Ntaub Ntawv: Cov Cai rau Cov Tsiaj Muab Kev Pab hauv Tsev

Publications
#F115.09

Lus Coj Qhia

Cov ntaub ntawv no tham txog cov cai ntawm cov neeg xiam oob qhab los mus ceev tsiaj muab kev pab hauv tej tsev uas tsis tso cai rau muaj tsiaj.

Lo lus “tsiaj muab kev pab” (lossis “tsiaj pab”) qhia txog ib tug tsiaj uas ib tug neeg twg uas muaj kev xiam oob qhab yuav tau muaj txhawm kom tau siv thiab muaj kev lom zem hauv lub tsev raws siab xav.  Ib tug tsiaj pab cuam twg tuaj yeem yog ib tug tsiaj pab cuam (ib tug dev lossis ib tug nees uas raug cob qhia los mus ua tej haujlwm neeg xiam oob qhab), lossis ib tug tsiaj txhawb nqa raws cuj siab (ib tug tsiaj twg uas pab ua kom yooj yim rau qhov nyuaj ntawm ib tug neeg qhov kev xiam oob qhab los ntawm kev muab kev yooj yim lossis kev txhawb nqa).

 

Nyem Hauv qab rau ib daim ntawv uas muaj downloadable puv nkaus.