Kuv Lub Luag Hauj Lwm Yog Tus Neeg Sawv Cev Ntawm Lub Koom Haum Ua Tus Sawv Cev Txais Nyiaj Rau Tus Neeg Tau Txais Txiaj Ntsig Ntawm Cov Nyiaj Tau Los Ntxiv Kom Muaj Kev Ruaj Ntseg: Ib Txoj Kev Coj Ua Zoo Tshaj Plaws

Publications
#5562.09

Kuv Lub Luag Hauj Lwm Yog Tus Neeg Sawv Cev Ntawm Lub Koom Haum Ua Tus Sawv Cev Txais Nyiaj Rau Tus Neeg Tau Txais Txiaj Ntsig Ntawm Cov Nyiaj Tau Los Ntxiv Kom Muaj Kev Ruaj Ntseg: Ib Txoj Kev Coj Ua Zoo Tshaj Plaws

Raws li ib tus neeg sawv cev txais nyiaj ntawm tus neeg tau nyiaj los (rep. payee), koj muaj lub luag hauj lwm los ua kom zoo tshaj rau cov neeg txais txiaj ntsig los ntawm kev pab cuam uas koj muab rau.[1] Peb qho hauj lwm loj ntawm tus neeg sawv cev txais nyiaj ntawm tus neeg tau nyiaj los yog: kev tswj nyiaj; kev sau bas xis nyiaj thiab kev tshaj tawm; thiab kev txhawb nqa.

 

 

Click links below for a downloadable version.