe thov xauj koj/nej lub tsev ntawm [chaw nyob].  Vim kuv qhov kev xiam oob qhab, kuv xav tau cov kev pab ua kom yooj yim raws li txuas ntxiv mus no: [teev cov kev pab ua kom yooj yim/cov kev hloov kho].

Kuv tus [kws kho mob/kws kho mob puas hlwb/kws npliag neeg lub siab/kws txawj kho mob/neeg tuav ntaub ntawv zej tsoom/kws txawj kho mob rau neeg ua haujlwm /lwm tus (piav qhia)] tau pom tau hais tias cov kev pab ua kom yooj yim/cov kev hloov kho no tseem ceeb heev rau kuv qhov kev xiam oob qhab.  Thov caw saib tsab ntawv uas xa tuaj nrog ua ke no los ntawm [tus kws kho mob lossis tus kws txawj lub npe].

Txoj cai lijchoj ntawm tsoom fwv thiab hauv xeev yuav tseev kom tus neeg muab vaj tse pab ua kom yooj yim yam muaj laj thawj rau cov neeg xauj tsev/cov neeg uas nyob rau hauv lub tsev thiab cov neeg tso npe thov uas muaj kev xiam oob qhab. Thov caw teb rov qab rau qhov kev thov no tsis dhau [hnub tim]. Yeej meem tiv tauj tau rau kuv ntawm [koj tus najnpawb xov tooj thiab/lossis chaw nyob e-mail] yog hais tias koj muaj lus nug dab tsi.  Ua tsaug.

Nrog kev saib siab,

[Koj lub npe]

[Koj qhov chaw nyob]

Tsab Ntawv Pov Thawj Piv Txwv

[Hnub Tim]

Txog [Tswv Tsev, Koom Haum Vaj Tse, thiab Koom Haum Tswv Tsev]:

Kuv yog tus kws kho mob/kws kho mob puas hlwb/kws npliag neeg lub siab/kws txawj kho mob/neeg tuav ntaub ntawv zej tsoom/kws txawj kho mob rau neeg ua haujlwm rau [Koj lub npe], thiab kuv swm nrog nws tus mob.  Nws muaj ib qho kev xiam oob qhab uas ua rau muaj cov tswj ciam kev ua tau haujlwm muaj meej.  Cov tswj ciam no xam muaj [teev cov tswj ciam kev ua tau haujlwm uas yuav tseev kom muaj qhov kev pab ua kom yooj yim uas tau thov ntawd].

[Qhov kev pab ua kom yooj yim uas tau thov] tseem ceeb heev rau ____ txhawm rau ua neej nyob rau hauv ib cuab thiab siv thiab lom zem nrog nws qhov kev ua neej nyob los ntawm [piav qhia hais tias qhov kev pab ua kom yooj yim ntawd yuav pab lossis pab txhawb rau tus neeg ntawd tau li cas].

Ua tsaug rau qhov uas muab qhov kev pab ua kom yooj yim no rau [Npe].

Nrog kev saib siab,

[Npe thiab Qib Haujlwm]

 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 

 

Click links below for a downloadable version.