Medi-Cal cov Phiaj Xwm Saib xyuas kev Noj Qab Haus Huv Uas Tswj Tuav Yog Dab Tsi? Kuv yuav tsum paub dab tsi txog lawv?

Publications
#5495.09

Medi-Cal cov Phiaj Xwm Saib xyuas kev Noj Qab Haus Huv Uas Tswj Tuav Yog Dab Tsi? Kuv yuav tsum paub dab tsi txog lawv?

Kev kho mobuas tswj tuav yog ib qho kab ke rau tej kev muab thiab them nyiaj rau tej kev pabcuam kho mob.  Koom haum kho mobuas tswj tuav txhais tau hais tias koj tau txais feem ntau ntawm koj txoj kev kho mob los ntawm ib qho kev npaj saib xyuas uas tswj tuav.  Lub tswv yim saib xyuas kev mob nkeeg uas tswj xyuas yog lub koom haum sib koom tes ntawm cov neeg kho mob uas tsom ntsoov rau kev kho mob thawj zaug thiab kev tiv thaiv.  Cov tsev kho mob, cov kws kho mob thiab lwm tus kws kho mob yog cov tswv cuab ntawm lub koom haum (network).  Lub tswv yim tswj xyuas kev tswj hwm yuav yog pej xeem los yog ntiag tug.

 

 

Click links below for a downloadable version.