Lub Tsev Pab Cuam Hauv Cheeb Tsam Muab Kev Saib Xyuas Lub Rooj Sib Hais Rau Pob Ntawv

Publications
#7136.09

Lub Tsev Pab Cuam Hauv Cheeb Tsam Muab Kev Saib Xyuas Lub Rooj Sib Hais Rau Pob Ntawv

Cov ntaub ntawv no yuav pab koj npaj rau koj lub tsev pab cuam hauv cheeb tsam kom ncua lub sij hawm sib hais ncaj ncees. Lawv txhais tau tias cov neeg pab cuam hauv lub cheeb tsam muaj hnub nyoog 3 xyoos thiab laus dua. Cov ntaub ntawv hais txog tus neeg uas nws tsis kam lees, txiav, lossis txo lossis tus neeg sawv cev rau nws raws li "koj."

 

 

Click links below for a downloadable version.